Dębowiec: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej
Numer ogłoszenia: 194208 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, faks 033 8533881.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) Rozdział 3 oraz rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, regulującymi budowę obiektów budowlanych oraz określającymi zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, w branży wodociągowej, elektroenergetycznej i drogowej nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji -Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej- Opis zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji -Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej- A. Przebudowa drogi: -częściowa wymiana podbudowy na odcinku 75mb w km 0+605 do 0+660 i 1+380 do 1+400 na szerokości całej jezdni, na odcinku 62m tj. km 1+923 do 1+1985 na szer. 2,0m z lewej strony jezdni i odcinku 16m w km 2+750 do 2+776 na szerokości 1,5m z prawej strony jezdni. - 388,00 m2 -Skropienie asfaltem nawierzchni drogowej - 9441,25m2 -Wykonanie nawierzchni drogi masą asfaltobetonową warstwę wyrównawcza (wiążąca) gr. 4cm na odcinku od km 0+535 do km 2+905 - 7 702,50 m2 -Wykonanie nawierzchni drogi masą asfaltobetonową warstwę ścieralną gr. 5cm na całym odcinku drogi - 9441,25m2 -udrożnienie istniejących rowów odwadniających -udrożnienie istniejących przepustów - 13,00mb -zarurowanie rowów odwadniających - 18,00mb- -wykonanie obustronnych poboczy kamiennych o szerokości 0,40 mb. - 2324,00m2 -wykonanie zjazdów indywidualnych i rozjazdów z masy asfaltobetonowej szerokość do granicy pasa drogowego tj. śr szerokości 2,0 m i istniejącej długości - 437,00m2 -przebudowa przepustu w km 0+150 oraz 2+405 - 12,00 mb -wymiana oznakowania pionowego - 59szt. -naniesienie znaków poziomych farbą chlorokauczukową - 585,50 m2 -Montaż progów zwalniających- 6,00 mb B. Oświetlenie uliczne: -zabudowanie skrzynki zasilająco-sterowniczej oświetlenia ulicznego typu SOU-2/W wyposażonej zgodnie ze schematem - 1 szt. -Wykonanie linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXS 4x25 mm2 - 430,00 mb -wymiana istniejących słupów nr 1, 8, 9 i 11 -montaż energooszczędnych opraw oświetleniowe OUSb-100 Luna (ELGO) z lampami sodowymi 100 W, E40. z zastosowaniem wysięgników rurowych WOU o wysięgu 0,5 - 2,0 m (w zależności od oddalenia słupa od drogi) - 7szt. -wykonanie uziemienia z bednarki stalowej ocynkowanej Fe-Zn 25x4mm - 83,00 mb -Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi na wymienionych słupach nr 1 oraz na słupie nr 11 należy zabudować po 2 odgromniki typu SE 30.150 (L1 i N). C. Przebudowa istniejącego wodociągu -Wymiana istniejącego rurociągu żeliwnego na PE-HD klasy PE100 szereg SDR 17 PN10 Dz166x160x9,5 rury opancerzone z wtopionym drutem stalowym umożliwiającym lokalizację rurociągu. L=60,50mb -Montaż zasuwy typu E na rurociągu PE 150 - 1szt. -Montaż hydrantu pożarowego z zasuwą dn 100mm t4000 - 1 szt. Szczegółowy opis robót zamówienia j.w. opisany został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze, sporządzonych do przetargu nieograniczonego dostępnych na stronie www.debowiec.bip.info.pl Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje: a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z zakresem zleconym przez Zamawiającego lub projektem i postanowieniami pozwolenia na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) współpraca z Zamawiającym na jego rzecz w całym okresie trwania umowy w zakresie określonym w dokumentacji projektowej c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, d) sprawdzenie i odbiór robot budowlanych ulęgających zakryciu lub robót zanikowych i sporządzanie protokołów lub odpowiednich wpisów w dzienniku budowy, e) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych urządzeń oraz przygotowanie i udział i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, f) potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad, g) kontrolowanie lub sporządzanie rozliczeń budowy, h) nadzór nad wykonaniem robót zapewniających bezpieczeństwo obiektu budowlanego w trakcie jego realizacji, i) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robot lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, j) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a także wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z zakresem zleconym przez Zamawiającego, projektem lub pozwoleniem na budowę czy zgłoszeniem robót, k) weryfikacja merytoryczna kosztorysów ofertowych złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, l) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy, m) wizytowanie placu budowy co najmniej dwa razy w tygodniu z dostosowaniem czasu pobytu do zaistniałych potrzeb oraz na każde wezwanie zamawiającego oraz wykonawcy robót i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, n) rozliczenie końcowe nadzorowanych robót remontowych i inwestycji, o) przygotowanie niezbędnych dokumentów do odbioru końcowego, p) uczestnictwo w odbiorze końcowym i ostatecznym, q) w uzasadnionych przypadkach - przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych bądź zamiennych oraz sprawdzenie kosztorysów na te roboty, r) wykonywanie czynności wynikających z udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora do oceny jakości robót w okresie 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi s) informowanie Zamawiającego o stwierdzonych wadach w okresie rękojmi, a także okresie gwarancji, poświadczanie ich usunięcia. t) Przestrzeganie norm i zasad BHP.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, a stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, Zamawiający w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres robót uzupełniających oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie minimum jednej zakończonej usługi nadzoru robót budowlanych, polegających na przebudowie lub budowie drogi o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż wartość niniejszego zamówienia. Wartość zamówienia podać w PLN. Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ,o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty. Dokonywanie oceny spełniania warunków odbędzie się według formuły: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osoba, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru powinna: 2. Posiadać co najmniej 10 letni staż pracy w branży budowlanej, w tym minimum 5 lat jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru, 3. Posiadać uprawnienia budowlane, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane, do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i elektroenergetycznej lub odpowiadające im uprawnienia (dokumenty) wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów oraz legitymować się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego. Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ,o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty. Dokonywanie oceny spełniania warunków odbędzie się według formuły: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca winien jest wykazać.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: a)jeżeli z powodu złych warunków atmosferycznych wykonanie robót będzie niemożliwe w terminie określonym w umowie, to termin wykonania robót może zostać przedłużony, b)brak środków na pokrycie inwestycji w budżecie na rok 2011, może spowodować ograniczenie zakresu robót lub odstąpienie od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy jeżeli nie uzyska dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w wysokości 50% wartości inwestycji -Przebudowa drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej-.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:12.07.2011 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:12.07.2011 10:35