Dębowiec, dnia 19.04.2013r.

 

 RGW  271.5.2013

 

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia: 93718 – 2013 ; data zamieszczenia: 7.03.2013

 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

„Docieplenie budynku i kolorystyki budynku OSP Iskrzyczyn”. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                  

Firma GOLD 2 Małgorzata Zjawiony

43-265 Mizerów, ul. Nadrzeczna 54

 

1.       Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Suma punktów

 

2

INFOPOL Rafał Szczerba

41-909 Bytom

Ul. Fabryczna 10

194 251,64 zł

76,08

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo Handlowe „SKID” Sp. z o.o.

43-250 Pawłowice, ul. Polna 16

208 115,16 zł

71,01

4

Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany Gawlik

43-400 Cieszyn, ul. Kresowa 27

202 656,84 zł

72,92

5

Firma Budowlana „Czech”

41-400 Mysłowice

Ul. Kosztowska 116

207 786,41 zł

71,12

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADAMEX KP sp. z o.o.

Ul. Gen. Maczka 9

43-300 Bielsko Biała

165 298,85 zł

89,40

7

F.H.U Andrzej Dryka

Ul. 1 Maja 26

44-330 Jastrzębie Zdrój

199 944,43 zł

73,91

8

Zakład Handlowo-Usługowy „ELBUD”

Ryszard Paciorek

Ul. Nowa 6a

34-300 Żywiec

202 899,52 zł

72,84

9

Firma GOLD 2 Małgorzata Zjawiony

43-265 Mizerów,

ul. Nadrzeczna 54

147 785,35 zł

100

10

Zakład Produkcyjno - Handlowo-Usługowy

Inż. Kozyra Andrzej

43-400 Cieszyn

ul. Dobra 1

187 091,99 zł

78,99

11

Usługi Malarsko – Budowlane

Antoni Marekwica

43-470 Istebna 147

158 303,55 zł

93,36

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy/Adres Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

1

Prospect Piotr Możwiło

44-330 Jastrzębie Zdrój

ul. Marusarzówny 10/11

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający określił, że cena za przedmiot zamówienia ma być ceną ryczałtową, jednak w specyfikacji wyraźnie domagał się dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego przygotowanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót. 

Złożona oferta nie zawiera kosztorysu ofertowego.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 180 ust. 2 i art. 182 ust. 1 pkt 2.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

                                                                             Wójt Gminy Dębowiec

                                                                         /-/ mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Docieplenie budynku i kolorystyki budynku OSP Iskrzyczyn
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:19.04.2013 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:19.04.2013 13:09