U C H W A Ł A  Nr   172/ XVIII/ 04
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 7 grudnia 2004r.

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia  w wodę .

Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. nr 72 poz.747 z póź.zm.)
Rada Gminy Dębowiec

- u c h w a l a  -
                                                      
§ 1

Zatwierdzić taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Dębowiec na okres 1.02.2005 do 31.01.2006 r. zgodnie z przedstawionym wnioskiem Spółki z o.o. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Ustroniu .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dębowcu..
 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 172/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę .
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:20.12.2004 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:20.12.2004 14:21