Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r., oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

               

Konsultacje  projektów uchwał  Rady Gminy Dębowiec  w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017r.

Zgodnie z art. 5  ust. 2 pkt 3   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku   

 publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Dębowiec

                                               zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy,  prowadzące działalność na terenie Gminy Dębowiec,

 do konsultacji projektów uchwał w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

     Konsultacje będą trwały od 21 października  2016r. do 31 października  2016r.

Projekt uchwał przedstawiony zostanie organizacjom podczas spotkania bezpośredniego,  zorganizowanego  w dniu 26 października  2016r o godz. 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec.

Propozycje i uwagi  na piśmie prosimy zgłaszać bezpośrednio na spotkaniu lub  do dnia

31października   2016 r. włącznie na adres e-mail teresa.kaluza@debowiec.cieszyn.pl

Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  i siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, biuro nr 22.

 

Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Po przeprowadzeniu bezpośredniego  spotkania, oraz po wyznaczonym terminie składania uwag i propozycji  sporządzany jest protokół zawierający temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.

                      

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r., oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Sławomir Gardas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.10.2016 09:48

Rejestr zmian dokumentu

ukryj