Dębowiec: Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 306372 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, faks 033 8533881.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2012/2013. Wyżej wymieniony dowóz odbywał się będzie na następujących trasach, : Trasa I : Kisielów Remiza - Ogrodzona bloki - Ogrodzona RSP - Łączka - Kostkowice Kępa - Kostkowice Dwór - Kostkowice Centrum - Dębowiec POM - Dębowiec RSP - Dębowiec Polna - Dębowiec Rajska - Dębowiec Podlesie - Dębowiec Centrum. Lekcje dla trasy I rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45 . Powrót ze szkoły - każdy dzień o godz. 13:30, 14:30, w poniedziałki i piątki również o godz. 15:30. Trasa II : Międzyświeć Szkoła - Wilamowice Spółdzielnia - Iskrzyczyn Mirów - Iskrzyczyn Centrum - Dębowiec RSP - Dębowiec Centrum - Dębowiec Kępa - Dębowiec Podlesie - Dębowiec Centrum. W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00 Trasa III Krasna Gruszka - Krasna Barabasz - Gumna - Gumna Remiza - Gumna Pasieki - Kostkowice Centrum - Dębowiec POM - Dębowiec RSP - Dębowiec Centrum W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00 Trasa IV Skoczów D.A. - Simoradz Las - Simoradz Harenda - Simoradz I - Dębowiec Centrum W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Jeżeli od daty zawarcia umowy cena paliwa, na dzień...... cena....., wzrośnie o więcej niż 15 procent, strony mogą podwyższyć stawkę za km o 10 procent, nie wcześniej jednak niż od kwietnia 2012r. Ewentualna zmiana stawki wymagać będzie sporządzenie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum w Dębowcu ul. Szkolna 3 43-426 Dębowiec, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Gimnazjum w Dębowcu ul.Szkolna 3 43-426 Dębowiec, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trasa I : Kisielów Remiza - Ogrodzona bloki - Ogrodzona RSP - Łączka - Kostkowice Kępa - Kostkowice Dwór - Kostkowice Centrum - Dębowiec POM - Dębowiec RSP - Dębowiec Polna - Dębowiec Rajska - Dębowiec Podlesie - Dębowiec Centrum..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa I : Kisielów Remiza - Ogrodzona bloki - Ogrodzona RSP - Łączka - Kostkowice Kępa - Kostkowice Dwór - Kostkowice Centrum - Dębowiec POM - Dębowiec RSP - Dębowiec Polna - Dębowiec Rajska - Dębowiec Podlesie - Dębowiec Centrum. Lekcje dla trasy I rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45 ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trasa II : Międzyświeć Szkoła - Wilamowice Spółdzielnia - Iskrzyczyn Mirów - Iskrzyczyn Centrum - Dębowiec RSP - Dębowiec Centrum - Dębowiec Kępa - Dębowiec Podlesie - Dębowiec Centrum..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa II : Międzyświeć Szkoła - Wilamowice Spółdzielnia - Iskrzyczyn Mirów - Iskrzyczyn Centrum - Dębowiec RSP - Dębowiec Centrum - Dębowiec Kępa - Dębowiec Podlesie - Dębowiec Centrum. W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Trasa III Krasna Gruszka - Krasna Barabasz - Gumna - Gumna Remiza - Gumna Pasieki - Kostkowice Centrum - Dębowiec POM - Dębowiec RSP - Dębowiec Centrum.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa III Krasna Gruszka - Krasna Barabasz - Gumna - Gumna Remiza - Gumna Pasieki - Kostkowice Centrum - Dębowiec POM - Dębowiec RSP - Dębowiec Centrum W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Trasa IV Skoczów D.A. - Simoradz Las - Simoradz Harenda - Simoradz I - Dębowiec Centrum W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa IV Skoczów D.A. - Simoradz Las - Simoradz Harenda - Simoradz I - Dębowiec Centrum W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2012/2013.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:20.08.2012 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:20.08.2012 14:23