Dębowiec: Remont budynku socjalnego w Simoradzu
Numer ogłoszenia: 6233 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, faks 033 8533881.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku socjalnego w Simoradzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zadania składa się następujący zakres rzeczowy: a) Roboty ogólno budowlane -Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo -kartonowych na ruszczie metalowym -Usunięcie istniejących ościeżnic i montaż drzwi wewnątrz lokalowych -Rozebranie posadzki z deszczułek -Wykonanie posadzek z kamienia sztucznego na klej -Licowanie ścian płytkami na klej -Gruntowanie podłoża wraz z 2-krotnym malowaniem -Wykonanie otworu drzwiowego oraz montaż drzwi wejściowych b) Wewnętrzna instalacja elektryczna Wykonanie wew. instalacji elektrycznej polega na wykonaniu instalacji oświetleniowej kabelkami płaskimi wtynkowymi YDYp n x 1,5 mm2 (750V), instalacji gniazd wtyczkowych kabelkami YDYp 3 x 2,5 mm2 (750V), w ciągach komunikacyjnych części administracyjnej oświetlenie ewakuacyjne oprawami awaryjno użytkowymi z własnymi źródłami zasilania i autotestem, instalacji siłowej i odgromowej, złożonej między innymi z: -Demontaż istniejącej instalacji -Skrzynka izolacyjna ST 40x57 z zamkiem wraz z wyposażeniem - 1 kpl. -Przygotowanie bruzd i montaż rury winidurowej RL 47 - 11,0mb -Przewody izolowane jednożyłowe LYd 25mm2- 48,0mb -Przewody kablowe YDY 5x10 mm2 układane w bruzdach - 104,0mb -Przewody kablowe YDY 3x4 mm2 układane w bruzdach - 6,0mb -Przewody kablowe YDY 5x10 mm2 układane w korytkach - 90,0mb -Przewody płaski YDYp 2x1,5 mm2 układane w bruzdach - 122,0mb -Przewody płaski YDYp 3x1,5 mm2 układane w bruzdach - 522,0mb -Przewody płaski YDYp 4x1,5 mm2 układane w bruzdach - 116,0mb -Przewody płaski YDYp 5x1,5 mm2 układane w bruzdach - 59,0mb -Puszki p/t o śr. 60mm - 133szt. -Puszki p/t o śr. 80mm o 4 wylotach - 156szt. -Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych zwykłych żarowych 1x100W (przedpokój) - 4 kpl. -Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych ozdobnych żarowych 5x60W (kuchnia) - 5 kpl. -Montaż żyrandoli oświetleniowych zawieszanych ozdobnych żarowych 5x60W (pokój) - 7 kpl. -Przewody płaski YDYp 5x2,5 mm2 układane w bruzdach - 97,0mb -Montaż i podłączenie kuchenek elektr. Emaliowanych 4-płytowych - 5kpl. -Przygotowanie bruzd i montaż rury winidurowej RVKL 16 - 46,0mb -Przewody izolacji odgromowej - DFe-Zn 8mm - 66,0mb -Przewody izolacji odgromowej pionowe z bednarki stalowej ocynk. 25x4mm - 25,0mb -Przewody izolowane jednożyłowe DY 2,5mm2- 50,0mb -Przewody izolowane jednożyłowe DY 6mm2- 108,0mb c) Wewnętrzna instalacja gazowa -Wykonanie wewnętrzne instalacji gazowej z rur stalowych czarnych łączonych za pomocą spawania -Montaż kotłów CO i CWU - 4 szt. -Montaż zestawu redukcyjno-pomiarowego 5 szt. d) Wewnętrzna instalacja wod-kan, c.o. -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø63 - 18,5mb, -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø40, - 50,0mb -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø32 - 38,5mb -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø25, - 46,0mb -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych Ø16, - 25,0mb -montaż wodomierzy skrzydełkowych - 6 kpl. -rurociągu z rur PCVB kanalizacyjnych Ø160 w wykopie - 35,0mb -rurociągu z rur PCVB kanalizacyjnych Ø110 - 37,0mb -rurociągu z rur PCVB kanalizacyjnych Ø75 - 6,0mb -rurociągu z rur PCVB kanalizacyjnych Ø50 - 40,0mb -montaż grzejników stalowych, 2 płytowe typu 21s-60/0,50 - 2 szt. -montaż grzejników stalowych, 2 płytowe typu 22-60/2,30 - 4 szt. -montaż grzejników stalowych, 2 płytowe, z wbudowanym zaworem termostatycznym typu CV-22 - 23 szt. -Montaż zaworów grzejnikowych - 13 szt. -Kotły grzewcze wiszące , 2 funkcyjne o mocy 5kW - szt. 5 -Kotły grzewcze wiszące , 2 funkcyjne o mocy 21 kW z zasobnikiem c.w. 100dm3 - szt. 1 -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zaciskowych Ø16/2,7 - 182,4mb, -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zaciskowych Ø20/3,3 - 35,3mb, -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zaciskowych Ø25/4 - 39,6mb, -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zaciskowych Ø32/4 - 46,2mb, -rurociągu z tworzywa sztucznego o połączeniach zaciskowych Ø40/4 - 3,1mb, -montaż baterii umywalkowych jednouchwytowe z 2 zaworami Dn15 - 7szt. -montaż baterii zlewozmywakowych jednouchwytowe z 2 zaworami Dn15 - 6szt. -montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym Dn15 - 7szt. -zlewozmywak dwukomorowy na ścianę z blachy nierdzewnej - 6szt. -brodziki i kabina natryskowa - 7kpl. -Ustęp typu kompakt 9szt. e) Budowa przyłącza wodociągowego -Przygotowanie wykopu pod ułożenie rurociągu- 102,24m3, -Montaż rurociągu z rur polietylenowych fi 50mm - 71,0mb -Montaż zasuwy typu E kielichowe z obudową teleskopową - 1kpl. -Oznakowanie trasy wodociągu- 71,0mb Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem opisany został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, a stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres robót uzupełniających oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.33.30.00-0, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8, 45.31.12.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości - 10 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, był wykonawcą co najmniej jednej roboty o charakterze podobnym do przedmiotu niniejszego zamówienia (budowa bądź roboty remontowe budynku mieszkalnego) o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto Spełnienie wymogów podanych w punkcie VI należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia wg załącznika nr 5, 11, 14 oraz przedłożenie dokumentów określonych w punkcie VII Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Uprawnienia Wykonawca robót do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wykazać że dysponuje co najmniej następującym personelem kierowniczym: Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Kierownicy robót - osoby posiadające uprawnienia instalacyjno inżynieryjne w zakresie budowy sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Spełnienie wymogów podanych w punkcie VI należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia wg załącznika nr 5, 11, 14 oraz przedłożenie dokumentów określonych w punkcie VII Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi zapewniającymi realizację zamówienia. Spełnienie wymogów podanych w punkcie VI należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia wg załącznika nr 5, 11, 14 oraz przedłożenie dokumentów określonych w punkcie VII Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, a stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres robót uzupełniających oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania!

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont budynku socjalnego w Simoradzu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sławomir Gardas
Data publikacji:05.01.2012 19:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:13.01.2012 14:31