Dębowiec, dnia 25.01.2013r.

 

 RGW  271.1.2013

                                                                                             

    

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia:  5144 – 2013 ; data zamieszczenia: 03.01.2013r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 14784 – 2013 ; data zamieszczenia: 10.01.2013

 

Dotyczy: postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu oraz dobudowa linii odwodnienia osadów ustabilizowanych tlenowo na oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

FAMEX-BIS Spóła z o.o.

43-400 Cieszyn, ul. Mała Łąka 16

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych, spełnia wymogi i warunki określone Zamawiającego w SIWZ. Jest to oferta najkorzystniejsza z ofert niepodlegających odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

Cena = razem

1

Firma Gutkowski

Gutkowski Jan

ul. 17 Stycznia 92

64-100 Leszno

1 023 271,12

88,42

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Lebex”

inż. Leszek Beniuk

 

ul. Komorowicka 43a

43-300 Bielsko-Biała

 

1 070 110,07

 

84,55

3

Przesiebiorstwo

Wielobranżowe „ENEKO” Sp. zo.o.

ul. Karola Miarki

44-100 Gliwice

 

974 060,23

 

92,89

4

FAMEX-BIS Spółka z o.o.

ul. Mała Łąka 16

43-400 Cieszyn

904 782,72

100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

                                                                 Wójt Gminy Dębowiec                                                                                                             /./ mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dębowcu oraz dobudowa linii odwodnienia osadów ustabilizowanych tlenowo na oczyszczalni ścieków w Ogrodzonej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:25.01.2013 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:25.01.2013 11:26