Dębowiec: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013
Numer ogłoszenia: 345936 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, faks 033 8533881.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2012/2013 polegające na prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg gminnych zapewniającego przejezdność dróg, w pierwszej kolejności głównych ciągów komunikacyjnych, dojazdów do szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i obiektów gminnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na poniższe zadania: Zadanie I - obejmuje drogi gminne na terenie sołectw Dębowiec (na wschód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej oraz ul. Lipowa i ul. Słoneczna) oraz sołectwo Iskrzyczyn Zadanie II - obejmuje drogi gminne na terenie sołectwa Simoradz Zadanie III -obejmuje drogi gminne na terenie sołectw: Ogrodzona, Łączka, Gumna, Kostkowice Zadanie IV - obejmuje starą drogę DK I na terenie gminy Dębowiec. 2) Do zadań Wykonawcy należy: a) usunięcie opadu śnieżnego zalegającego jezdnię, pobocza oraz obiekty towarzyszące drodze (zatoki autobusowe, parkingi); b) posypywanie żużlem lub solą miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach gminnych. 3) Realizację przedmiotu zamówienia wykonawca zapewnia przy zastosowaniu własnego lub pozostającego w dyspozycji wykonawcy i sprawnego technicznie sprzętu. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie całodobowej dyspozycyjności operatorów i sprzętu. Materiały do zastosowania w akcji (żużel, sól drogowa) zapewnia Zamawiający. 4) Wykonawca musi dysponować lub posiadać sprzęt określony w specyfikacjach do odśnieżania dróg do każdego zadania z osobna oraz niezależnie od ilości składanych ofert min jedną koparko-ładowarkę. Cenę jednej czynnej godziny pracy poszczególnego sprzętu należy przedstawić na formularzu ofertowym zał. 1 5) Place składania materiałów do posypywania dróg: -Ogrodzona, Kostkowice, Łączka, Gumna -wskazany przez Zamawiającego -Simoradz, Iskrzyczyn - wskazany przez Oferenta 6) Zamawiający żąda od Wykonawców udostępnienia pojazdu w celu zainstalowania na pojeździe elektronicznego systemu monitorującego (GPS) kontrolującego położenie pojazdu oraz pracy pługa. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, a stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres robót uzupełniających oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, był wykonawcą co najmniej jednej roboty o charakterze podobnym do przedmiotu niniejszego zamówienia (odśnieżanie dróg publicznych) o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 złotych brutto. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca robót zobowiązany będzie wykazać że dysponuje co najmniej następującym sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia: a. Zadanie I -min. 1 pojazd z pługiem o mocy nie mniej niż 75KM z napędem na 2 osie -min. 1 pojazd z posypywarka o ładowności nie mniej niż 1,5t -Ładowarkę od załadunku materiałów do posypywania dróg b. Zadanie II -min. 1 pojazd z pługiem o mocy nie mniej niż 75KM z napędem na 2 osie -min. 1 pojazd z posypywarka o ładowności nie mniej niż 1,5t -Ładowarkę od załadunku materiałów do posypywania dróg c. Zadanie III -min. 2 pojazdy z pługiem o mocy nie mniej niż 75KM z napędem na 2 osie -min. 1 pojazd z posypywarka o ładowności nie mniej niż 1,5t -Ładowarkę od załadunku materiałów do posypywania dróg d. Zadanie IV -min. 1 pojazdy z pługiem o mocy nie mniej niż 110KM z napędem na 2 osie -posypywarka o ładowności nie mniej niż 1,5t -Ładowarkę od załadunku materiałów do posypywania dróg Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca robót do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wykazać że dysponuje co najmniej następującymi osobami zdolnymi do wykonania zmówienia: -Kierowca z uprawnieniami pozwalającymi do kierowania pojazdem wykorzystanym do akcji zimowej. Kierowca winien legitymować się min. pięcioletnim stażem posiadania uprawnień do kierowania pojazdem. a) Zadanie I - co najmniej 2 kierowców b) Zadanie II - co najmniej 2 kierowców c) Zadanie III - co najmniej 3 kierowców d) Zadanie IV - co najmniej 2 kierowców Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi zapewniającymi realizację zamówienia. Spełnienie tego warunku wykonawca potwierdza poprzez złożenie oświadczenia - złącznik nr 14 Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: a) brak środków na pokrycie inwestycji w budżecie na rok 2012 lub na rok 2013, może spowodować ograniczenie zakresu robót lub odstąpienie od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I - obejmuje drogi gminne na terenie sołectw Dębowiec (na wschód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej oraz ul. Lipowa i ul. Słoneczna) oraz sołectwo Iskrzyczyn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia jak w opisie ogólnym. Wykaz dróg do odśnieżania jak w załączniku do specyfikacji..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II - obejmuje drogi gminne na terenie sołectwa Simoradz.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia jak w opisie ogólnym. Wykaz dróg do odśnieżania jak w załączniku do specyfikacji..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III -obejmuje drogi gminne na terenie sołectw: Ogrodzona, Łączka, Gumna, Kostkowice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia jak w opisie ogólnym. Wykaz dróg do odśnieżania jak w załączniku do specyfikacji..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV - obejmuje starą drogę DK I na terenie gminy Dębowiec..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia jak w opisie ogólnym. Wykaz dróg do odśnieżania jak w załączniku do specyfikacji..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:13.09.2012 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:13.09.2012 12:18