U C H W A Ł A  179 / XIX /04
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 28 grudnia 2004 r.


w sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)


Rada Gminy Dębowiec
u c h w a l a  :

§  1

Zatwierdzić projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§  2

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy

§  3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 179/XIX/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:04.01.2005 11:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:04.01.2005 11:39