U C H W A Ł A  Nr  181/ XIX/04
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2004 r.

 

w sprawie : zmiany uchwały Nr 52/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków


 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591) z późn. zm. oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43) z późn. zm. 
Rada Gminy  Dębowiec

- u c h w a l a -

§ 1

Zmienić § 1 uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 52/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, któremu nadaje się następujące brzmienie: “Opłatę za zbiorowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ustalić w wysokości 2,50 zł/m3 + 7 % VAT, dla wszystkich grup odbiorców tej usługi na terenie Gminy Dębowiec.”

§ 2

Pozostała treść zmienianej uchwały zostaje bez zmian.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dębowcu.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 181/XIX/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 52/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:04.01.2005 11:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:04.01.2005 11:46