Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.debowiec.bip.info.pl
Ogłoszenie nr 325120 - 2016 z dnia 2016-10-17 r.
Dębowiec: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec, krajowy numer identyfikacyjny 53727200000, ul. ul. Katowicka  6, 43426   Dębowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8562285, 8533881, e-mail , faks 338 533 881.
Adres strony internetowej (URL): www.debowiec.cieszyn.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://www.debowiec.bip.info.pl/index.php?idmp=458&r=r

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.debowiec.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6; 43-426 Dębowiec; Biuro Podawcze pok. nr 13

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Numer referencyjny: RGW 271.12.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa zadania: „Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec” 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Dębowiec, powstających na nieruchomościach zamieszkałych (w gospodarstwach domowych) oraz na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na które wymagane jest zezwolenie na wytwarzanie odpadów. Dębowiec to gmina wiejska obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw: Dębowiec, Ogrodzona, Simoradz, Iskrzyczyn, Kostkowice, Gumna i Łączka, o łącznej powierzchni 4248 ha. Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Dębowiec (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.) wynosi 5739 osób. 3. Rodzaje oraz ilość odpadów komunalnych odbieranych selektywnie: A. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: a) odpady zmieszane oraz pozostałości z segregowania odpadów; b) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury , c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, d) metale oraz opakowania z metali, e) szkło oraz opakowania ze szkła , f) odpady wielomateriałowe, g) zmieszane odpady opakowaniowe, h) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, i) odpady zielone, j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, k) meble i inne odpady wielkogabarytowe, l) zużyte baterie i akumulatory, m) leki cytotoksyczne i cytostatyczne, n) meble i inne odpady wielkogabarytowe, o) żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła, p) zużyty olej odpadowy, q) opakowania po nawozach sztucznych, r) opakowania po farbach i lakierach, s) zużyte opony, B. od właścicieli nieruchmości niezamieszkałych: a) odpady zmieszane oraz pozostałości z segregowania odpadów; b) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, d) metale oraz opakowania z metali, e) szkło oraz opakowania ze szkła, f) odpady wielomateriałowe, g) zmieszane odpady opakowaniowe, h) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i) odpady zielone, j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, k) żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła. C. od jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych na nieruchomościach zamieszkałych: a) odpady zmieszane oraz pozostałości z segregowania odpadów; b) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, d) metale oraz opakowania z metali, e) szkło oraz opakowania ze szkła, f) odpady wielomateriałowe, g) zmieszane odpady opakowaniowe, h) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i) odpady zielone, j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, k) żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła. 5. Zbiórka odpadów bezpośrednio z nieruchomości odbywać się będzie z podziałem na : A. Nieruchomości zamieszkałe: a) odpady zmieszane oraz odpady stanowiące pozostałość po sortowaniu odpadów, umieszczane w pojemnikach, o których mowa w § 6 Regulaminu, b) odpady z papieru i tektury oraz opakowania z papieru i tektury – umieszczane w worku o pojemności 120l w kolorze niebieskim z napisem „Papier i tektura”, c) odpady z tworzyw sztucznych oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania z metali i opakowania wielomateriałowych i zmieszane odpady opakowaniowe – umieszczane w worku o pojemności 120l w kolorze żółtym z napisem „Metal i tw. sztuczne”,, d) odpady ze szkła oraz opakowania ze szkła – umieszczane w worku o pojemności 80-120l w kolorze zielonym z napisem „Szkło”,, e) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone – umieszczane w worku o pojemności 120 l w kolorze brązowym, f) popiół – umieszczany w workach o pojemności 80- 120 l w kolorze szarym lub w pojemnikach, o których mowa w § 6 Regulaminu. B. Nieruchomości niezamieszkałe i jednoosobowe działalności gospodarcze prowadzone na nieruchomości zamieszkałej a) odpady zmieszane oraz odpady stanowiące pozostałość po sortowaniu odpadów, umieszczane w pojemnikach, o których mowa w § 6 Regulaminu, b) odpady z papieru i tektury oraz opakowania z papieru i tektury – umieszczane w worku o pojemności 120l w kolorze niebieskim z napisem „Papier i tektura”, c) odpady z tworzyw sztucznych oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania z metali i opakowania wielomateriałowych i zmieszane odpady opakowaniowe – umieszczane w worku o pojemności 120l w kolorze żółtym z napisem „Metal i tw. sztuczne”, d) odpady ze szkła oraz opakowania ze szkła – umieszczane w worku o pojemności 80-120l w kolorze zielonym z napisem „Szkło”, e) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone – umieszczane w worku o pojemności 120 l w kolorze brązowym, f) popiół – umieszczany w workach o pojemności 80- 120 l w kolorze szarym lub w pojemnikach, o których mowa w § 6 Regulaminu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednego kompletu worków (po jednym z każdego koloru) na odpady po sortowaniu, oddzielnie dla każdej nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, oraz dla każdej jednoosoobowej działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości zamieszkałej. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia worków na popiół o grubości nie mniejszej niż 70 mikronów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia worków na odpady, o których mowa w ust. 5 A lit. b – f i ust. 5 B lit. b-f, w sposób ciągły i uzupełniania ich po każdorazowym odbiorze odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych na nieruchomościach zamieszkałych. Wykonawca po raz pierwszy wyposaży w/w nieruchomości w worki, o których mowa w ust. 6, w terminie do 5.01.2017 r. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z workami ulotkę jak segregować odpady. Nowe worki (po odbiorze odpadów) muszą być dostarczone w tej samej ilości i rodzaju, jak ilość i rodzaj worków odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej oraz od jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości zamieszkałej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do Urzędu Gminy w Dębowcu w terminie do 5.01.2017 r., worki o których mowa w ust. 6 w ilości min. 60 szt. z każdego z kolorów dla właścicieli nieruchomości (dla których startowa ilość jest zbyt mała bądź składają deklarację po raz pierwszy) - dotyczy to worków na segregację oraz popiół.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:90512000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek dotyczący kompetencji i uprawnień: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada: -wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Dębowiec, -zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach; -wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 500.000,00zł, b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej niniejszym zamówieniem w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznych i zawodowych: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia obejmującą wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów segregowanych (selektywna zbiórka odpadów) od minimum 6.000 osób miesięcznie, w czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy oraz o łącznej wartości nie mniejszej niż 400.000,00zł b) dysponuje samochodami specjalistycznymi i samochodem ciężarowym, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości: -co najmniej dwa pojazdy typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, -co najmniej dwie śmieciarki małogabarytowe przystosowane do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe. Ze względu na rozproszoną zabudowę, charakterystyczną dla terenów wiejskich, a więc również występowanie nieruchomości o utrudnionym dostępie – wąskie, gruntowe drogi dojazdowe, nieprzystosowane do ruchu pojazdów o dużym tonażu, powinny to być pojazdy o pojemności 4-8 m3, przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych odpadów w małych miejscowościach, -co najmniej dwa pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony, przystosowane do odbierania odpadów komunalnych segregowanych, -co najmniej jeden pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przystosowany do odbierania odpadów komunalnych segregowanych bez funkcji kompaktującej, -co najmniej jeden pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami, -co najmniej dwa samochody ciężarowe przystosowane do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, -co najmniej jeden samochód ciężarowy z żurawiem HDS przystosowanym do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki (typu „dzwon”) Wszystkie pojazdy muszą być sprawne, dopuszczone do ruchu drogowego i posiadać wszystkie wymagane prawem homologacje i badania (np. techniczne, UDT itp.) W trakcie realizacji usługi dopuszcza się zmianę zadeklarowanych pojazdów na inne spełniające ww. wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował umowy zgodnie ze złożoną ofertą w zakresie wykorzystania zadeklarowanych pojazdów spełniających wymagań, naliczane będą kary umowne. c) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zmówienia: -co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, -co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, -co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony, -co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami o zadeklarowanej DMC samochodu ciężarowego przystosowanego do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych oraz samochodu z żurawiem HDS przystosowanym do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki. -co najmniej sześć osób do obsługi pojazdów odbierających odpady, oprócz kierowców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości - 10.000,00 zł Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ustawy PZP

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy zgodnie z wymogami artykułu 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w przypadku: a) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy. W takim przypadku możliwa jest zmiana umowy w zakresie stawki podatku VAT, b) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy. 2. Inne zmiany umowy są możliwe, pod warunkiem, że będą one zgodne z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:17.10.2016 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:25.10.2016 13:24