U C H W A Ł A  Nr  180 /XIX/04
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2004r.


w sprawie: ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach.


 Na podstawie art. 40 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr.142 poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 ) Rada Gminy Dębowiec.

- u c h w a l a -

§ 1

Ustalić częściową odpłatność za przygotowanie posiłków dla dzieci przebywających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębowiec, od 1 stycznia 2005 r. w wysokości:
84 zł  miesięcznie dla dzieci korzystających z 3 posiłków,
63 zł  miesięcznie dla dzieci korzystających z 2 posiłków,
42 zł  miesięcznie dla dzieci korzystających tylko z obiadów,
21 zł  miesięcznie dla dzieci korzystających tylko ze śniadań.

§ 2

Upoważnić dyrektorów przedszkoli na terenie Gminy do stosowania, na uzasadniony sytuacją materialną wniosek rodziców, obniżki do 50% ustalonej stawki opłat za przygotowanie posiłków, dla drugiego i następnych dzieci.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 102/XI/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 180/XIX/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:04.01.2005 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:04.01.2005 11:43