Dębowiec, dnia 18.06.2012r.

 

RGW  271.6. 2012                                                                        

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia:  182960 – 2012 ; data zamieszczenia: 31.05.2012r.

 

Dotyczy: postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu

nieograniczonym pn.   „BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH ORAZ OGRODZENIA W ISKRZYCZYNIE”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE, TRANSPORT Jerzy Górniok

ul. Szeroka 45 A, 43-450 Ustroń

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych, spełnia wymogi i warunki określone Zamawiającego w SIWZ. Jest to oferta najkorzystniejsza z ofert niepodlegających odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena jednostkowa brutto

Liczba punktów

Cena = razem

1

ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE, TRANSPORT Jerzy Górniok

ul. Szeroka 45 a,

43-450 Ustroń

 55 098,60 zł

100

2

FIRMA PRYWATNA Piotr Szuba

ul. Ogrodowa 4,

43-450 Ustroń

74 332,58 zł

74,12

3

F.H.U. „DIEGO” s.c. Grzegorz Gogol, Małgorzata Gogol

ul. Nad Jeziorem 54,

43-243 Wisła Mała

 

56 034,47 zł

98,33

4

P.F.R.D. „BRUK” Józef Maciejiczek

ul. Orla 36,

43-400 Cieszyn

74 496,30 zł

73,96

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

 

 

 

Wójt Gminy Dębowiec

mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH ORAZ OGRODZENIA W ISKRZYCZYNIE”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:18.06.2012 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:18.06.2012 13:10