Dębowiec: Remont i wymiana urządzeń i instalacji na ternie oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej w gminie Dębowiec
Numer ogłoszenia: 47962 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, faks 033 8533881.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i wymiana urządzeń i instalacji na ternie oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej w gminie Dębowiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z następującego zakresu rzeczowego: Demontaż kraty łukowej - 1kpl. Czyszczenie ścian komory kraty i piaskownika - 12,10 m2. Przebudowa studni wlotowej do oczyszczalni - 1kpl. Wymiana instalacji zasilającej i sterującej na kracie - 1kpl. Czyszczenie ścian komory kraty i piaskownika - 139,92 m2. Izolacja przeciwwilgociowa komory i piaskownika Poxitar, 2 warstwy - 139,92 m2. Wymiana płyt przykrywających zbiornik retencyjny - 1 kpl. Wymiana pomostu w zbiorniku retencyjnym - 1 kpl. Wymiana włazu zbiornika retencyjnego- 1 kpl. Wymiana instalacji zasilającej i sterującej zbiornika retencyjnego - 1kpl. Wymiana elementów stalowych i poszycia z blachy stalowej - 1kpl. Czyszczenie ścian reaktora - 839,06 m2. Izolacja przeciwwilgociowa reaktora Poxitar, 2 warstwy - 139,92 m2. Czyszczenie i malowanie antykorozyjne pomostu roboczego - 150,00m2, Wymiana pomostów z barierkami ochronnymi - 2 kpl. Wymiana instalacji zasilającej i sterującej reaktora - 2kpl. Rozebranie kostki betonowej na podsypce piaskowej - 30,00m2 Wymiana rurociągu z polichlorku winylu (PCW) fi 200 - 45,00mb Wymiana rurociągu z polietylenu (PE-HD) fi 160 - 35,00mb Wymiana rur stalowych o złączach spawanych na rury stalowe nierdzewne kwasoodporne fi 50mm - 45,0mb Wymiana rur stalowych o złączach spawanych na rury stalowe nierdzewne kwasoodporne fi 89mm - 32,0mb Wymiana rur stalowych o złączach spawanych na rury stalowe nierdzewne kwasoodporne fi 108mm - 25mb Nawierzchnia z kostki betonowej cem. - piaskowej- 30,00m2, Dostawa i montaż do mechanicznego oczyszczania ściek ow (sito piaskownik) - 1kpl. Pompa zatapialna - 2 kpl. Przepustnica kołnierzowa fi 200 - 2 kpl. Pompa zatapialna w zbiorniku retencyjnym - 2kpl. Ruszty sprężonego powietrza w zbiorniku retencyjnym - 1 kpl. Montaż przepływomierza z rejestratorem - 1kpl. Pompa pływakowa w reaktorze biologicznym - 1kpl. Ruszty sprężonego powietrza w reaktorze biologicznym - 1 kpl. Mieszadła zatapialne - 12 kpl. Wymiana leja zbierającego i koryta odpływowego - 2kpl. Dostawa i montaż 3-workowego urządzenia do workowani i osączania osadów - 1kpl. Dostawa i montaż dmuchaw - 5kpl. Urządzenie do czyszczenia kanalizacji sanitarnej na podwozu przyczepki samochodowej - 1 kpl. Myjka ciśnieniowa elektryczna - 1kpl. System monitoringu i wizualizacji oczyszczalni - 1kpl. Żuraw przenośny - 1 kpl. Gumowy korek zamykający pneumatyczny - 2szt. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w projekcie budowlano wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót - dokumenty te stanowią załączniki 2, 11, 12 do niniejszej specyfikacji. ZALECA SIĘ, ABY WYKONAWCA DOKONAŁ WIZJI LOKALNEJ NA TERENIE OBJĘTYM ZAKRESEM RZECZOWYM ZADANIA ORAZ ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Jeżeli w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających, a stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzy wykonawcy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres robót uzupełniających oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości - 35 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Doświadczenie wykonawcy: aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał : co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze (remont, budowa, rozbudowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków) na kwotę nie mniejszą niż 800.000,00 zł brutto. W celu wykazania spełnienia tego warunku należy wypełnić Załącznik nr 5 do SIWZ oraz dołączyć dowody, o których mowa w §1 ust.2-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231), potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Uprawnienia Wykonawca robót zobowiązany jest wykazać że dysponuje co najmniej następującym personelem kierowniczym: Kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej. (Należy złożyć stosowne oświadczenie - załącznik nr 6 do SIWZ) Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacja ekonomiczna i finansowa: wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi zapewniającymi realizację zamówienia. (Należy złożyć stosowne oświadczenie - załącznik nr 8 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie wykonawcy o okresie gwarancji na zakres umowy - zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: a. jeżeli z powodu złych warunków atmosferycznych wykonanie robót będzie niemożliwe w terminie określonym w umowie, to termin wykonania robót może zostać przedłużony. 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont i wymiana urządzeń i instalacji na ternie oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej w gminie Dębowiec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:04.03.2015 16:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:13.03.2015 14:32