Protokół nr XVII/2004
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 19 października 2004r.

Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 19 października 2004r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 13 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 101/XI/03 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 122/XIV/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 123/XIV/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 146/XVI/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 86/IX/04 w sprawie przyjęcia darowizny parcel położonych w Dębowcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie określenia zasad udzielania pomocy finansowej przez Gminę Dębowiec Powiatowi Cieszyńskiemu przy modernizacji i remontach dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli z Gminy Dębowiec za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i logopedy oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
14. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
15. Sprawozdanie z działalności wójta.
16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
17. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 28 lipca 2004r.
18. Wolne wnioski i zakończenie sesji

Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.
Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego.
Radni nie wnieśli uwag.


Ad. 2  Zapytania Radnych.
Radny B. Ciemała –  mieszkańcy Ogrodzona- Kamieniec, w związku z budową drogi ekspresowej,  mają problem z dostarczaniem do ich posesji wody. Czy jest możliwość podłączenia ich domów do wodociągu od strony Gumien?
Radny M. Trombik – zwraca się z prośbą o przygotowanie informacji z jakich funduszy pomocowych, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, rada gminy może skorzystać.
Radny R. Kłoda – w Dębowcu, na przystankach autobusowych w stronę Hażlacha gromadzą się śmieci. W tej chwili nie kursują w tym kierunku autobusy. Czy można usunąć te przystanki?

Ad. 3 - 7
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Jest to uchwała, która porządkuje dochody i wydatki budżetu gminy.  Zwiększa się dochody  w dziale transport i łączność 5 000zł, wpływy związane z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń stażystów 48 800zł, wpływy z tytułu opłaty planistycznej 30 000zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 75 217zł, zwiększenie dotacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie 399zł, oraz wpływy za oczyszczanie ścieków 20 000zł. Zmniejsza się dochody, które były planowane z programu SAPARD 374 394zł oraz o dotację z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie 13 374zł. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi 8 166 135zł. W związku z powyższym wydatki budżetu na rok 2004 zwiększono o 179 017zł
Zmiany w wydatkach inwestycyjnych omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Zmiany wynikają głównie ze sposobu finansowania zaplanowanych zadań. Kanalizacja w Iskrzyczynie – koszty związane z przygotowaniem dokumentacji – 7 000zł, budowa wodociągu w Simoradzu – jest współfinansowany z funduszu SAPARD, modernizacja dróg: „Pod Lasem” w Ogrodzonej, „Słoneczna” w Dębowcu, „Sztefek – Gruszczyk” w Ogrodzonej, „Simoradz Osiedle” oraz „Ogrodzona Osiedle” - zmiany finansowania dróg spowodowane są głównie nieotrzymaniem dofinansowania z programu SAPARD.
Radny M. Trombik – w planie była jeszcze ulica Topolowa. Dlaczego nie została ona ujęta w tych inwestycjach?
Wójt Gminy A. Brudny – w planie były jeszcze inne drogi ale udały nam się negocjacje w sprawie zamiany inwestycji modernizacji „ulicy słonecznej” na „drogę pod lasem”w Ogrodzonej.
Dalszymi większymi wydatkami inwestycyjnymi są budowa oświetlenia ulicznego w Kostkowicach, kontynuacja budowy Domu Wiejskiego w Łączce oraz termomodernizacje obiektów gminnych.
Przewodniczący RG A. Pastucha - w związku z tym, iż uchwały wprowadzające zmiany w GFOŚiGW oraz zmiany wartości kredytów i pożyczek są powiązane z uchwałą w sprawie zmian budżetu proponuję aby zostały omówione łącznie.


Uchwałę w sprawie zmiany przychodów i wydatków GFOŚiGW (Ad.4) omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.


Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację Urzędu Gminy w Dębowcu (Ad.5) omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Kwota kredytu ulega zmniejszeniu ze 120 000zł na           82 000zł.


Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej (Ad.6) omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Kwota kredytu ulega zmniejszeniu ze 212 000zł na   123 000zł.


Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie (Ad.7) omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Kwota pożyczki ulega zmniejszeniu z 222 000zł na 139 021zł.


Radny M. Trombik – W tych uchwałach ujęte zostały najpilniejsze, najpotrzebniejsze inwestycje.   Komisja budżetu na wczorajszym posiedzeniu zapoznała się ze zmianami i podzieliła stanowisko zaproponowane przez Wójta i pozytywnie opiniuje proponowane zmiany do budżetu, jak również uchwały dotyczące kredytów i pożyczek.
Radny K. Kozieł – w Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie została wykonana termomodernizacja, nie jest jednak wykazana pozycja dotycząca wymiany C.O.
Wójt Gminy A.Brudny – wymiana C.O. została ujęta w wydatkach na termomodernizację szkoły, ale nie wyszczególniono jej osobno.


Uchwała nr 149/XVII/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 150/XVII/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 101/XI/03 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 151/XVII/04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 122/XIV/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych została podjęta jednogłośnie. 


Uchwała nr 152/XVII/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 123/XIV/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych została podjęta jednogłośnie.


Uchwała nr 153/XVII/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 146/XVI/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy K. Kubacka.
14 października ubiegłego roku Rada Gminy podjęła uchwałę o przyjęciu darowizny drogi, jednak na mapach był błąd i numeracja parcel z map nie zgadzała się z numeracją w Księgach Wieczystych. Przed podpisaniem aktu notarialnego należy tą nieścisłość wyprostować.
Radny T. Branny opuścił salę obrad.
Uchwała nr 154/XVII/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 86/IX/04 w sprawie przyjęcia darowizny parcel położonych w Dębowcu została podjęta jednogłośnie (głosowało 12 radnych)

Ad. 9
Projekt uchwały omówił z-ca Wójta Gminy Z. Kohut.
Ustawa o drogach publicznych nakłada na gminę obowiązek określenia indywidualnych stawek za zajęcie tzw. pasa drogowego przy drogach gminnych i za umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. Proponujemy stawki porównywalne do stawek w sąsiednich, małych gminach.
Radny M. Trombik – czy ustawa określa szerokość pasa drogowego?
Z-ca Wójta Z. Kohut – szerokość pasa drogowego wynika z prawa własności. Są określone standardy jak ma sie określać pas drogowy.
Radny M. Trombik – może wystąpić sytuacja, że mieszkaniec będzie miał np. płot przy drodze gminnej, a więc w pasie drogowym.
Z-ca Wójta Z. Kohut – na dzisiaj postawienie płotu przy drodze wymaga zgłoszenia takiej inwestycji i Urząd taką inwestycję uzgadnia aby nie był on stawiany przy samej drodze. Ale ta opłata nie dotyczy inwestycji, które dotychczas zostały wykonane.
Radny K. Kozieł – czy do tej pory były jakieś opłaty za zajęcie pasa drogowego?
Z-ca Wójta Z. Kohut – zdarzały się, ale były to sporadyczne sytuacje. Ta opłata najczęściej stosowana jest w miastach.
Uchwała nr 155/XVII/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego została podjęta jednogłośnie (głosowało 12 radnych)
Radny T. Branny wrócił na salę obrad.

Ad.10
Wójt Gminy A. Brudny – wracamy tutaj do kwestii współfinansowania ze Starostwem drogi Kostkowice – Ogrodzona. Idea była taka, aby ustalić jedno stanowisko we wszystkich gminach i potem przedstawić go powiatowi. Zaproponowane stanowisko jest kompromisem między gminami powiatu cieszyńskiego.
Radny Z. Chwastek – uczestniczyłem w posiedzeniu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej dotyczącym ustalenia tego stanowiska. Zostało ono podjęte jednogłośnie przez Wójtów, Burmistrzów obecnych na posiedzeniu związku.
Radny J. Niemiec – jak technicznie będzie wyglądał przepływ pieniędzy pomiędzy gminą a powiatem? Czy za każdym razem będziemy podejmowali osobną uchwałę odnośnie dofinansowywania?
Wójt Gminy A. Brudny – za każdym razem będzie to suwerenna decyzja Rady Gminy w formie osobnej uchwały, czy do danej inwestycji przystąpić.
Uchwała nr 156/XVII/04 w sprawie określenia zasad udzielania pomocy finansowej przez Gminę Dębowiec Powiatowi Cieszyńskiemu przy modernizacji i remontach dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec została podjęta przy 1 głosie sprzeciwu i 2 głosach wstrzymujących się (głosowało 13 radnych)

Ad. 11
Projekt uchwały omówił inspektor d/s oświaty R. Jankowski.
Niedawna nowelizacja Karty Nauczyciela wymogła konieczność odrębnego określenia trybu i zasad przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli. Został stworzony fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, którym w 30% dysponuje Wójt na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli, zaś w 70 % Dyrektor na nagrody dla nauczycieli. Uchwała określa również przesłanki konieczne do spełnienia, aby móc ubiegać się o nagrodę.
Radna W. Jałowiczor – członek komisji oświaty – Komisja oświaty pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Jednocześnie wyraża zadowolenie z wprowadzonej możliwości przyznawania nagrody nauczycielom przez Wójta Gminy, co zdecydowanie podnosi rangę i prestiż tej nagrody.
Radny Z. Chwastek – w projekcie uchwały określone jest, że Wójt przyznaje nagrodę nauczycielowi, pouzyskaniu opinii dyrektora placówki. Czy ta opinia jest wiążąca Wójta?
Wójt Gminy A. Brudny – opinia dyrektora nie jest wiążąca, ale może być pomocna w wyborze najlepszego kandydata do nagrody.
Uchwała nr 157/XVII/04 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli z Gminy Dębowiec za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze została podjęta jednogłośnie.

Ad.12
Projekt uchwały omówił inspektor d/s oświaty R. Jankowski.
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela należy ustalić obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla pedagoga szkolnego i logopedy i został on określony na 20 godzin.
Radna W. Jałowiczor – członek komisji oświaty – Komisja oświaty pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Uchwała nr 158/XVII/04 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i logopedy oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin została podjęta jednogłośnie.
Przerwa

Ad.13
Przewodniczący RG A. Pastucha – zostały zgłoszone dwie kandydatury do wyróżnienia laurem "Srebrna Cieszynianka". Pan Edward Wigłasz zam. w Dębowcu oraz Pan  Stanisław Gabzdyl zam. w Iskrzyczynie.
Przewodniczący odczytał wnioski o przyznanie wyróżnienia kandydatom.
Sołtys A. Konecki – Rada Sołecka w Dębowcu popiera kandydaturę pana Edwarda Wigłasza. Pan Wigłasz jest również członkiem Rady Sołeckiej w Dębowcu.
Radny K. Kozieł – Pan Wigłasz od bardzo dawna włącza się w działalność OSP w Dębowcu, i zasługuje na to wyróżnienie.
Radny S. Pasterny – dla Pana Gabzdyla przyznanie tego wyróżnienia będzie nagrodą za całokształt działalności społecznej w Iskrzyczynie. Do dzisiaj efekty tej pracy są widoczne i wszyscy z nich korzystamy.
Przewodniczący RG A. Pastucha – na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponował Z-cę Przewodniczącego RG M. Trombika, Przewodniczącego RG A. Pastuchę i sekretarza R. Jankowskiego. Radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie odbyło się w sposób tajny.
Wyniki głosowania przedstawił Przewodniczący RG A. Pastucha. Pan Edward Wigłasz uzyskał 9 głosów, Pan Stanisław Gabzdyl 4 głosy. Wyróżnienie pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki” otrzymuje  Pan Edward Wigłasz.
Karty do głosowania oraz protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uchwała nr 159/XVII/04 w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki” została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 14
Wójt Gminy A. Brudny – przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu oraz przybliżył sytuację budżetu gminy.

Ad. 15
W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
Przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji. Cztery bardzo duże wnioski.
Trwają inwestycje termomodernizacyjne na budynkach gminnych.
Trwają przygotowania, analizy i przetargi związane z budową i remontami dróg gminnych.
Działania związane z drogą ekspresową – m.inn. sprawa drogi wewnętrznej w Gumnach.
Trwają prace nad Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy Dębowiec.
Zabiegaliśmy o komunalizację w Ogrodzonej tzw. mienia szkolnego (prawie 4 h). Na dzisiaj teren położony koło drogi ekspresowej w Ogrodzonej, ponad 2,5 h, już otrzymaliśmy.

Ad. 16
Odpowiedzi na zapytania radnych udzielał Wójt Gminy A. Brudny.
1)Wiemy, że miało być porozumienie między Wodociągami a inwestorem w sprawie dostawy wody do tych budynków w Ogrodzonej. Budynki te miały być podłączone do Wodociągu prowadzonego do stacji benzynowej BP. Sprawdzimy, czy coś się w tej sprawie zmieniło.
2)Przystanki przy drodze na Hażlach, po wypowiedzeniu się w tej sprawie Rady Sołeckiej, będziemy próbowali rozebrać. W Gumnach jest też problem z przystankiem. Stoi on na prywatnym terenie i może wystąpić potrzeba przeniesienia go w inne miejsce.

Ad. 17
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 28 lipca 2004r. został przyjęty przy 3 głosach wstrzymujących się.


Ad.18
1)Przewodniczący RG A. Pastucha – zwrócił się do Rady Gminy Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych o umożliwienie zbiórki pieniędzy na sesji Rady Gminy Dębowiec. Czy radni mają coś przeciwko zaproszeniu przedstawicieli tej organizacji na sesję?
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący RG A. Pastucha – prosi o poinformowanie Ruchu Obrony Bezrobotnych o dacie następnej sesji Rady Gminy Dębowiec.
2)Przewodniczący RG A. Pastucha –  odczytał pismo Starosty Cieszyńskiego dotyczące wznowienia rozbudowy Szpitala Śląskiego w Cieszynie i związaną z tym prośbę o partycypację w kosztach Gminy Dębowiec w tej inwestycji.
Wójt Gminy A. Brudny – wystąpimy oficjalnie o faktyczną sytuację finansową powiatu odnośnie szpitala.
3)Radny B. Ciemała – Czy po zakończeniu budowy drogi ekspresowej, drogi koło Kółka Rolniczego i koło Kościoła w Ogrodzonej będą wyremontowane?
Wójt Gminy A. Brudny –  jest porozumienie z inwestorem dotyczące odtworzenia nawierzchni drogi koło Kółka Rolniczego. Nie wiemy czy powiat ma podobne porozumienie na odtworzenie nawierzchni koło kościoła. Należy sądzić, że na pewno stan tych dróg zostanie przywrócony do poprzedniego, sprzed rozpoczęcia budowy.
4)Radny K. Kozieł – odnośnie rozbiórki przystanku na Hażlach, przy lesie w Dębowcu. Na tym przystanku jest już poważnie naruszony dach i stwarza to niebezpieczeństwo, dlatego decyzję w sprawie rozbiórki lub zabezpieczenia tego przystanku należy podjąć jak najszybciej.

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 19 października 2004r. zakończono.

Protokołował:                                                                     Obradom przewodniczył                  
Remigiusz Jankowski                                                                Adam Pastucha                     
                           
   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVII/2004 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 19 października 2004r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:20.12.2004 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:20.12.2004 14:47