wersja do wydruku Artur Kulesza 03.09.2012 13:39

Uchwała Rady Gminy Dębowiec w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr 149/XX/2012

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.  zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) – działając na wniosek Wójta, Rada Gminy Dębowiec postanawia

§ 1.

Dokonać podziału Gminy Dębowiec na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2.

1. Numery oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Granice poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i poszczególnych sołectwach, publikacji w czasopiśmie „Dębowieści” oraz na stronie internetowej Gminy Dębowiec.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.

2.  Uchwała nr 295/XXX/06 Rady Gminy Dębowiec z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym traci moc z dniem zakończenia obecnej kadencji organów samorządowych.Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

RokNrPoz.Odnośnik
2012-
3918
Treść uchwały

Data publikacjiObowiązuje od
10.10.2012 r.

28.08.2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Gminy Dębowiec w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Artur Kulesza
Informację wytworzył:Artur Kulesza
Data na dokumencie:28.08.2012
Data publikacji:03.09.2012 13:39

Rejestr zmian dokumentu

ukryj