Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

 1. udostępnione w systemie teleinformatycznym Urzędu Gminy w Dębowcu,
 2. udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębowcu,
 3. udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębowcu:
 • przez wywieszenie, wyłożenie na terenie Urzędu Gminy w Dębowcu,
 • poprzez udostępnienie dokumentacji do wglądu w Urzędzie Gminy w Dębowcu, w godzinach pracy,
 • przez możliwość wstępu na posiedzenia Rady Gminy Dębowiec oraz przez dostęp do materiałów dokumentujących te posiedzenia,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębowcu www.debowiec.cieszyn.pl,
 • w „Dębowieściach”,
 1. przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z d nia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402), do których przysługują prawa autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne wymaga spełnienia poniższych warunków:

 1. informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Urząd Gminy w Dębowcu,
 2. należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji sektora publicznego od Urzędu Gminy w Dębowcu,
 3. pozyskana treść informacji sektora publicznego nie może być modyfikowana, w przypadku udostępniania pozyskanej informacji innym użytkownikom, nie należy zmieniać jej pierwotnej formy,
 4. należy poinformować Urząd Gminy w Dębowcu o przetwarzaniu pozyskanej informacji.

Urząd Gminy w Dębowcu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za:

 1. ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazywanej informacji sektora publicznego, która będzie wykorzystana z naruszeniem obowiązującego prawa,
 2. wykorzystanie informacji sektora publicznego, spełniającej cechy utworu z naruszeniem ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz naruszające ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim w zakresie przekraczającym uprawnienia Urzędu Gminy w Dębowcu.

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli:

 1. informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębowcu, chyba że została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie lub nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 2. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 3. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego – Urząd Gminy w Dębowcu,
 2. informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 5. wskazanie formy przygotowania, w przypadku postaci elektronicznej wskazanie formatu danych,
 6. wskazanie sposobu przekazania , o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym,
 7. wskazanie okresu, przez który Urząd Gminy w Dębowcu będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można:

 1. złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dębowcu w godzinach pracy Urzędu,
 2. przesłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Dębowcu, Katowicka 6, 43-426 Dębowiec,
 3. przesłać e-mailem na adres debowiec@debowiec.cieszyn.pl,
 4. przesłać faxem na nr 33/8533881 wew.33,
 5. złożyć poprzez Platformę SEKAP lub ePUAP.

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku Urząd Gminy w Dębowcu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd Gminy w Dębowcu zawiadamia w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Urząd Gminy w Dębowcu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego, w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji, zgodnie z wnioskiem wymaga dodatkowych kosztów:

Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji, a w szczególności:
- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
- koszty elektronicznych nośników danych;
- czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Urząd Gminy w Dębowcu po rozpatrzeniu wniosku (z wyjątkiem wniosku, który dotyczy umożliwienia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy ponownego wykorzystywania):

 1. przekazuje informacje sektora publicznego bez określania warunków,
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania,
 3. składa ofertę zawierającą warunki lub informację o wysokości opłat,
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 1. wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Gminy w Dębowcu o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Urząd Gminy w Dębowcu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat,
 2. do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
 3. do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 718).

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Krzyżanek
Data publikacji:03.11.2016 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Krzyżanek
Data aktualizacji:03.11.2016 08:54