Uchwała nr 177/ XVIII/ 04
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 7 grudnia 2004 r.


w sprawie: w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591,z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)
na wniosek Wójta Gminy po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Śląskiego i Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
Rada Gminy Dębowiec


uchwala:


§ 1

Przyjąć „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dębowiec” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dębowcu.


 

Tekst planu do pobrania jako załącznik.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 177/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:20.12.2004 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Kozieł
Data aktualizacji:21.12.2004 10:50