wersja do wydruku Artur Kulesza 01.06.2012 13:10

Informacja o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury=link>

Organizatorem dla samorządowych instytucji kultury jest Gmina Dębowiec.

Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    1)    otwarty dostęp do zawartości rejestru;
    2)    wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych Urzędu Gminy Dębowiec (Dębowiec, ul. Katowicka 6) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Artur Kulesza
Informację wytworzył:Artur Kulesza
Data na dokumencie:01.06.2012
Data publikacji:01.06.2012 13:10

Rejestr zmian dokumentu

ukryj