Dębowiec: Przebudowa i adaptacja sali gminnej na lokale mieszkalne socjalne w Simoradzu wraz ze zjazdem.
Numer ogłoszenia: 70082 - 2016; data zamieszczenia: 29.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, faks 033 8533881.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i adaptacja sali gminnej na lokale mieszkalne socjalne w Simoradzu wraz ze zjazdem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające adaptacje Sali gminnej na lokale mieszkalne w szacunkowych ilościach: Roboty budowlane -Wykonanie robót rozbiórkowych - 1 kpl. -Wykonanie ścianek działowych z betonu komórkowego gr. 18cm - 58,017m2 -Wykonanie ścianek działowych z betonu komórkowego gr. 36cm - 1,15m2 -Wykonanie ścianek działowych z betonu komórkowego gr. 6cm - 2,785m2 -Wykonanie ścianek jednowarstwowej na rusztach pojedynczych - 61,628m2 -Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - 143,00m2 -Posadzki z deszczułek na kleju - 98,40 m2 -Licowanie ścian płytkami - 37,21 m2 -Malowanie ścian i sufitów - 505,455 m2 -Pomiar powykonawczy - 1 kpl. Wewnętrzna instalacja elektryczna -Demontaż istniejącej instalacji 1 kpl. -Skrzynka izolacyjna 53x84 z zamkiem wraz z wyposażeniem - 1 kpl. -Przygotowanie bruzd i montaż rury winidurowej RL 47 - 1,0mb -Przewody kablowe YDY 5x10 mm2 układane w bruzdach - 121,0mb -Przewody płaski YDYp 2x1,5 mm2 układane w bruzdach - 28,0mb -Przewody płaski YDYp 3x1,5 mm2 układane w bruzdach - 114,0mb -Przewody płaski YDYp 4x1,5 mm2 układane w bruzdach - 60,0mb -Przewody płaski YDYp 5x1,5 mm2 układane w bruzdach - 8,0mb -Przewody płaski YDYp 5x2,5 mm2 układane w bruzdach - 300,0mb -Montaż opraw oświetleniowych sufitowa żarowa 1x100W - 4 kpl. -Montaż żyrandoli oświetleniowych zawieszanych ozdobnych żarowych 5x60W- 6kpl. -Montaż i podłączenie kuchenek elektr. Emaliowanych 4-płytowych - 3kpl. -Przygotowanie bruzd i montaż rury winidurowej RVKL 16 - 36,0mb Wewnętrzna instalacja gazowa -Wykonanie wewnętrzne instalacji gazowej z rur stalowych fi 20 mm -6,0mb -Wykonanie wewnętrzne instalacji gazowej z rur stalowych fi 25 mm -22,0mb -Wykonanie wewnętrzne instalacji gazowej z rur stalowych fi 32 mm -108,0mb Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej -Roboty demontażowe - 1kpl. -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø63 - 18,50mb, -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø40, - 1,00mb -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø32 - 120,40mb -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø25, - 8,50mb -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø20, - 15,50mb -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø16, - 13,0mb -montaż baterii umywalkowych ścienna Dn15 - 3szt. -montaż baterii zlewozmywakowych stojąca Dn15 - 3 szt. -montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym Dn15 - 3szt. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej -rurociągu z rur PCV kanalizacyjnych Ø160 - 21,50mb -rurociągu z rur PCVB kanalizacyjnych Ø75 - 14,50mb -rurociągu z rur PCVB kanalizacyjnych Ø50 - 1,5mb -Ustęp typu kompakt- 3szt. -brodziki i kabina natryskowa - 3kpl. -umywalka porcelanowa - 3kpl. -zlewozmywak - 3kpl. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej -Demontaż, czyszczenie i montaż grzejników żeliwnych - 9 szt. -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø16 - 38,0mb, -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø20 - 70,6mb, -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø25 -26,0mb, -montaż grzejników łazienkowych - 3 szt. -Kotły grzewcze wiszące , 2 funkcyjne o mocy 6,3- 25,3 kW - 3 szt. Budowa przyłącza kanalizacyjnego -Przygotowanie wykopu pod ułożenie rurociągu- 12,96m3, -Montaż rurociągu z rur polietylenowych fi 150mm - 19,50mb -Studzienka kanalizacyjna fi 425- 1 kpl. Zjazd z drogi publicznej, parking, chodnik -Roboty pomiarowe-0,16ha -Roboty ziemne - 50,0m3 -Warstwa odcinająca gr. 10cm - 128,00m2 -Dolna warstwa podbudowy gr 15cm- 128,00m2 -Górna warstwa podbudowy gr 15cm- 128,00m2 -Krawężniki betonowe 12x 25cm - 7,5mb -Krawężniki betonowe 15x 30cm - 59,82mb -Obrzeża betonowe20x6 - 7mb -Układanie kostki brukowej gr. 8cm - 125,0m2 -Układanie kostki brukowej gr. 6cm - 5,6m2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia planowanych ilości robót niż podane w pkt 2, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - dokument ten stanowi załącznik nr 12 do niniejszej specyfikacji..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, a stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres robót uzupełniających oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.30.00-0, 45.31.12.00-2, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości - 5.500,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Doświadczenie oferenta: aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: -co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze (budowa lub przebudowa lub remont budynku wraz z remontem, budową lub przebudową instalacji wew. w budynku) na kwotę nie mniejszą niż 70.000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca robót zobowiązany jest wykazać że dysponuje co najmniej następującym personelem kierowniczym: (Należy złożyć stosowne oświadczenie - załącznik nr 6) Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej kierownik robót elektrycznych - z uprawnieniami budowlanymi w specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych, kierownik robót wodno kanalizacyjnych - z uprawnieniami budowlanymi w specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji wodno kanalizacyjnych kierownik robót drogowych - z uprawnieniami budowlanymi w specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacja ekonomiczna i finansowa: wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi zapewniającymi realizację zamówienia. (Należy złożyć stosowne oświadczenie - załącznik nr 8). Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o dysponowaniu środkami na realizację zadania wg załącznika nr 8 do SIWZ, Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 91 ust. 3a PZP, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - wg załącznika nr 11 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin realizacji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: a. jeżeli z powodu złych warunków atmosferycznych wykonanie robót będzie niemożliwe w terminie określonym w umowie, to termin wykonania robót może zostać przedłużony. 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 13 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowa i adaptacja sali gminnej na lokale mieszkalne socjalne w Simoradzu wraz ze zjazdem.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:29.03.2016 14:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:29.03.2016 14:49