Dębowiec, dn. 8.04.2015 r.

 

RGW.271.4.10.2015 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Ogłoszenia: 7962 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  Remont i wymiana urządzeń i instalacji na terenie oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej w gminie Dębowiec

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ACVABUD”

Bogusław Pudzianowski

Stara Koprenia 20A

68-114 Tomaszowo

1. Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość punktów C1

Ilość punktów C2

Suma punktów

2

Zakład Ochrony Środowiska  HYDROTECH

mgr Roman Browarski

Ul. Laski 1

41-306 Dąbrowa Górnicza

69,61

5,00

74,61

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ACVABUD”

Bogusław Pudzianowski

Stara Koprenia 20A

68-114 Tomaszowo

80,00

20,00

100,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu  następujący Wykonawca został wykluczony, a jego oferta została odrzucona:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

1

TOSU  Jolanta Wenc

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Traugutta 23

Uzasadnienie faktyczne:

1.           Zamawiający określił iż, Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w pkt. VI ppkt. 1 SIWZ wymagania w celu potwierdzenia warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.). O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone warunki m.in. warunek posiadania wiedzy i doświadczenia wykazując, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze (remont, budowa, rozbudowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków) na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł brutto.

W celu wykazania spełnienia tego warunku należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ oraz dołączyć dowody, o których mowa w §1 ust.2-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231), potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 W przedstawionej ofercie Wykonawca przedstawił, że będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu. Zgodnie z wezwaniem do uzupełnień pismem RGW.271.4.4.2015 z dnia 23.03.2015r. Wykonawca w dniu 26.03.2015r. przedstawił dokumenty określające charakter stosunku i jego zakresu jaki będzie go łączył z podmiotem trzecim.

Z przedstawionych dowodów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wynika, iż Wykonawca wykonał prace związane z „Modernizacją układu energetycznego oczyszczalni ścieków” w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na oczyszczalni ścieków  poprzez skojarzona produkcje ciepła i energii elektrycznej z biogazu” oraz „wykonanie instalacji biogazu związaną z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Puławach”. W związku z wątpliwościami Zamawiającego, wykonawca został wezwany do wyjaśnienia pismem RGW.271.4.8.2015 z dnia 30.03.2015r zakresu robót wskazanych w listach referencyjnych  związanych z  remontem, budową, rozbudową lub przebudową oczyszczalni ścieków. W złożonych wyjaśnieniach z dnia 31.03.2015 wykonawca potwierdził, iż wykonywał instalację biogazu. W opinii Zamawiającego żadne z przedstawionych robót nie odpowiada charakterowi zamówienia. Zamawiający przewiduje remont istniejącej oczyszczalni ścieków a nie prace związaną z instalacją odnawialnych źródeł energii.

Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem nr RGW.271.4.9.2015 z dnia 3.04.205 o uzupełnienie dokumentów związanych z wykonaniem przynajmniej jednej roboty o charakterze podobnym (remont, budowa, rozbudowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków) na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł brutto. W odpowiedzi Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów wyjaśniając, iż przedstawione roboty odpowiadają charakterowi zamówienia. Z takim stanowiskiem nie można  zgodzić się Zamawiający. Zakres robót  objętych zamówieniem  nie odpowiada robota składającym się  na wykonaniu lub modernizacje instalacji biogazu. Tym samym Wykonawca nie  wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

2.           Zamawiający określił w SIWZ, że cena kształtowana jest formularzem ofertowym wypełnionym na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót (załącznikiem nr 2 do SIWZ)  i ma uwzględniać wszystkie zobowiązania (koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego) oraz w pkt. XIII ppkt. 6 określił szczegółowe wymagania dotyczące kosztorysu ofertowego. W przedstawionym dokumencie brak jest strony tytułowej, stawki roboczogodziny, wysokości zastosowanych narzutów, zestawienia zbiorczego kosztów z podziałem na elementy, (tabela elementów scalonych), zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu.

Na planowaną inwestycję Zamawiający uzyskał dofinansowanie z funduszu UE w ramach PROW 2007-2014, dlatego wymagany kosztorys ofertowy jest dokumentem niezbędnym do prawidłowego rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą oraz Zamawiającego  z Samorządem Województwa Śląskiego. Zamawiający zawarł również w projekcie umowy (stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ) informacje, że Wykonawca do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru zobowiązany jest dołączyć dokumentację powykonawczą m. in. kosztorysu powykonawczego i kosztorysu różnicowego. Kosztorys powykonawczy  i różnicowy traktowany jest przez Zamawiającego jako dokument potwierdzający wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym jak i finansowym niezbędnym do rozliczenia środków finansowych pozyskanych przez Zamawiającego z UE. Tym samym oferta Wykonawcy jest niezgodna z SIWZ.

  

3.           Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 1 ustawy PZP  z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

¾     wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Wykazana w ofercie osoba kierownika budowy brała bezpośrednio udział w przygotowaniu postępowania przetargowego poprzez wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej inwestycji dla Zamawiającego.

 

Uzasadnienie prawne:

1. Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy PZP– z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy PZP)

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

2. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP–  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;

3. Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 1 ustawy PZP  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania.

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 180 ust. 2 i art. 182 ust. 1 pkt 2.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

 

Wójt Gminy Dębowiec

/-/ mgr inż. Tomasz Branny


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: REMONT I WYMIANA URZĄDZEŃ I INSTALACJI NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OGRODZONEJ W GMINIE DĘBOWIEC
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:08.04.2015 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:08.04.2015 15:12