Zarządzenie Nr 436/2013

Wójta Gminy Dębowiec

z dnia 29 maja 2013 r.

 

w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Gminy Dębowiec

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 594), § 6 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dębowcu z dnia 27.08.2007 r. (Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec nr 106/2007 z dnia 27.08.2007 r.) oraz ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),

§ 1.

Zobowiązuję zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników referatów do udostępniania informacji publicznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) zwanej dalej informacją, w zakresie ich kompetencji lub zakresie działania podległych im referatów lub samodzielnych stanowisk pracy, w formach określonych ww. ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 

§ 2.

1.      Informacja jest udostępniana bezpłatnie z zastrzeżeniem ust 2 - 4.

2.      Opłatę można pobrać jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca żąda utrwalenia udostępnianej informacji.

3.      Za utrwalenie udostępnianej informacji można żądać zwrotu poniesionych kosztów w następującej wysokości, w szczególności za:

a)      kopiowanie – 1 szt. formatu A – 4 w wys. 0,2 zł za jedną stronę,

b)      wydruk komputerowy - 1 szt. formatu A – 4 w wys. 0,4 zł za jedną stronę,

c)      przeniesienie na dyskietkę w wys. 2 zł,

d)     przeniesienie na płytę CD, DVD - w wys. 1,5 zł.

4.      Zwrotu poniesionych kosztów można żądać także w przypadku, gdy wnioskodawca żąda udostępnienia informacji przekształconej. Wówczas do opłat określonych w pkt 3 dolicza się koszty, które zostaną poniesione z tytułu przekształcenia udostępnianej informacji. Koszty te w każdym przypadku są obliczane indywidualnie według kosztów faktycznie poniesionych.

 

§ 3.

Informację oznacza się danymi:

1)      Urzędu Gminy Dębowiec, jako podmiotu udzielającego informacji,

2)      imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym, z podaniem nazwy referatu osoby, która wytworzyła informację i która odpowiada za jej treść,

3)      imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym, z podaniem nazwy referatu osoby, która udostępniła informację,

4)      datą udostępnienia informacji.

§ 4.

 

Nadzór nad realizacją powierzam Sekretarzowi Gminy Dębowiec.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielanie informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:03.06.2013 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Kulesza
Data na dokumencie:29.05.2013
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:03.06.2013 08:54