Lp.
Pytanie
Odpowiedź
1.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z 25.10.2011 r., w sprawie udzielenia informacji publicznej, dotyczącej udziału w 2010 r. w misjach gospodarczych, misjach handlowych lub targach informuję, że ani Gmina Dębowiec, ani żadna gminna jednostka organizacyjna nie brała udziału w tego typu przedsięwzięciach.
2.

W związku z Pani wnioskiem L.dz. 1134 z dnia 2.03.2011 r. informuję, że Urząd Gminy Dębowiec i gminne jednostki organizacyjne obsługuje Kancelaria Radców Prawnych Marek Płonka & Partnerzy z Bielska Białej. Kancelaria ta została wyłoniona w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Ogłoszeniu o przetargu Nr 198560-2010, z dnia 7.07.2010 r. Zawiadomienie o wyborze oferty zostało opublikowane 22.07.2010 r., nr ogłoszenia RGW 3410/ZP/8/2010.
3.

W związku z Pani wnioskiem L.dz. 1132 z dnia 2.03.2011 r. dotyczącym prac komisji  doraźnej Rady Gminy Dębowiec ds. aktualizacji strategii gminy pod kątem optymalnego wykonywania zadań własnych informuję, że komisja ta została powołana uchwałą Nr 44/V/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 lutego 2011 r., która to uchwała określiła również, oprócz zakresu działania, jej skład ilościowy i osobowy. 
Zgodnie z przywołaną wyżej uchwałą, do zadań komisji należy określenie:
1)    wskaźników finansowych i materialnych wykonywanych zadań własnych
2)    minimalnych i maksymalnych kosztów wykonania zadań własnych w celu uzyskania najlepszych efektów.
Raport z prac komisji zostanie przedstawiony Radzie Gminy Dębowiec.
4. W związku z Pani wnioskiem L.dz. 1136 z dnia 2.03.2011 r. informuję, tryb wykonywania poszczególnych czynności określają art. 59 i art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z tym nie jest potrzebne żadne inne szczegółowe opracowanie dotyczące wykonania uchwał 38/IV/2011 i 39/IV/2011. Wskazany w ustawie tryb postępowania nie przewiduje udziału rodziców na etapie przygotowania projektów uchwał intencyjnych.
5. 
W związku z Pani wnioskiem L.dz. 1135 z dnia 2.03.2011 r. informuję, że Wójt Gminy Dębowiec nie przewiduje skierowania pod obrady Rady Gminy Dębowiec projektów uchwał intencyjnych dotyczących reorganizacji Szkoły Podstawowej w Dębowcu i Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej.
6. W odpowiedzi na Państwa wniosek z 22 września 2011 r. informuję, co następuje:
1)    w Urzędzie Gminy Dębowiec wykorzystywany jest System Informacji Prawnej Lex, w wersji dla samorządu, z dodatkowym modułem „Zamówienia publiczne”, Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.;
2)    z systemu mogą korzystać jednocześnie wszyscy pracownicy urzędu;
3)    koszt zakupu 27.439,02 zł (brutto);
4)    umowa zawarta na okres od 2.06.2010 r. do 31.05.2013 r.
Dodatkowo posiadamy:
1)    dostęp do serwisu Infor Lex Urząd – www.inforlex.pl, firmy Infor Ekspert Sp. z o.o.
2)    z sytemu mogą jednocześnie korzystać wszyscy pracownicy urzędu;
3)    koszt zakupu 8.339,40 zł (brutto);
4)    umowa zawarta na okres 1.05.2011 r. do 30.04.2014 r.

7.Kiedy można spodziewać się działań w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków związanych z dofinansowaniem ich budowy na terenie Gminy DębowiecW latach 2011 - 2012 nie przewiduje się dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; obecnie trwają prace nad opracowaniem zasad dofinansowania tego typu inwestycji.
8.Kiedy można spodziewać się inwestycji na ulicy Leśnej w Dębowcu polegającej na podwyższeniu jej parametrów technicznych i eksploatacyjnych - wzmocnienie konstrukcji podbudowy, odtworzenie rowów przydrożnych, modernizację zjazdów do posesji i położenie nawierzchni asfaltowej?Remont ul. Leśnej, w zakresie, o którym mowa w Pana piśmie nie jest przewidziany w budżecie Gminy Dębowiec na 2012 rok.
9.Do kogo należy zwracać się w przypadku budowy nowego wjazdu do posesji - do Urzędu Gminy władającego nieformalnie działką 1527 w części określonej ul. Leśną czy do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych jako właściciela przedmiotowej działki?
Uzgodnienia dotyczące zjazdów z dróg publicznych należą do zarządcy drogi, a w przypadku ulicy Leśnej jest nim Wójt Gminy Dębowiec.

10.Na temat regulacji wewnętrznych (w statucie gminy, innych uchwałach rady gminy bądź też zarządzeniach organu wykonawczego) w Państwa urzędzie, dotyczących dostępu do informacji publicznej.
W zakresie udzielania informacji publicznej obowiązuje zarządzenie nr 287/2008 r. Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15.07.2008 r. w sprawie w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Gminy Dębowiec; zarządzenie wprowadziło również zmiany do „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dębowiec”. Aktualnie obowiązujący regulamin został nadany zarządzeniem nr 686/2010 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 19.07.2010 r.
11.Na temat wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji publicznej, jeśli takowy Państwo posiadają.
Formularz wniosku jest udostępniony na stronie BIP, w zakładkach „Informacje nieudostępnione w biuletynie” oraz „Udzielanie informacji publicznej”

12.Czy gmina prowadzi zbiór danych osobowych zawierający dane wnioskodawców ubiegających się o informację publiczną?
Gmina nie prowadzi zbioru danych osobowych zawierającego dane osób wnioskujących o udzielenie informacji publicznej.
13.Czy w urzędzie gminy istnieje jakikolwiek akt prawny (ewentualnie umieszczono tego typu obowiązek w umowie o pracę, regulaminie pracy), wytyczne, które zobowiązują pracowników do monitorowania najczęściej wnioskowanych informacji (ustnie, telefonicznie) lub jakichkolwiek "informacyjnych" potrzeb obywateli oraz uzupełnianie pod tym kątem zawartości merytorycznej BIP?
Staramy się na bieżąco aktualizować stronę BIP, również pod kątem potrzeb informacyjnych klientów urzędu; pytania i udzielone na nie odpowiedzi są umieszczone na stronie BIP. Większość wniosków o udzielenie informacji publicznej związana jest z kierowanymi do urzędu ofertami handlowymi.

14.W sprawie udostępnienia danych dotyczących numerów działek ewidencyjnych, z przypisanymi im adresami nieruchomości.
Wniosek przekazano do Starostwa Powiatowego w Cieszynie
15.
W sprawie udostępnienia danych dotyczących liczby osób zameldowanych, z podziałem na mężczyzn i kobiety.
Pobierz odpowiedź
16.
wniosek o dostęp do informacji publicznej o całkowitych wydatkach Urzędu poniesionych w roku 2012 na organizację 20. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w dniu 8 stycznia 2012 roku. Proszę o podanie ogólnej kwoty wydatków bez szczegółowych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Jeśli w/w Urząd nie uczestniczył w organizacji w/w imprezy, proszę o podanie całkowitych wydatków bezpośredniego, miejscowego, publicznego organizatora 20. Finału WOŚP (np. Zespołu Szkół,Ośrodka/Centrum Kultury, Ośrodka Sportu/Rekreacji, OSP, PSP, itp.).
W odpowiedzi na  wniosek informuję, że ani Urząd Gminy Dębowiec, ani żadna gminna jednostka organizacyjna nie uczestniczyły w organizowaniu 20. Finału WOŚP.
Na terenie Gminy Dębowiec nie było lokalnego organizatora Orkiestry.

17.
Pytanie nr  1 – Stosownie do zapisów art. 6 ust. 1 pkt. 3 Ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ) -  wnosimy o udzielenie Informacji w przedmiocie, jakie tytuły prasowe adresowane do JS,  zamawiał bądź prenumerował kierownik JST w 2011 r.

Pytanie nr 2
– Wnosimy o udzielenie Informacji publicznej w przedmiocie łącznej kwoty wydatkowanej przez JST w 2011 r. na zakup specjalistycznych czasopism poświęconych szerokim aspektom działalności Jednostek Administracji Publicznej w Kraju.Wnosimy o wytypowanie i poddanie dwóch lub trzech tytułów o najwyższym koszcie prenumeraty wraz z oszacowanym rocznym kosztem prenumeraty odnoszącym się do każdego z nich.

Pytanie nr 3
- Czy Kierownik JST w ramach optymalizacji kosztów, zainteresowany jest zamawianiem bezpłatnych tytułów prasowych pozwalających na poszerzanie wiedzy Urzędników w zakresie tematyki samorządowej?
Pytanie nr  1
1)Tygodnik „Wspólnota”,
2)„Zamówienia Publiczne”,
3)„Finanse Sektora Publicznego”,
4)„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”,
5)„Śląskie Aktualności Rolnicze”,
6)„Gazeta Sołecka”,
7)„Finanse Komunalne”,
8)„Kadry i Płace w Administracji”,
9)„Technika i USC”,
10)„Głos Ziemi Cieszyńskiej”.

Pytanie nr 2
Całkowity koszt prenumeraty 3 635,25 zł
„Zamówienia Publiczne” – 792,79 zł
„Wspólnota” – 520 zł
„Finanse Komunalne” -  464,40 zł

Pytanie nr 3
Tak
18.
Zapotrzebowanie energetyczne Gminy Dębowiec
Oświetlenie ulic i miejsc publicznych – 346,9 MWh,
En. elektryczna na potrzeby obiektów Gminy Dębowiec i jej jednostek organizacyjnych – 201, 6 MWh
19.
wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej: liczby osób zameldowanych na terenie obszarów miejskich i/lub wiejskich na pobyt stały z  podziałem na kobiety i mężczyzn na terenie gminy, stan na chwilę obecną lub starszy możliwie jak najaktualniejszy. Proszę również, aby dostarczone informację uwzględniały podział na dzielnice w miastach i/lub wsie na terenie obszarów wiejskich. To znaczy w miastach informacja o liczbie zameldowanych na stałe do poziomu dzielnic z rozgraniczeniem płci i/lub na terenach obszarów wiejskich informacja o liczbie zameldowanych na stałe do poziomu wsi (przysiółki, kolonii, osady itp.) z rozgraniczeniem płci.
Pobierz odpowiedź
20.
§1. Wnosimy o wymienienie głównych obszarów wiedzy, w których Kierownik JST zamierza szkolić podległym mu pracowników w bieżącym 2012 r.§2. Jakie formy kształcenia pracowników, były do tej pory preferowane przez Kierownika JST - (szkolenie jednodniowe, szkolenie kilkudniowe, konferencja jednodniowa, konferencja kilkudniowa)

§3. Czy Kierownik JST, w 2011 r. delegował podległych mu pracowników, na szkolenia poza miejscowość będącą siedzibą JST.

§4. Czy w 2011 r. były organizowane szkolenia w budynku Urzędu JST ?

§5. Czy w 2011 r. pracownicy podlegli Kierownikowi JST uczestniczyli w nowoczesnych formach szkolenia, odbywanych w czasie godzin pracy, tzn. w e-debatach , e-szkoleniach, etc ?
Nie
6. Czy kierownik JST, jest zainteresowany otrzymywaniem bezpłatnego newslettera  samorządowego, będącego źródłem praktycznej informacji pranej w zakresie: organizacji i funkcjonowania samorządu, zadań realizowanych przez organy samorządu, aktualności samorządowych ?
Nie
1)Finanse publiczne,
2)Zamówienia publiczne,
3)Gospodarowanie nieruchomościami,
4)Zagospodarowanie przestrzenne,
5)Podatki i opłaty lokalne.

Szkolenia jednodniowe

TakNie


Nie
Nie
21.
1) pytanie dotyczące ewidencji, spisu itp. nieruchomości gruntowych, lokalowych należących do Gminy Dębowiec, przeznaczonych do celów innych niz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, jednakże przeznaczonych do oddawania w użytkowanie, najem lub dzierżawę,
2) wzór umowy,
3) pytanie dotyczące umieszczania w BIP lub na jakiejkolwiek innej stronie ogłoszeń o przetargach.
1)    tak. Dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę, użytkowanie albo do zbycia zawarte są w „Planie wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dębowiec na lata 2012 – 2014” http://www.debowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=2623.
2)     wzór umowy najmu – droga bezprzetargowa - załącznik
3)    tak - http://www.debowiec.bip.info.pl/index.php?idmp=213&r=r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielone informacje
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Artur Kulesza
Data publikacji:02.02.2012 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Kulesza
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Artur Kulesza
Data aktualizacji:08.05.2012 10:58