Dębowiec, dnia 5.07.2013r.

RGW.271.10.2.2013

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia: 99195 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

Remont obiektu mostowego na drodze gminnej do Śliża w Iskrzyczynie

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                              

PPHU „BUDLĄD-CIESZYN” Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 6

43-400 Cieszyn

1.     Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Suma punktów

 

1

Zakład Produkcyjno – Usługowy DROMET

 

ul. Pogodowa 21

 37- 500 Jarosław

266 509,38 zł

67,8 pkt.

2

DGS Spółka z o.o.

 

ul. Lenartowicza 41/11

41-219 Sosnowiec

363 851,90 zł

49,7 pkt.

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

BANIMEX Sp. z o.o.

 

ul. Odkrywkowa 93

42-500 Będzin

244 201,72 zł

74,0 pkt.

4

PPHU „BUDLĄD-CIESZYN” Sp. z o.o.

 

ul. Dworcowa 6

43-400 Cieszyn

180 776,54 zł

100 pkt.

5

„SERVICE BUD”

Zbigniew Drozd

 

ul. Sportowa 7

43-450 Ustroń

243 474,63 zł

74,2 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 180 ust. 2 i art. 182 ust. 1 pkt 2.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

 

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                                          /-/ mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Remont obiektu mostowego na drodze gminnej do Śliża w Iskrzyczynie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:20.08.2013 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:20.08.2013 12:03