Dębowiec, dnia 25.01.2012r.

 

 RGW  271.1.1.2012

                                                                                              

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia:  6233 – 2012 ; data zamieszczenia: 05.01.2012r.

 

Dotyczy: postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu

nieograniczonym pn.   „REMONT BUDYNKU SOCJALNEGO W SIMORADZU”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

FAKTORIA SP.J. M.H.SZAFARCZYK

43-252 Golasowice, ul. Zawadzkiego 18

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych, spełnia wymogi i warunki określone Zamawiającego w SIWZ. Jest to oferta najkorzystniejsza z ofert niepodlegających odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

Cena = razem

1

Instalatorstwo Sanitarne

Wod-kan, CO, GAZ

Mirosław Grzybek

Ogrodzona 62

43-426 Dębowiec

243 515,28

90,89

2

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

ul. Wysoka 15/17

44-200 Rybnik

376 878,68

58,73

3

Firma Handlowo-Usługowa ELIOS

Bogdan Malmon

ul. Leszczyńska 65

43-300 Bielsko-Biała

250 417,90

88,40

4

Przedsiębiorstwo Budowlane

KOMBUD Sp. z o.o.

ul. Barona 30/413

43-100 Tychy

346 855,06

63,81

5

Przedsiębiorstwo GAWINEX Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 7

44-203 Rybnik

252 161,87

87,78

6

SERVICE BUD

Zbigniew Drózd

ul. Sportowa 7

43-450 Ustroń

308 520,33

71,74

7

FAKTORIA SP.J.

M.H. SZAFARCZYK

ul. Zawadzkiego 18

43-252 Golasowice

221 342,40

100

8

SUN – EKO

Swoboda Tadeusz

ul. Budowlanych 6

43-430 Skoczów

310 375,27

71,31

9

Przedsiębiorstwo Budowlane EKOBUD

S.J. Tomasz i Krzysztof Staszek

ul. PCK 22E

43-230 Goczałkowice -Zdrój

235 227,46

94,10

10

UNITERM Sp. z o. o.

ul. Bogusławskiego 19

43-300 Bielsko-Biała

278 292,02

79,54

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

                                                                Wójt Gminy Dębowiec                                                                                                             /./ mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Remont budynku socjalnego w Simoradzu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:26.01.2012 12:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:26.01.2012 12:39