Dębowiec, dnia 25.09.2013r.

RGW.271.11.1.2013

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia: 371468 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2013/2014

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą oferty:    

Zadanie I        – obejmuje drogi gminne na terenie sołectw: Dębowiec (na wschód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej oraz ul. Lipowa i ul. Słoneczna) oraz Iskrzyczyn.

Usługi Transportowe i Wulkanizacyjne

Kubicius Eugeniusz

ul. Dębina 30

43-426 Simoradz

wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła  w/w Firma w kwocie :

Sprzęt

Cena netto

VAT 8 %

Cena brutto

¾       1 godz. czynnej akcji pojazdu z pługiem

105,00 zł

8,40 zł

113,40 zł

¾       1 godz. czynnej akcji pojazdu z posyparką

120,00 zł

9,60 zł

129,60 zł

¾       1 godz. pracy koparko-ładowarki

75,00 zł

6,00 zł

81,00 zł

¾       1 godz. pracy pojazdu z pługiem wirnikowym

-----------

--------

------------

 

Zadanie II       - obejmuje drogi gminne na terenie sołectwa Simoradz

Usługi Transportowe i Wulkanizacyjne

Kubicius Eugeniusz

ul. Dębina 30

43-426 Simoradz

wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła  w/w Firma w kwocie :

Sprzęt

Cena netto

VAT 8 %

Cena brutto

¾       1 godz. czynnej akcji pojazdu z pługiem

85,00 zł

6,80 zł

91,80 zł

¾       1 godz. czynnej akcji pojazdu z posyparką

105,00 zł

8,40 zł

113,40 zł

¾       1 godz. pracy koparko-ładowarki

80,00 zł

6,40 zł

86,40 zł

¾       1 godz. pracy pojazdu z pługiem wirnikowym

-----------

--------

------------

 

Zadanie III      -obejmuje drogi gminne na terenie sołectw: Ogrodzona, Łączka, Gumna, Kostkowice

PHUS Jan Małysz

ul. Bielska 727

43-384 Jaworze

wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła  w/w Firma w kwocie :

Sprzęt

Cena netto

VAT 8 %

Cena brutto

¾       1 godz. czynnej akcji pojazdu z pługiem

115,00 zł

9,20 zł

124,20 zł

¾       1 godz. czynnej akcji pojazdu z posyparką

105,00 zł

8,40 zł

113,40 zł

¾       1 godz. pracy koparko-ładowarki

85,00 zł

6,80 zł

91,80 zł

¾       1 godz. pracy pojazdu z pługiem wirnikowym

-----------

--------

------------

 

Zadanie IV      – obejmuje starą drogę DK I na terenie gminy Dębowiec.

SYL – BUD  Sylwester  Cieślar

ul. Strzelbin 25

Bażanowice, 43-440 Goleszów

wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła  w/w Firma w kwocie :

Sprzęt

Cena netto

VAT 8 %

Cena brutto

¾       1 godz. czynnej akcji pojazdu z pługiem

135,00 zł

10,80 zł

145,80 zł

¾       1 godz. czynnej akcji pojazdu z posyparką

135,00 zł

10,80 zł

145,80 zł

¾       1 godz. pracy koparko-ładowarki

98,00 zł

7,84 zł

105,84 zł

¾       1 godz. pracy pojazdu z pługiem wirnikowym

200,00 zł

16,00 zł

216,00 zł

 

 

 

1.     Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty są zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

Zadanie I        – obejmuje drogi gminne na terenie sołectw: Dębowiec (na wschód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej oraz ul. Lipowa i ul. Słoneczna) oraz Iskrzyczyn.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Suma punktów

1

Usługi Transportowe i Wulkanizacyjne

Kubicius Eugeniusz

ul. Dębina 30

43-426 Simoradz

100pkt.

Zadanie II       - obejmuje drogi gminne na terenie sołectwa Simoradz

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Suma punktów

1

Usługi Transportowe i Wulkanizacyjne

Kubicius Eugeniusz

ul. Dębina 30

43-426 Simoradz

100pkt.

 

Zadanie III      -obejmuje drogi gminne na terenie sołectw: Ogrodzona, Łączka, Gumna, Kostkowice

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Suma punktów

1

PHUS Jan Małysz

 

ul. Bielska 727

43-384 Jaworze

 

100pkt.

2

SYL – BUD  Sylwester  Cieślar

 

ul. Strzelbin 25

Bażanowice, 43-440 Goleszów

83,27pkt

 

Zadanie IV      – obejmuje starą drogę DK I na terenie gminy Dębowiec.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Suma punktów

1

Mentrans Franciszek Mencnarowski

Iłownica 174

43-394 Rudzica

71,69 pkt

2

PHUS Jan Małysz

 

ul. Bielska 727

43-384 Jaworze

 

77,41 pkt.

3.

SYL – BUD  Sylwester  Cieślar

 

ul. Strzelbin 25

Bażanowice, 43-440 Goleszów

100 pkt.

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 180 ust. 2 i art. 182 ust. 1 pkt 2.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

 

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                                          /-/ mgr inż. Tomasz Branny

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013 2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:25.09.2013 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:25.09.2013 14:15