wersja do wydruku Aneta Kuszela 06.03.2018 13:12

XXXVI Sesja Rady Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2017 poz.1875 ze zm./ Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 13 marca 2018r. o godz. 13.30 XXXVI Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dębowiec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Cieszyn dotyczącą dofinansowania kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Dębowiec w żłobkach miejskich w Cieszynie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2018 r.”
 10. Sprawozdanie z działalności wójta.
 11. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2018r.
 12. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

 

 

Z-ca Przewodniczącego RG Dębowiec

Bronisław Brudny

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXVI Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2018 13:12

Rejestr zmian dokumentu

ukryj