Dębowiec, dnia 05.04.2012r.

RGW  271.5. 2012                                                                        

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia:  95582 – 2012 ; data zamieszczenia: 27.03.2012r.

 

Dotyczy: postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu

nieograniczonym pn.   „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY DĘBOWIEC I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

KRI Marketing and Trading S.A

ul. Piwna 28/31, 80-831 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych, spełnia wymogi i warunki określone Zamawiającego w SIWZ. Jest to oferta najkorzystniejsza z ofert niepodlegających odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena jednostkowa brutto

Liczba punktów

Cena = razem

1

KRI Marketing and Trading S.A

ul. Piwna 28/31,

80-831 Gdańsk

328,16 zł

100,0

2

Energia Obrót S.A.

ul. Mikołaja Reja 29

80-870 Gdańsk

328,31 zł

99,95

3

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko-Kamienna

335,83 zł

97,72

4

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

334,19 zł

98,20

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

                                                                                 

                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                              mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY DĘBOWIEC I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:05.04.2012 14:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:05.04.2012 14:56