Podliczniki
W związku z licznymi zapytaniami w sprawie montażu podlicznika mierzącego ilość wody zużywanej w gospodarstwie domowym, a która nie jest odprowadzana do kanalizacji sanitarnej, informujemy:

Podlicznik do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej
Urządzenia pomiarowe mierzące ilość odprowadzanych z nieruchomości ścieków są bardzo rzadko stosowane ze względu na ich cenę i specyfikę montażu. W przypadku ich braku ilość odprowadzonych ścieków określana jest na podstawie ilości pobranej wody.
Czasami część pobranej wody jest zużywana bezpowrotnie (np. w procesie technologicznym, do podlewania ogrodów, itp.), czyli nie jest odprowadzana, jako ścieki do kanalizacji. Na wniosek dostawcy ścieków - ilość wody pobranej może być wówczas pomniejszana o ilość wody bezpowrotnie zużytej.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza (podlicznika) zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
Wymagania techniczne dla tego typu instalacji są następujące:
 1. punkt czerpalny musi być usytuowany na zewnątrz budynku, w budynku gospodarczym lub na terenie ogrodu,
 2. na instalacji wewnętrznej należy zamontować dodatkowy wodomierz, jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu, napełniania basenów, używanej w gospodarstwie rolnym albo procesie technologicznym (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).
 3. podlicznik powinien być umieszczony na instalacji, w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej (ok. 1,5 m od wyjścia przewodu przez zewnętrzną ścianę budynku), za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu.
 4. niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku - instalacji między podlicznikiem, a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania,
 5. miejsce wbudowania podlicznika powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie,
 6. przed podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający,
 7. podlicznik musi mieć ważną cechę legalizacyjną; za utrzymanie w dobrym stanie technicznym, legalizację podlicznika i jego wymianę odpowiada odbiorca
 8. wielkość podlicznika należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
 9. woda pobierana za podlicznikiem może być przeznaczana tylko do celów wskazanych w pkt 2.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem podlicznika, ewentualną naprawą i ponowną jego legalizacją (co 5 lat), wykonuje odbiorca na własny koszt.
Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Dębowiec. W umówionym terminie pracownik urzędu dokona sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują półśrubunki łączące podlicznika.
Odczyt wskazań wodomierza (podlicznika) będzie wykonywany przez pracownika Urzędu Gminy Dębowiec lub pracownika Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości, natomiast zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez podlicznik.
Odbiorca zostanie obciążony opłatą stałą z tytułu odczytu wodomierza

Uwaga
Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Odbiorca wykonuje na własny koszt. Dodatkowo pobierana będzie opłata za odczyt podlicznika.


 1. Zainteresowany montażem podlicznika winien wystąpić do Urzędu Gminy Dębowiec z wnioskiem o wydanie warunków montażu podlicznika.
 2. Wniosek można odbierać osobiście lub pobrać ze strony www.debowiec.cieszyn.pl
 3. Przed wykonaniem instalacji podlicznikowej pracownik Urzędu Gminy Dębowiec dokona oględzin miejsca usytuowania zaworu czerpalnego, w celu sprawdzenia możliwości montażu podlicznika.
 4. Po wykonaniu instalacji zgodnie z wydanymi warunkami, podlicznik zostaje zaplombowany przez przedstawiciela Urzędu Gminy Dębowiec, w obecności wnioskodawcy.  Protokół z odbioru instalacji podlicznikowej jest podstawą do zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z montażem instalacji (wraz z licznikiem) ponosi wnioskodawca.
 5. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 77, poz. 730) okres ważności licznika wynosi 5 lat. Przed upływem terminu ważności cechy legalizacyjnej podlicznika, osoba korzystająca z odliczenia wody bezpowrotnie zużytej powinna pisemnie powiadomić Urząd Gminy Dębowiec o zamiarze zamontowania kolejnego wodomierza.
 6. Ilości zużytej wody przepływającej przez podlicznik będą rozliczane w okresie od 1 kwietnia do 30 września.
 7. Dla gospodarstw wykorzystujących wodę z wodociągu dla potrzeb hodowli zwierząt, podlicznik rozliczany będzie całorocznie.
 8. W przypadku posiadania własnego ujęcia wody, ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej ustalana będzie w oparciu o wskazania licznika, zamontowanego na instalacji wodociągowej doprowadzającej wodę z własnego ujęcia. Montaż licznika odbywa się na koszt zainteresowanego i stanowi jego własność. Dla montażu licznika i podlicznika obowiązuje procedura podana w pkt. 1-5.
 9. W przypadku jednoczesnego korzystania z wody z wiejskiej sieci wodociągowej i własnego ujęcia wody, ilość ścieków wprowadzonych do gminnej sieci kanalizacyjnej będzie ustalana w oparciu o odczyt wodomierza głównego i odczyt podlicznika zamontowanego na instalacji doprowadzającej wodę z własnego ujęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady montaży podlicznika mierzącego ilość wody zużywanej w gospodarstwie domowym, a która nie jest odprowadzana do kanalizacji sanitarnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:18.12.2012 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.12.2012
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:18.12.2012 10:54