Dębowiec, dnia 22.02.2013r.

 

 RGW  271.2.2013

 

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia: 34742 – 2013 ; data zamieszczenia: 24.01.2013r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 37056 – 2013 ; data zamieszczenia: 28.01.2013r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 38652 – 2013 ; data zamieszczenia: 29.01.2013r.

 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

„Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec”.    

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (dalej PZP) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę – konsorcjum firm :                    

                                               PPHU EKOPLAST-PRODUKT S.C.

                                               K. Brandys, R. Brandys Lider Konsorcjum

                                               43-400 Cieszyn,  ul. Frysztacka 145

                                               PUH  „EKOM”  Zdzisław Janota

                                               43-426  Zabłocie,  ul. Tulipanów 3

 

1.       Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 70,25

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Suma punktów

 

1

Remondis Sp. z o.o.

Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11

41-200 Sosnowiec

Cjzm  -  9,18 

Cjs     -  8,64 

Cpz    -  4,32 

Cps    -  3,24 

Pbr    -  50  %

Tr       - 17  %

5 dni/m-c

 

 

 

17,72

3

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

ul. Słowicza 59

43-400 Cieszyn

Cjzm  -  8,60 

Cjs     -  5,90 

Cpz    -12,90 

Cps    -10,00 

Pbr    -  20  %

Tr       -   9  %

1 dzień/m-c

 

 

 

9,86

4

PPHU EKOPLAST-PRODUKT S.C. K.Brandys, R. Brandys Lider Konsorcjum

PUH EKOM

 Zdzisław Janota

ul. Frysztacka 145

43-400 Cieszyn

 

 

ul. Tulipanów 3

43-426 Zabłocie

Cjzm  -  2,51 

Cjs     -  0,30 

Cpz    -  2,00 

Cps    -  0,10 

Pbr    -  95  %

Tr      - 100  %

5 dni/m-c

 

 

 

70,25

6

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kokotek

41-700 Ruda Śląska

Cjzm  -  13,50 

Cjs     -    8,09 

Cpz    -   22,00 

Cps    -   14,90 

Pbr    -  51  %

Tr       - 75  %

20 dni/m-c

 

 

 

21,97

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni następujący Wykonawcy, a ich oferty zostały odrzucone:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy/Adres Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

5

A.S.A. Eko Polska

Sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41-800  Zabrze

Zakład Oczyszczania Miasta Tros-Eko Sp. z o.o.

ul. Bażantów 17

43-450 Ustroń

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu przetargowym Zamawiający żądał wniesienia wadium na okres  30  dni terminu związania z ofertą. W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, iż złożone przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpiecza ofertę tylko przez 28 dni, co jest niezgodne z zapisem SIWZ.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z:

- art. 24 ust.2 pkt. 2 PZP Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert

- 24 ust.4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

- art. 89 ust. 1 pkt. 5 PZP Zamawiający odrzuca ofertę  Wykonawcy wykluczonego.

7

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe

„TRANSGÓR” S.A.

ul. Jankowicka 9

44-201 Rybnik

Uzasadnienie faktyczne:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00. Dokument ten powinien potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokonując ponownej oceny ofert stwierdził, iż złożony dokument przez Wykonawcę nie spełnia tego warunku, albowiem stwierdza on fakt posiadania środków na dzień 11.02.2013r. tj. po terminie składania ofert.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z:

- art. 24 ust. 2 pkt. 4 PZP Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- art. 89 ust. 1 pkt. 5 PZP Zamawiający odrzuca ofertę  Wykonawcy wykluczonego.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy/Adres Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

2

SANIT – TRANS

Sp. z o.o.

Międzyrzecze Górne 383

43-392 Międzyrzecze Górne

Uzasadnienie faktyczne:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnienia czy oferta zawiera rażącą niską cenę. Wykonawca zaproponował cenę = „0,00” za Cjs - cenę odbioru i zagospodarowania odpadów poddanych segregacji i  za Cps – cenę odbioru z terenu nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady pojemnika o pojemności 120 l – dotyczy odpadów poddanych segregacji. Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że Wykonawca nieprawidłowo zrozumiał zapisy SIWZ i w związku z tym nieprawidłowo wyliczył cenę. W tej sytuacji Zamawiający uznał, iż złożona oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny, który nie podlega poprawieniu.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 6 PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 180 ust. 2 i art. 182 ust. 1 pkt 2 PZP i nast.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 PZP.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:25.02.2013 15:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:25.02.2013 15:33