Protokół nr XIV/2004
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 29 kwietnia  2004r.

Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 kwietnia 2004r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 12 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 101/XI/03 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania opraw oświetlenia ulicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania sieci oświetlenia ulicznego.
12. Sprawozdanie z działalności wójta.
13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
14. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2004r.
15. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.
Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego.
Radni nie wnieśli uwag.

Na wniosek Wójta Gminy proponuje do porządku obrad dopisać jako pkt 9a podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.

Ad. 2 Zapytania Radnych
Radny R. Kłoda – 1)Czy na skrzyżowaniu w centrum Dębowca będą malowane pasy przejścia dla pieszych oraz czy jest możliwość utworzenia przejścia dla pieszych między Ośrodkiem Zdrowia a chodnikiem na przeciw Urzędu Gminy? 2) Koło Państwa Czelny i Małysz rośnie topola, która stwarza niebezpieczeństwo.
Przewodniczący RG A. Pastucha – koło tej topoli wystąpiło zagłębienie w asfalcie i zbiera się tam woda, co stwarza niebezpieczeństwo.

Ad. 3
Projekt sprawozdania po stronie dochodów omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Projekt sprawozdania po stronie wydatków omówił Wójt Gminy A. Brudny.
udało się skanalizować dwa sołectwa,
zgromadziliśmy spore środki na GFOŚiGW,
nie zostały wydane środki na zakup sprzętu do segregacji odpadów – w tej chwili nie jest on jeszcze potrzebny,
przeprowadzony został remont stołówki w Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie,
przeprowadzone zostały inwestycje na drogach,
budżety szkół były w tym roku bardzo „wyśrubowane” ale dyrektorzy zdołali wykonać budżety prawidłowo. Należą się za to gratulacje Dyrektorom,
otwarte zostało w Urzędzie Gminy GCI, które bardzo dobrze spełnia swoją rolę,
środki na straże pożarne nie są niestety adekwatne do potrzeb, ale staramy się wspierać je jak możemy,
przeprowadzone zostały różne imprezy sportowe i kulturalne jak Spartakiada Sołectw, Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli
w roku 2003 nie było problemów z przepływami finansowymi.

Radny Z. Chwastek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania Budżetu gminy za rok 2003.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego również analizowała sprawozdanie, strona merytoryczna nie budzi żadnych wątpliwości. Wyjaśnienia Wójta są jasne i pełne. Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003 .
Przewodniczący RG A. Pastucha  - odczytał uchwałę RIO w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2003 rok.
Uchwała Nr 116/XIV/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący RG A. Pastucha  - w imieniu Rady Gminy składa serdeczne podziękowania  Wójtowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za prawidłowe wykonanie budżetu, co nie było na pewno najłatwiejsze przy niewystarczających dochodach.

Ad. 4
Przewodniczący RG A. Pastucha  - odczytał uchwałę RIO w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała Nr 117/XIV/04 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Przewodniczący RG A. Pastucha  - odczytał rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Proponuje podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze Wójta do kwoty 4.326 zł, a dodatek funkcyjny do wysokości 1.030 zł.
Uchwała Nr 118/XIV/04 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Zmniejszenie po stronie dochodów związane jest z rozstrzygnięciem przetargu.
Zwiększenie wydatków na termomodernizację budynków gminnych.
Z-ca Wójta Z. Kohut – Zwiększenie wydatków na termomodernizację związane jest z wymianą w szkołach centralnego ogrzewania i remontem kotłowni. Będziemy starali się o uzyskanie kredytów, które w 25% mogą być umorzone.
Radny M. Trombik – dobrze, że jest pewna konsekwencja w inwestycjach. Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały.
Czy strażnica w Dębowcu kwalifikuje się do termomodernizacji?
Wójt A. Brudny – Jeżeli uda się nam zrealizować inwestycje w szkołach u Urzędzie Gminy, to jest możliwość wykonania nowej elewacji na budynku strażnicy w Dębowcu, ale w całości ze środków GFOŚiGW.
Uchwała Nr 119/XIV/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Przewodniczący RG A. Pastucha  - podjęcie tej uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu omawianą wcześniej.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – Komisja budżetu pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały.
Uchwała Nr 120/XIV/04 w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2010 została  podjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Przewodniczący RG A. Pastucha  - podjęcie tej uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu omawianą wcześniej.
Uchwała Nr 121/XIV/04 w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 101/XI/03 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny. Proponuje dopisać, iż spłata kredytu nastąpi w latach 2005 – 2014.
Uchwała Nr 122/XIV/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9a
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny. Również proponuje dopisać, iż spłata kredytu nastąpi w latach 2005 – 2014.
Uchwała Nr 123/XIV/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych została podjęta jednogłośnie.

* Radny M. Matejczuk opuścił obrady.

Ad. 10
Projekt uchwały omówił Z-ca Wójta Z. Kohut – Przekazanie opraw oświetlenia jest niezbędne, jeżeli ich nie przekażemy energetyce, to koszty utrzymania i konserwacji będą wyższe od inwestycji.
Uchwała Nr 124/XIV/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania opraw oświetlenia ulicznego została podjęta jednogłośnie.(głosowało 11 radnych)

Ad.11
Projekt uchwały omówił Z-ca Wójta Z. Kohut – przekazanie sieci oświetlenia również jest niezbędne ponieważ nie posiadamy sprzętu do jego konserwacji i naprawy.
Uchwała Nr 125/XIV/04 w sprawie nieodpłatnego przekazania sieci oświetlenia ulicznego została podjęta jednogłośnie.(głosowało 11 radnych)

Radny M. Matejczuk wrócił na salę obrad.

Ad. 12 W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
Prace nad zmianą budżetu w związku z Programem SAPARD i termomodernizacją budynków,
Stałe konsultacje z wykonawcami drogi ekspresowej. Sprawa drogi w Gumnach – uzgodniliśmy z wykonawcą sprawę dojazdu do posesji oraz budowy chodnika, rozmawiamy na temat dojazdu do domów, którym dojazd został odcięty.
W Ogrodzonej miała powstać druga stacja benzynowa, ale w tej chwili nie będzie budowana ponieważ wystąpiły problemy ze zjazdami z drogi ekspresowej,
Delegacja z Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz Dyrektorzy szkół odwiedziła Gminę partnerską Olbrachcice w Czechach.

Ad. 13
Odpowiedzi na pytania radnych udzielał Wójt Gminy A. Brudny.
Sprawa Topoli przy P. Małysz jest nam znana i już chcieliśmy ją wyciąć, ale koszt wycięcia jest bardzo wysoki, ponieważ krzyżują się tam sieci naziemne oraz podziemne. To drzewo stoi przy drodze powiatowej i to Powiatowy Zarząd Dróg musi je usunąć, jednak będziemy starali się wspólnie z nimi rozwiązać ten problem.
Sprawa asfaltu przy w/w topoli jest nam znana i już zgłaszaliśmy to do Powiatu. Spróbujemy wynegocjować remont tego odcinka drogi.
W sprawie pasów przy ośrodku zdrowia – ze względu na widoczność nie może być tam przejścia dla pieszych. Jedynym możliwym miejscem jest przejście przy skrzyżowaniu.

Ad. 14
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2004r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 15
Przewodniczący RG A. Pastucha przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący RG A. Pastucha – zwrócił się do mnie Pan Bogusław C.... ze skargą na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowcu. Przewodniczący odczytał pismo B. C.....
Opinia prawna mówi, iż Rada Gminy ma możliwość kontrolowania jednostek organizacyjnych gminy czyli szkół i może do tego zobowiązać Komisję Rewizyjną.
Radny M. Matejczuk – jeżeli sąd wydał wyrok na podstawie zaświadczeń wydanych przez szkoły, dlaczego mamy kwestionować poprawność danych na tych zaświadczeniach?
Radny Z. Chwastek – wydaje się, że to sąd powinien zwrócić się o wydanie właściwych zaświadczeń jeśli uznałby, że przedstawione zaświadczenia są nieprawidłowe.
Radny M. Trombik – Komisja Rewizyjna może zająć się tą sprawą tylko z powodów moralnych. Jeżeli P. C.... oczekuje od Rady Gminy, że skontroluje poprawność dokumentów w szkole to powinniśmy to zrobić, ponieważ wysunął on zarzut, iż w szkole ukrywa się jeszcze jakąś dokumentację.
Radny M. Matejczuk –  jeżeli sąd nie stwierdził nieprawidłowości dokumentów, to jak ma to stwierdzić komisja Rewizyjna?
Radny R. Kłoda – raczej jako Rada Gminy nie powinniśmy się angażować w tę sprawę.
Radny K. Kozieł – sprawa jest mocno spóźniona, dlaczego dopiero po wydaniu wyroku Pan C....stara się o nowe zaświadczenie?
Wójt A. Brudny – możliwe, że Pan Czyż zwraca się o kontrolę szkoły w związku z tym, iż chce złożyć kasację do Sądu Najwyższego i powód ma prawo zbierać dokumentację na całym etapie postępowania.
Radny Z. Chwastek – składa wniosek, aby dopóki trwa postępowanie sądowe Rada Gminy nie zajmowała się ta sprawą.
Wniosek Radnego Z. Chwastka przyjęto przy 3 głosach wstrzymujących się. Rada Gminy Dębowiec nie zobowiązała Komisji Rewizyjnej do kontroli Szkoły Podstawowej w Dębowcu.
Sołtys A. Konecki – był na ten rok plan wymiany przystanku koło drogi do spółdzielni – kiedy zostanie to zrealizowane?
Wójt A. Brudny – w tej chwili nie planujemy wymiany tego przystanku.
Radny J. Niemiec – czy są jakieś nowe ustalenia odnośnie drogi powiatowej Kostkowice – Ogrodzona?
Wójt A. Brudny – Powiat czeka na promesę w sprawie tej drogi. Powinno się to wyjaśnić w najbliższych dniach.
Sołtys G. Bączek – droga w Łączce przy zjeździe z drogi krajowej jest bardzo zniszczona – należy to naprawić.
Radny J. Niemiec – czy gmina wystąpi o naprawę tej drogi?
Wójt A. Brudny – tak wystąpimy o naprawę tej drogi.

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 29  kwietnia 2004 r. zakończono.


Protokołował: Remigiusz Jankowski                       Obradom przewodniczył    

                                                                          mgr inż. Adam Pastucha

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIV/2004 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 kwietnia 2004r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:30.06.2004 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:30.06.2004 09:38