U C H W A Ł A  Nr  173/ XVIII/ 04
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 7 grudnia  2004 r.

 
w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z pózn.zm.) Rada Gminy Dębowiec

- u c h w a l a -

§  1

Ustalić miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U z roku 2004 Nr 47  poz. 448/
 tj. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4326 zł
dodatek funkcyjny w wysokości 1030 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.


 
§  2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała nr 118/XIV/04 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 173/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:20.12.2004 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:20.12.2004 14:22