wersja do wydruku Olga Stuchlik 19.01.2017 11:50

Statut

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę :

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W DĘBOWCU

2. Przedszkole Publiczne w Dębowcu zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, działającą jako jednostka budżetowa.
3. Siedziba przedszkola znajduje się w dwóch budynkach : przy ulicy Szkolnej 7 oraz przy ulicy Szkolnej 5 – budynek SP Dębowiec
4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu na pieczęciach i szyldzie.
5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Dębowiec.
6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.
7. Przedszkole działa na podstawie:
 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 Aktu założycielskiego,
 Niniejszego statutu.


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celem przedszkola jest :
 wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

 kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

 rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

 stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

 troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

 zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

 budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych,

 wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

 kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

 zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

3. Przedszkole realizuje zadania poprzez :

 diagnozowanie dzieci mogących rozpocząć naukę w szkole pod kątem gotowości do nauki szkolnej,
 wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od 3-go roku życia do rozpoczęcia nauki w I klasie sześcioletniej szkoły podstawowej,
 zapewnienie opieki wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,
 wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
 kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
 budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wspomaganie więzi uczuciowej z rodziną,
 nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności komunikowania się, gotowości do czytania i kreślenia symboli graficznych,
 integrowanie treści edukacyjnych,
 prowadzenie działalności diagnozującej dotyczącej rozwoju dziecka,
 włączanie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz na stworzeniu warunków do pracy nad przekroczeniem barier rozwojowych, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej :
• zajęcia logopedyczne,
• kompensacyjno – korekcyjne,
• porady, konsultacje, warsztaty dla rodziców,
 prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu w dzienniku zajęć dodatkowych. Zajęcia te odbywać się mogą na pisemny wniosek rodziców( prawnych opiekunów) dziecka, po otrzymaniu orzeczenia z poradni i uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz po zapewnieniu wykwalifikowanej kadry, odpowiedniego wyposażenia placówki do stopnia niepełnosprawności,
 zaznajamianie rodziców z programem wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym oraz wynikającymi z niego zadaniami przedszkola,
 tworzenie warunków do rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez otwarty styl pracy oraz metody aktywizujące między innymi: odkrywanie, manipulowanie, doświadczanie, eksperymentowanie, rozwiązywanie problemów,
 stymulację aktywność dziecka wobec siebie, innych i otaczającego go świata,
 wzmacnianie u dziecka wewnętrznej motywacji do działania poprzez wyrażanie akceptacji, pochwał, zachęt,
 wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez pełnienie funkcji doradczej i wspieranie działań wychowawczych.

4. W przedszkolu może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna.

5. Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

 z niepełnosprawności,
 z niedostosowania społecznego,
 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 ze szczególnych uzdolnień,
 ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 z zaburzeń komunikacji językowej,
 z choroby przewlekłej,
 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 z niepowodzeń edukacyjnych,
 z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom, dzieciom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

8. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

10. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 rodzicami dzieci,
 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”,
 placówkami doskonalenia nauczycieli,
 innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,


12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

 rodziców dziecka;
 dyrektora przedszkola,
 nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
 Poradni,

13. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem w formie:

 zajęć rozwijających uzdolnienia,
 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć charakterze terapeutycznym,
 porad i konsultacji.

14. Przedszkole organizuje pomoc zgodnie z przyjętą wewnętrzną procedurą.

§ 3

1. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie zajęć poza terenem przedszkola:

 przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym,
 bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawują nauczyciele oraz woźne oddziałowe
 podczas pobytu dziecka poza terenem przedszkola na 10 dzieci przypada co najmniej jeden opiekun dorosły,
 nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za dzieci,
 w przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel powinien przedstawić dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia kartę wycieczki zawierającą: plan wycieczki, listę uczestników wraz z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, liczbę opiekunów,

2. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

 dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców(opiekunów prawnych) lub osobę upoważnioną przez nich na podstawie pisemnego oświadczenia, zapewniającą pełne bezpieczeństwo, która ukończyła 14 rok życia.
 pisemne oświadczenia składają rodzice (opiekunowie prawni) nauczycielkom grupy, do której uczęszcza dziecko.
 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i przekazują dziecko pod opiekę nauczycielki.


ORGANY PRZEDSZKOLA

§4
1. Organami Przedszkola są:
 dyrektor przedszkola,
 rada pedagogiczna,
 rada rodziców.

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.

DYREKTOR

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników samorządowych i urzędników.

2. Dyrektor przedszkola wypełnia zadania wynikające z obowiązującego prawa oświatowego we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

3. Do zadań dyrektora należy w szczególności

 kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomaganie nauczycieli.
 przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole ,
 wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi przedszkole,
 kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 branie udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
 przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
 występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,
 zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż,
 koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
z obowiązującym regulaminem,
 występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy przyznane nauczycielowi uprawnienia zostaną naruszone,
 dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego,
 wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
RADA PEDAGOGICZNA
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Działa w oparciu o ustawę i własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się wg harmonogramu ujętego w rocznym planie nadzoru pedagogicznego. W miarę potrzeby zwoływane są nadzwyczajne zebrania rady pedagogicznej.

5. W zebraniu rady pedagogicznej mogą również brać udział , z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jego przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

6. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

7. Rada Pedagogiczna wypełnia zadania określone prawem oświatowym w szczególności :

 zatwierdza plany pracy przedszkola,
 podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów,
 ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
 uchwala statut przedszkola i dokonuje w nim zmiany,
 podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
 opiniuje organizację pracy przedszkola,
 wnioskuje w sprawie przyznania nauczycielom, dyrektorowi nagród,
 opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora,

8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów.

9. Osoby uczestniczące w pracach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dzieci, ich rodziców (opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

RADA RODZICÓW

1. Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków.

2. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

3. Zebrania rady są protokołowane , w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą: dyrektor placówki, nauczyciele i inne zaproszone osoby.

4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy oraz profilaktyczny przedszkola.

5. Do kompetencji rady rodziców należy:

 współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,
 uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,
 występowanie do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw placówki
 występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania placówki do organów sprawujących nadzór nad przedszkolem

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.
§ 5
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 6
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, zaś minimalna liczba dzieci to 15 osób.

3. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych podczas schodzenia się i rozchodzenia się dzieci oraz w innych uzasadnionych przypadkach w związku z organizacją pracy placówki .

4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.

5. W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, w okresach międzyświątecznych, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów. Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 osób. Dyrektor przedszkola może odwołać zajęcia w placówce w danym dniu, jeżeli na ten dzień rodzice zadeklarują obecność mniej niż 5 dzieci.

§ 7
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego. Mogą być realizowane programy autorskie opracowane przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

4. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe ponosi odpowiedzialność od chwili przejęcia ich od nauczycielki do chwili oddania ich pod opiekę nauczycielki. Dzieci nie biorące udziału w zajęciach dodatkowych pozostają pod opieka nauczyciela danej grupy .

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
• z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
• z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut,

6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolach określają odrębne przepisy.


§ 8

Przedszkole publiczne w Dębowcu jest przedszkolem 4 oddziałowym.


§ 9
1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów - jedna na terenie Szkoły Podstawowej w Dębowcu
 szatnie dla dzieci,
 pomieszczenia gospodarcze,
 łazienki i toalety,
 pomieszczenia administracyjne,
 pomieszczenia kuchenne,
 pomieszczenia piwniczne i strych,

2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo - rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
4. Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy.
5. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane z dyrektorem. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin spacerów i wycieczek organizowanych w Przedszkolu Publicznym w Dębowcu.
BEZPIECZEŃSTWO WYCHOWANKÓW

§ 10
1. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo pod względem fizycznymi psychofizycznym.

2. Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców/opiekunów pod opiekę nauczyciela/upoważnionego pracownika.

3. W przedszkolu wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę pracowników pedagogicznych przy wsparciu pracowników obsługi.

4. Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza salę( (miejsca pobytu, teren zabaw, ogród przedszkolny) pod względem bezpieczeństwa, w przypadku stwierdzenia zagrożenia powiadamia dyrektora oraz zabezpiecza zagrożony teren przed wstępem dzieci.

5. Pracownicy administracyjno-obsługowi są odpowiedzialni za prawidłową realizację procedur w zakresie zaopatrzenia i przygotowania posiłków oraz higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu.

6. Wyjścia poza teren przedszkola (wycieczki, dłuższe spacery) reguluje Regulamin spacerów i wycieczek wprowadzony zarządzeniem dyrektora.

7. Podczas pobytu w przedszkolu nie dopuszcza się do pozostawienia dzieci bez opieki nauczyciela w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych oraz na terenie ogrodu przedszkolnego.

8. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/opiekunów lub osoby pisemnie przez nich upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i domu. Rodzice/opiekunowie są obowiązani wprowadzić dziecko do przedszkola i zostawić pod opieką nauczycielki.

9. Odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego osobiście w placówce, podpisanego przez rodzica. Osoba upoważniona do odebrania dziecka powinna być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

10. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce, powiadamia o tym drugiego rodzica/opiekuna. W sytuacjach konfliktowych spowodowanym powyższym podejrzeniem zawiadamia się policję. Dziecko nie może być powierzone opiece osobie, co do której istnieje wątpliwość czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

11. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
§ 11
1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci , których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.
2. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób
z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
3. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
4. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba że rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa dziecku doustnie przewlekle choremu w czasie jego pobytu w przedszkolu, ze wskazaniem dawkowania oraz sposobu użycia leku wraz z informacją przekazaną dyrektorowi przedszkola i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela do wykonywania tych czynności.
§ 12
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora w terminie do 17 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z ich wymiarem czasu pracy, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

§ 13

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

4. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola, przy czym:
 co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela,
 co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze itd.)
 najwyżej 1/5 czasu zajmują rożnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§ 14
1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
w tygodniu , od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00 , z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od godziny 8:00 do godziny 13:00 , z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jest to czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.
3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym.


§ 15
1. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie
z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Dębowiec w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu . Opłaty te naliczane są w przedszkolu , z góry w pierwszych dniach miesiąca na podstawie umów cywilno - prawnych zawartych z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci z dniem rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust 2, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.
4. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje porozumienie przedszkolne zawierane między przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora przedszkola a rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka.
5. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonych przez wychowawcę grupy.
6. Przedszkole nie może pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie z ust 2.
7. Rezygnację z usług opieki przedszkolnej rodzic zgłasza na piśmie przed zakończeniem miesiąca co stanowi podstawę do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków .

8. Skreślenie dziecka nie zwalnia rodzica (opiekuna) z obowiązku uregulowania zaległości .

§ 16
1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
2. Wychowankowie korzystają z trzech, dwóch lub jednego posiłku w zależności od deklaracji rodziców. Deklaracje składa się na okres nie krótszy niż miesiąc kalendarzowy i należy je złożyć przed rozpoczęciem danego miesiąca.
3. Dzieci korzystające z rocznego przygotowania przedszkolnego i przebywające w przedszkolu w ramach podstawy programowej ( 8:00 – 13:00 ) – nie korzystają z posiłku.
4. Opłatę za korzystanie z posiłków przez dziecko w przedszkolu, rodzice (opiekunowie prawni) i pracownicy wnoszą w okresach miesięcznych, z góry do 15-tego każdego miesiąca u dyrektora przedszkola lub na konto bankowe przedszkola.
5. Opłaty za wyżywienie podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka, zwrotu opłaty dokonuje się poprzez zaliczenie należnej kwoty na poczet opłaty za miesiąc następny.
6. W miesiącach wakacyjnych np. w lipcu odpłatność naliczana jest proporcjonalnie do okresu pobytu dziecka w przedszkolu.
7. Zasady odpłatności i korzystanie z wyżywienia przez dzieci mogą ulec zmianie w sytuacji zmian cen żywności i wymagają zmiany zarządzenia dyrektora w tej sprawie.
8. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy przedszkola mogą korzystać z posiłków przygotowywanych przez przedszkole wnosząc opłaty zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
§ 17
1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań,
z uwzględnieniem propozycji rodziców.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele, w miarę możliwości, opiekują się danym oddziałem dzieci przez cały okres ich uczęszczania do przedszkola.
4. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy danego oddziału opiekę nad dziećmi z danego oddziału pełnią nauczyciele z innych oddziałów, do których przyprowadzono dzieci.
5. W przypadku zachorowania dziecka lub zagrożenia życia dziecka na terenie przedszkola powiadamia się rodziców lub opiekunów i wzywa karetkę pogotowia . Do czasu pojawiania się karetki i rodziców lub prawnych opiekunów dziecko pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora.

6. Nauczyciel ,który zauważył wypadek jakiemu uległ przedszkolak jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską .

7. W przypadku zatrucia pokarmowego lub choroby zakaźnej na terenie przedszkola dyrektor jest zobowiązany powiadomić właściwego inspektora sanitarnego


8. Nauczyciele zobowiązani są:
 rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną
i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,
 dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
 dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
 kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

 

9. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
 wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców,
 stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz spacerów,
 współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
 planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę
o estetykę pomieszczeń,
 eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych,
 prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
 czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień
i uchwał,
 inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych,
 realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

10. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz specjalistów, instytucji naukowo-oświatowych.

11. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 włączenia ich w działalność przedszkola.

12. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

13. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.

14. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

15. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.

16. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wyznaczony przez niego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną nauczyciel przedszkola. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.


§ 18

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych.
2. W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres zadań
i obowiązków pracowników samorządowych.
3. Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika samorządowego ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.
4. Stosunek pracy pracowników samorządowych regulują odrębne przepisy.
5.
§ 19
1. Do podstawowych zadań i obowiązków samodzielnego referenta do spraw żywienia i zaopatrzenia należy w szczególności:
 opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem i kucharką,
 sporządzanie raportów żywieniowych i wydawanie na ich podstawie artykułów żywnościowych,
 prowadzenie kalkulacji posiłków i nie dopuszczanie do przekroczenia ustalonych stawek żywieniowych,
 dokonywanie zakupów żywności, środków czystości i innych artykułów niezbędnych w placówce,
 prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
 sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym,
 prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego i HCCP zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora.


§ 20

1. Do podstawowych zadań i obowiązków kucharki należy w szczególności:
 kierowanie pracą kuchni,
 przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi,
 dbanie o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego,
 przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP,
 codzienne sporządzanie próbek żywieniowych na potrzeby SANEPIDU,
 nadzorowanie prac wykonywanych przez pomoc kuchenną,
 prowadzenie podręcznego magazynu,
 wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających
z organizacji pracy przedszkola.

§ 21

1. Do podstawowych zadań i obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności:
 pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków,
 utrzymywanie w czystości kuchni i sprzętu kuchennego,
 przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP,
 wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 22

1. Do podstawowych zadań i obowiązków woźnej należy w szczególności:
 utrzymywanie w czystości pomieszczeń powierzonych jej opiece
 pobieranie z kuchni posiłków dla dzieci i wydawanie ich poszczególnym dzieciom,
 pomaganie w karmieniu i wykonywaniu przez dzieci czynności samoobsługowych,
 rozkładanie i składanie leżaków oraz utrzymywanie w czystości pościeli dziecięcej,
 pomaganie nauczycielce w dozorowaniu dzieci podczas wycieczek i spacerów,
 odpowiedzialność za powierzony sprzęt,
 wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 23

1. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności :
 wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwu dzieci,
 udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,
 informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

2. Wszyscy pracownicy samorządowi muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.

3. Szczegółowe zadania i obowiązki dla poszczególnych pracowników samorządowych określają ich zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikające
z niniejszego statutu, regulaminu pracy oraz kart stanowiskowych.

WYCHOWANKOWIE
§ 24
1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności ma prawo do:
 indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
 akceptacji takim, jakie jest,
 swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb zgodnie z przyjętymi normami etycznymi,
 ochrony przed wszelkim formami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy lub zaniedbania, bądź złego traktowania,
 rozwoju osobowości, talentu, zainteresowań, zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego je świata,
 otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce,
 wypoczynku i czasu wolnego,
 do uczestnictwa w zabawach, zajęciach stosownych do jego wieku i możliwości,
 ochrony sfery jego życia prywatnego,
 właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo- wychowawczego – dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
 życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym,
 do wyboru formy wypoczynku jeśli jest zmęczone,
 do odmowy jedzenia pokarmów, których nie lubi,

2. Dzieci w przedszkolu mają obowiązek:
 dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych w najbliższym otoczeniu,
 szanować mienie Przedszkola
 używać na co dzień form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów,
 dbać o swój wygląd i estetykę ubioru,
 przestrzegać odpowiednich, przyjętych norm w społeczności przedszkolnej.


§ 25

1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka nieobjętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 zalegania z odpłatnością za co najmniej dwa okresy płatnicze,
 nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres 1 miesiąca i braku zgłoszenia tego faktu do przedszkola,

2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie decyzji dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
RODZICE
§ 26

1. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawa do:
 uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola,
 uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,
 wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców,
 zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej i wychowawczej.

2. W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców, opiekunów prawnych dziecka należy:
 przestrzeganie niniejszego statutu,
 respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
 przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia,
 terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych
i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,
 punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa,
 nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom.
 wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka


3. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu w miarę potrzeb, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami :
 zebrania ogólne,
 zebrania grupowe,
 konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami
i specjalistami,
 zajęcia otwarte,
 wymiana informacji drogą elektroniczną,
 imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,
 kącik dla rodziców,
 spotkania i zebrania rady rodziców.


5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do :
 dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
 zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

6. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

§ 27
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

ZASADY NABORU
§ 28
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Terminy, zasady i sposób rekrutacji dzieci do przedszkola określa co roku regulamin rekrutacji oraz wytyczne organu prowadzącego.
3. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
7. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
8. Dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego .
9. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
10. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
11. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
12. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola decyduje dyrektor.
13. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Dębowiec.
14. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 11, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu przeprowadza się na pierwszym etapie postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:
 wielodzietność rodziny kandydata
 niepełnosprawność kandydata,
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.

15. Kryteria w pkt. 13 mają jednakową wartość.

16. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
17. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość punktową.
18. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Dębowiec są przyjmowani do przedszkola na wolne miejsca.
19. W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę miejsc w przedszkolu, wnioski rozpatrywane są przez Komisję Rekrutacyjną.
20. Komisja rekrutacyjna powoływana jest przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W skład komisji wchodzi :
 Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 Przedstawiciel Rady Rodziców
 Przedstawiciel Organu Prowadzącego

21. Dane osobowe kandydatów-przyjętych, zgromadzone w celach rekrutacyjnych oraz dokumentacja rekrutacyjna przechowywana jest nie dłużej niż do końca okresu, w której dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

22. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach rekrutacji przechowuje się przez okres roku, chyba, że została wniesiona skarga i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników samorządowych.

2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

3. Treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa.

4. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Zmiany w statucie przedszkola podejmowane są uchwałą Rady Pedagogicznej.

§ 30
6. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

7. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
.
Traci moc statut uchwalony przez radę pedagogiczną dnia 15 lutego 2008 r.
Statut został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2015 – 2016
w dniu 31.08 2015

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Olga Stuchlik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2017 11:50

Rejestr zmian dokumentu

ukryj