Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako pgr. 268/22 obręb Kostkowice

OGŁOSZENIE

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

 

Wójt Gminy Dębowiec działając podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U.2015.1515), art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1
i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
2015. 782 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 34/VI/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 268/22 obręb geodezyjny Kostkowice

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako pgr. 268/22 obręb Kostkowice

Oznaczenie nieruchomości:

 • Wg katastru: 268/22, obręb Kostkowice
 • Księga Wieczysta: BB1C/00051788/7

 

Powierzchnia nieruchomości: 10476 m2

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana  położona w miejscowości Kostkowice przy ul. Dworskiej
o asfaltowej nawierzchni. Zlokalizowana w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej, przemysłowo – usługowej dla rolnictwa, obiektów infrastruktury oraz terenów otwartych.  Nieruchomość położona jest około 300 m od skrzyżowania ul. Dworskiej z drogą powiatową 2619S relacji Cieszyn – Dębowiec – Ochaby i około 3 km od centrum Dębowca.

Przez teren nieruchomości przebiegają sieci gazowe, linia elektroenergetyczna i teletechniczna, na sąsiednich działkach zlokalizowana jest sieć wodociągowa.

Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2018 r. w formie pisemnej z datą pewną.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie nieruchomość jest użytkowana rolniczo. W Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec przyjętym uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 8/III/2014 z dnia 30.12.2014 r. nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem – 1K-MNU tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne i usługowej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wadium w złotych: 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

Cena nieruchomości i termin jej wniesienia:

Sprzedaż nieruchomości 268/22 następuje za cenę osiągniętą w przetargu i jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Cena ta, w formie pieniężnej, jest płatna nie później niż
w przeddzień podpisania aktu notarialnego. Za dzień wpłaty ceny uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu Gminy w Dębowcu

 

 

Warunki przetargów

 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium, w formie pieniężnej, na konto Gminy Dębowiec nr 42 8126 0007 0000 0127 2000 0040 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2016 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływ środków finansowych na konto Urzędu Gminy w Dębowcu. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty, w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać: „Wadium, nieruchomość 268/22 w Kostkowicach”,
 2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
  1. dowód tożsamości,
  2. dowód wniesienia wadium,
  3. oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  5. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej,  powinny przedłożyć  aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego wystawiony nie wcześniej niż 2 tygodnie przed terminem przetargu oraz zgodę statutowych organów na zakup nieruchomości,
  6.  jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem upoważniającego do działań na każdym etapie postępowania przetargowego.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2016 r. o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Dębowiec (Dębowiec, ul. Katowicka 6, I p.).
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
 4. Zbywane nieruchomości są wolne od hipotek, innych obciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu, praw i roszczeń osób trzecich za wyjątkiem umów najmu i dzierżawy opisanych wyżej.
 5. Brak przystąpienia do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionych przyczyn, przez osobę, która przetarg wygrała skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Gminy Dębowiec.
 6. Wniesione wadium podlega:
  1. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku uczestnika, który wygrał przetarg,
  2. przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
  3. zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.
 7. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U.  2014. 1380)

 

 

 

Uwagi

 1. Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane.
 2. Sprzedaż nieruchomości 268/22 następuje za cenę osiągniętą w przetargu, i jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Cena ta, w formie pieniężnej, jest płatna nie później niż
  w przeddzień podpisania aktu notarialnego. Za dzień wpłaty ceny uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu Gminy w Dębowcu.
 3. Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Dębowiec 76 8126 0007 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Skoczowie.
 4. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 5. Dokumentacja przetargowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec w Dębowcu, przy ul. Katowickiej 6, pok. nr 1 (parter), od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 15.30, w czwartki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30.
 6. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty (notarialne i sądowe) związane z nabyciem nieruchomości.
 7. Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015. 782 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490).
 9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Dębowiec.
 10. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Dębowiec zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 11. Termin pierwszego i kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości 268/22 w Kostkowicach odbył się w dniu 31.08.2015 r.,

 

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec
w Dębowcu przy ul. Katowickiej 6, pok. nr 1 (parter) – tel. 033 856 22 85 lub 033 853 38 81; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Oględziny nieruchomości są możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako pgr. 268/22 obręb Kostkowice
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Sławomir Gardas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.11.2015 09:13

Rejestr zmian dokumentu

ukryj