RGW 271.2.2012                                                                        Dębowiec, 15.03.2012r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia:  66386 – 2012 ; data zamieszczenia: 05.03.2012r.

 

Dotyczy: postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu

nieograniczonym pn.   „DOSTAWA WYPOSAŻENIA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W GUMNACH ORAZ REALIZACJA PLACU ZABAW”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Z.P.H. LUMAR Jacek Ogórkiewicz

85-374 Bydgoszcz, ul. Wierzbowa 3

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych, spełnia wymogi i warunki określone Zamawiającego w SIWZ. Jest to oferta najkorzystniejsza z ofert niepodlegających odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

Cena = razem

1

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29 C,

50-424 Wrocław

 

175 717,80 zł

85,16

2

KJK Meble Sp. z o.o.

ul. Bp. H. Bednorza 2a-6,

40-384 Katowice

155 392,05 zł

96,30

3

Z.P.H. LUMAR Jacek Ogórkiewicz

ul. Wierzbowa 3,

85-374 Bydgoszcz

149 642,12 zł

100,00

4

Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński

os. Łokietka 11/30,

61-616 Poznań

196 894,71 zł

76,00

5

ALNAG Barbara Wróbel

ul. Syrokomli 10/15,

30-102 Kraków

168 871,62 zł

88,61

6

POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka Jawna

ul. Krasińskiego 24,

40-019 Katowice

171 952,77 zł

87,03

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

 

 

Wójt Gminy Dębowiec

mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Dostawę wyposażenia budynku gminnego ośrodka kultury, sportu i rekreacji w gumnach oraz realizacja placu zabaw
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:15.03.2012 15:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:15.03.2012 15:00