Protokół nr XV/2004
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 29 czerwca  2004r.

Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 czerwca 2004r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 13 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 101/XI/03 w sprawie   zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Dębowiec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 14/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 15/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 16/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 17/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 18/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 19/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 20/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec.
16. Sprawozdanie z działalności wójta.
17. Odpowiedzi na zapytania radnych.
18. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2004r.
19. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.
Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego.
Radni nie wnieśli uwag.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy pkt 5 zostanie rozpatrzony jako pkt 15a, zaś pkt 6 jako pkt 13a.
Na wniosek Wójta Gminy jako pkt 15b wprowadzono: Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Dębowiec i zatwierdzenia regulaminu jej przyznawania.

Ad. 2 Zapytania Radnych
Radny R. Kłoda – droga powiatowa Dębowiec – Skoczów o okolicy posesji P. Michnik i P. Golec jest bardzo niebezpieczna ponieważ rosnące tam krzaki i drzewa bardzo ograniczają widoczność, a w tym miejscu jest duży ruch pieszych i samochodów.
Radny M. Matejczuk – czy drogi gminne były już w tym roku remontowane? Droga na zadki w Ogrodzonej jest bardzo zniszczona i wymaga remontu. Droga na osiedlu w Ogrodzonej (gdzie nawraca autobus)nadal nie została wyremontowana.
Radny Z. Gabryś – w Simoradzu nie wszędzie były odbierane segregowane odpady.

Ad. 3
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Uchwała nr 126/XV/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Wójt Gminy A. Brudny – odnośnie parku w Ogrodzonej- są to tereny nad szkołą w okolicach boiska. Otrzymaliśmy wniosek od Pani dyrektor o utworzenie tam parku.
Uchwała nr 127/XV/04 w  sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 101/XI/03 w sprawie  zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Są dwie sprawy, które spowodowały propozycję uchylenia tych uchwał.
1.Otrzymaliśmy dwa wnioski o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego,
2.Dotychczas nie podjęliśmy sie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego ze względów finansowych.
W tej chwili, to że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego utrudnia postępowanie przy podziale nieruchomości.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – Komisja budżetu nie miała uwag do projektów tych uchwał.
Radny M. Matejczuk – uchylając te uchwały na pewno to „ułatwi życie” wielu mieszkańcom, ale nie jest to kompleksowe rozwiązanie sprawy. Należy się zastanowić nad tym, czy nie powinniśmy podjąć się opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w całości dla całej gminy.            W przyszłorocznym budżecie powinno się zarezerwować środki na stworzenie planu.
Należy podjąć decyzję czy Rada Gminy chce przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            czy czekamy jeszcze kilka lat i zobaczymy co się stanie.
Uchwała nr 128/XV/04 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 14/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad.8
Uchwała nr 129/XV/04 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 15/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad.9
Uchwała nr 130/XV/04 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 16/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad.10
Uchwała nr 131/XV/04 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 17/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad.11
Uchwała nr 132/XV/04 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 18/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad.12
Uchwała nr 133/XV/04 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 19/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad.13
Uchwała nr 134/XV/04 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 20/II/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad. 13a
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Studium jest zmieniane zgodnie z wnioskami jakie otrzymaliśmy.
W Iskrzyczynie teren jest przeznaczony jako tereny rolne a zgodnie z wnioskiem miały by tam powstać tereny pod usługi zdrowia.
Wnioskodawca P. Gruszczyk – planujemy budowę ośrodka zdrowia – zakładu opiekuńczo – leczniczego w Iskrzyczynie. Budynki mają być małe parterowe. Budowa tego ośrodka miała by na celu przede wszystkim przejąć pensjonariuszy z zakładu Sióstr Boromeuszek w Cieszynie, i co za tym idzie dalsze finansowanie z NFZ.
Ta inwestycja stworzy wiele nowych miejsc pracy zarówno przy budowie jak i później przy obsłudze. Przyszłościowo można zastanowić się nad wykorzystaniem pokładów soli w Dębowcu i stworzyć tu miejsca lecznicze i sanatoryjne.
Radny S. Pasterny – jaki będzie czas realizacji inwestycji?
P.Gruszczyk – chcemy zacząć jak najszybciej pierwsze oddziały specjalne czyli geriatria, psychiatria, rehabilitacja a reszta inwestycji w dalszym okresie czasu.
Radny R. Kłoda – w pobliżu planowanej inwestycji są stawy hodowlane, należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę środowiska przy funkcjonowaniu takiego ośrodka.
Radny M. Matejczuk – czy ten teren w perspektywie jest planowany do podłączenia do kolektora ściekowego?
Wójt Gminy A. Brudny – sprawa kanalizacji i oczyszczalni ścieków będzie w gestii inwestora. Jest jeszcze jedna kwestia – należy jasno określić drogę, którą inwestor będzie dojeżdżał do budowy.
Radny K. Kozieł – Sprawa ochrony środowiska przy budowie takiego ośrodka jest nadżędna i musi być jasno rowiązane odprowadzanie nieczystości itp.
Radny J. Niemiec – Czy inwestor ma już koncepcję odnośnie dojazdu do tej inwestycji?
P.Gruszczyk – wydaje się, ze droga z góry od drogi powiatowej jest najlepsza.

Wójt Gminy A. Brudny – drugim miejscem jest teren w Simoradzu. Jest on w części objęty jako teren pod przemysł i usługi, należy jednak większą część terenu przeznaczyć jako teren pod przemysł i usługi.
Radny Z. Chwastek – inwestor chce w tym miejscu wybudować zakład produkujący draże czekoladowe.
Radny M. Trombik – czy te inwestycje nie zakłócą pięknego krajobrazu w naszej gminie?- chodzi głównie o zakład w Simoradzu.
Radny Z. Chwastek –  zakład produkujący żywność musi być usytuowany w miejscach czystych. Nie można z góry przekreślać inwestycji.
Przewodniczący RG A. Pastucha – do tego studium należy dopisać parcele na drogę w Iskrzyczynie.

Radny T. Branny opuścił obrady.

Uchwała nr 135/XV/04 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad.14
Przewodniczący RG A. Pastucha – podjęcie tych uchwała jest konsekwencją podjęcia poprzedniej uchwały.
Uchwała nr 136/XV/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad. 15
Uchwała nr 137/XV/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad. 15a
Projekt uchwały i Program Ochrony Środowiska omówił z-ca wójta Z. Kohut.
Wójt Gminy A. Brudny – ten Program Ochrony Środowiska musiał być zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. Otrzymaliśmy pozytywną opinię oraz kilka uwag do tego programu. Część z nich proponujemy uwzględnić.
Przewodniczący RG A. Pastucha – poddaje pod głosowanie poprawki zaproponowane przez Zarząd Powiatu. Proponowane do wprowadzenia poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Uchwała nr 138/XV/04 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad. 15b
Wójt Gminy A. Brudny -  W Dębowcu działa zespół regionalny prowadzony przez Panią Joannę Czendlik. Zespół ten uzyskał wyróżnienie na Wojewódzkim konkursie i za tę ogromną pracę warto nagrodzić prowadzącą.
Radny M. Trombik – Rada Gminy powinna zdecydować o jakie środki chodzi, jaką pulą Wójt może dysponować.
Wójt Gminy A. Brudny -  oczywiście w przyszłości to Rada Gminy będzie rezerwowała na ten cel środki w budżecie.
Uchwała nr 139/XV/04 w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Dębowiec i zatwierdzenia regulaminu jej przyznawania została podjęta jednogłośnie.

Ad. 16 W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
przygotowywanie materiałów do Programu Ochrony Środowiska,
prace przygotowawcze nad przetargami na termomodernizację obiektów gminnych,
zostały przeprowadzone remonty dróg w gminie,
otrzymaliśmy środki z SAPARD-u na kanalizację i drogę w Simoradzu,
odbyły się Przeglądy Artystyczne Szkół i Przedszkoli Gminy dębowiec,
sprawy związane z budową drogi ekspresowej,
udział w zebraniach wiejskich w Ogrodzonej i Dębowcu,
przygotowanie projektu kanalizacji w Dębowcu i Gumnach,
przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ad. 17
Odpowiedzi na pytania radnych udzielał Wójt Gminy A. Brudny.
Odnośnie pytania Radnego Kłody – zwrócimy się do powiatu o zajęcie się tą sprawą.
Odnośnie odpadów w Simoradzu – sprawdzimy to dlaczego nie zostały zabrane worki.


Ad. 18
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2004r. został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się.


Ad. 19
Przewodniczący RG A. Pastucha – odczytał pismo ze starostwa Powiatowego odnośnie drogi Kostkowice – Ogrodzona. Powiat nie otrzymał dotacji na tę drogę i chcą aby gmina partycypowała w kosztach jej remontu.
Wójt Gminy A. Brudny - Te koszty przedstawione przez powiat są bardzo wysokie – wystąpimy z zapytaniem odnośnie kosztów.
Przewodniczący RG A. Pastucha – odczytał pismo Burmistrza Miasta Cieszyna odnośnie inwestycji w Gumnach.
Wójt Gminy A. Brudny – Cieszyn chce współpracować z naszą gminą przy tworzeniu studium pod inwestycje w Gumnach – Krasna.
Przewodniczący RG A. Pastucha – Rada Gminy Dębowiec jest zainteresowana współpracą z Miastem Cieszyn odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego w Gumnach.
Otrzymaliśmy pismo odnośnie wyboru reprezentanta do Izby Rolniczej. Decyzja o wyborze zostanie podjęta na następnej sesji RG.
Wójt Gminy A. Brudny – otrzymaliśmy protest mieszkańców Simoradza odnośnie organizacji ruchu w Simoradzu. Prosi Panią Sołtys Simoradza o przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców jakiego są zdania odnośnie tej drogi.


Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 29  czerwca 2004 r. zakończono.,

Protokołował: Remigiusz Jankowski                                                     Obradom przewodniczył  

mgr inż. Adam Pastucha 

                                                                                                                     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XV/2004 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 czerwca 2004r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:24.09.2004 11:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:24.09.2004 11:11