INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia: 18068 – 2015 ; data zamieszczenia: 26.01.2015

 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego-Gminy Dębowiec”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę dla:                 

       

Części I Zamówienia – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

 

InterRisk

Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

II Odział Katowice

40-085  Katowice, ul. Mickiewicza 29

                                              

1.       Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 80

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Suma punktów

łącznie

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Reg. w Katowicach

ul. Warszawska 31

40-010 Katowice

 

70 740,00

 

63,34

2

INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

 

56 010,00

 

80

 

 

3

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Oddział w Krakowie

ul. Królewska 2

30-045 Kraków

 

86 220,00

 

51,97

 

 

4

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

ul. Sowińskiego 46

40-018 Katowice

 

103 497,00

 

43,29

5

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Centrum Obsługi Klienta w Katowicach

ul. Zabrska 10

40-083 Katowice

 

67 816,00

66,07

 

 

Części II Zamówienia – Ubezpieczenia komunikacyjne

 

CONCORDIA  POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Odział Katowice

40-923  Katowice, ul. Mickiewicza 29

 

2.       Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 80

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Suma punktów

łącznie

1

CONCORDIA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział Śląsko-Małopolski

ul. Mickiewicza 29

40-923 Katowice

 

11 187,00

 

80

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Katowicach

ul. Warszawska 31

40-010 Katowice

 

12 654,00

 

70,73

 

 

3

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu

ul. Szklana 60

26-600 Radom

 

 

13 872,00

 

64,52

 

4

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

ul. Sowińskiego 46

40-018 Katowice

19 455,00

46,00

 

Części III ZamówieniaUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków  OSP

                                           

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 46

 

3.       Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 80

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Suma punktów

łącznie

1

CONCORDIA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział Śląsko-Małopolski

ul. Mickiewicza 29

40-923 Katowice

 

11 835,00

 

59,09

2

INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

 

13 695,00

 

51,07

 

 

3

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

ul. Sowińskiego 46

40-018 Katowice

8 742,00

80

4

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Centrum Obsługi Klienta w Katowicach

ul. Zabrska 10

40-083 Katowice

 

10 278,00

 

68,04

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta:

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 180 ust. 2 i art. 182 ust. 1 pkt 2.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o wyborze ofertna: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego-Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:17.02.2015 11:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:17.02.2015 11:31