Dębowiec: Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 249628 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, faks 033 8533881.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa I : Kisielów Remiza - Ogrodzona bloki - Ogrodzona RSP - Łączka - Kostkowice Kępa - Kostkowice Dwór - Kostkowice Centrum - Dębowiec POM - Dębowiec RSP - Dębowiec Polna - Dębowiec Rajska - Dębowiec Podlesie - Dębowiec Centrum. Lekcje dla trasy I rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45 . Powrót ze szkoły - każdy dzień o godz. 13:30, 14:30, w poniedziałki i piątki również o godz. 15:30. Trasa II : Międzyświeć Szkoła - Wilamowice Spółdzielnia - Iskrzyczyn Mirów - Iskrzyczyn Centrum - Dębowiec RSP - Dębowiec Centrum - Dębowiec Kępa - Dębowiec Podlesie - Dębowiec Centrum. W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00 Trasa III Krasna Gruszka - Krasna Barabasz - Gumna - Gumna Remiza - Gumna Pasieki - Kostkowice Centrum - Dębowiec POM - Dębowiec RSP - Dębowiec Centrum W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00 Trasa IV Skoczów D.A. - Simoradz Las - Simoradz Harenda - Simoradz I - Dębowiec Centrum W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.14.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Jeżeli od daty zawarcia umowy cena paliwa na dzień ..cena ..wzrośnie o więcej niż 15 procent , strony mogą podwyższyć stawkę za 1 km o 10 procent nie wcześniej jednak niż od kwietnia 2012 r. Ewentualna zmiana stawki wymagać będzie sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum w Dębowcu ul. Szkolna 3 43-426 Dębowiec sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Gimnazjum w Dębowcu ul. Szkolna 3 43-426 Dębowiec sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2011/2012.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa I : Kisielów Remiza - Ogrodzona bloki - Ogrodzona RSP - Łączka - Kostkowice Kępa - Kostkowice Dwór - Kostkowice Centrum - Dębowiec POM - Dębowiec RSP - Dębowiec Polna - Dębowiec Rajska - Dębowiec Podlesie - Dębowiec Centrum. Lekcje dla trasy I rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45 . Powrót ze szkoły - każdy dzień o godz. 13:30, 14:30, w poniedziałki i piątki również o godz. 15:30..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.14.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2011/2012..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa II : Międzyświeć Szkoła - Wilamowice Spółdzielnia - Iskrzyczyn Mirów - Iskrzyczyn Centrum - Dębowiec RSP - Dębowiec Centrum - Dębowiec Kępa - Dębowiec Podlesie - Dębowiec Centrum. W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.14.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2011/2012..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krasna Gruszka - Krasna Barabasz - Gumna - Gumna Remiza - Gumna Pasieki - Kostkowice Centrum - Dębowiec POM - Dębowiec RSP - Dębowiec Centrum W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00 Trasa IV Skoczów D.A. - Simoradz Las - Simoradz Harenda - Simoradz I - Dębowiec Centrum W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.14.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2011/2012..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa IV Skoczów D.A. - Simoradz Las - Simoradz Harenda - Simoradz I - Dębowiec Centrum W Gimnazjum lekcje rozpoczynają się o godz. 8:00, przyjazd dzieci do szkoły ok. godz. 7:45. Powrót ze szkoły - każdy dzień szkolny w godz. od 13:30 do 15:00.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.14.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2011/2012
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:18.08.2011 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:18.08.2011 15:03