Dębowiec, dnia 05.03.2013r.

 

 RGW  271.4.2013

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia: 58588 – 2013 ; data zamieszczenia: 12.02.2013

 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

„Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w roku 2013”.      

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                            

                                               PHUS Jan Małysz

                                   43-384 Jaworze, ul. Bielska 727

 

1.       Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Suma punktów

 

1

Budowa Obiektów Drogowych

Inż. Józef Noga

 

 

43-430 Skoczów,

ul. Morcinka 7/42

 

91 227,99 zł

 

95,88

2

PHUS Jan Małysz

 

43-384 Jaworze,

ul. Bielska 727

 

87 465,30 zł

 

100

3

PPHU „BUDLĄD-CIESZYN” Sp. z o.o.

 

 

43-400 Cieszyn, ul. Dworcowa 6

 

98 461,50 zł

 

88,83

4

EUROVIA POLSKA S.A.

 

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

 

98 169,38 zł

 

89,10

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 180 ust. 2 i art. 182 ust. 1 pkt 2.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie do 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

                                                                                         Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                   /-/ mgr inż. Tomasz Branny

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w roku 2013.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:06.03.2013 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:06.03.2013 09:56