Dębowiec, dnia 1 grudnia 2015r.

RGW.271.8.1.2015

K.W. 2228/2015/W

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia: 313014 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Dębowiec w gminie Dębowiec w sezonie zimowym 2015/2016

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą oferty:    

Roboty Ziemne

Kubicius Marek

ul. Dębina 32

43-426 Simoradz

wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła  w/w Firma w kwocie :

Sprzęt

Cena netto

VAT 0 %

Cena brutto

  • 1 godz. czynnej akcji pojazdu z pługiem

110,00 zł

-------

110,00 zł

  • 1 godz. czynnej akcji pojazdu z posyparką

110,00 zł

-------

110,00 zł

  • 1 godz. pracy pojazdu z pługiem wirnikowym

-----------

--------

------------

  • Termin płatności

21 dni

 

 

 

 

  1.  Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty są zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Suma punktów

1

Roboty Ziemne

Kubicius Marek

ul. Dębina 32

43-426 Simoradz

100pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 180 ust. 2 i art. 182 ust. 1 pkt 2.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

 

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                                          /-/ mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Debowiec w roku 2015-2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:03.12.2015 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:03.12.2015 14:53