Konsultacje Programu współpracy Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Zgodnie z art. 5 a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Dębowiec zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy,  prowadzące działalność na terenie Gminy Dębowiec, do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie  programu współpracy Gminy Dębowiec  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Projekt uchwały przedstawiony zostanie organizacjom podczas spotkania bezpośredniego. Spotkanie zorganizowane zostanie w dniu 31stycznia  2017r. o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać w trakcie w/w spotkania, ewentualnie na piśmie  do dnia 03 lutego 2017r.  włącznie.

Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  i siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec.

Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Po przeprowadzeniu bezpośrednich spotkań sporządzany jest protokół zawierający temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje Programu współpracy Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Sławomir Gardas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2017 12:39

Rejestr zmian dokumentu

ukryj