Protokół nr XIII/2004
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 31 marca  2004r.

Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 31 marca 2004r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 12 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany  nieruchomości  położonych w Kostkowicach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego w Gminie Dębowiec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sieci obwodów przedszkoli publicznych w Gminie    Dębowiec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Cieszyn dotyczącego wspólnej realizacji komunikacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania obszarów: "Dolina Górnej Wisły" oraz "Cieszyńskie Źródła Tufowe" położonych na terenie Gminy Dębowiec do Obszaru Specjalnej ochrony (OSO) i Specjalnego Obszaru Ochrony (SOO) w ramach Sieci Ekologicznej Natura 2000.
11. Sprawozdanie z działalności wójta.
12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 3 lutego 2004r.
14. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.
Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego.
Radni nie wnieśli uwag.

Ad.2 Zapytania Radnych
Radny M. Matejczuk – 1) kiedy będzie remontowana droga powiatowa Ogrodzona – Kisielów? Jest w bardzo złym stanie, 2) czy jest możliwość wyremontowania nawierzchni jezdni przy blokach w Ogrodzonej gdzie nawraca autobus. Jej stan jest bardzo zły.
Radny M. Trombik – mieszkańcy ul. Rzecznej zwrócili się z pytaniami w sprawie:
jaki jest aktualny stan prawny ulicy Rzecznej w Dębowcu?
jaki jest docelowy plan uregulowania stanu prawnego tej drogi?
jakie działania dotychczas były prowadzone w tej sprawie?
2)Według planu na ul. Rzecznej kanalizacja ma biec dwoma nitkami, budzi to wątpliwości mieszkańców. Jaki wariant kanalizacji jest przewidywany w tym terenie?
Radny G. Donocik – ulica Tarnawa w Iskrzyczynie oświetlana jest z dwóch kierunków. „Od dołu” z Cieszyna a „od góry” ze Skoczowa, pomiędzy lampami jest tyle miejsca, że brakuje tam jednej lampy. Czy jest możliwość postawienia tam dodatkowej lampy?  2) Czy jest możliwość stworzenia na terenie gminy ścieżek rowerowych? ponieważ mamy piękne tereny (szczególnie koło stawów) i można by to wykorzystać!
Radny B. Ciemała – koło szkoły w Ogrodzonej podczas deszczu czy roztopów po drodze krajowej płynie bardzo dużo wody. Czy można temu zapobiec?
Radny Z. Sikora – na wyjeździe z Łączki na drogę krajową jest bardzo duża wyrwa – należy zgłosić to do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych aby podjęli się naprawy nawierzchni na tym odcinku.
Radny R. Kłoda – na drodze Dębowiec - Gumna podczas opadów i roztopów płynie bardzo dużo wody. Czy można temu zapobiec?
Radny T. Branny – Czy można na wysepce koło przystanku w centrum Dębowca wyłożyć kilka płytek chodnikowych?, bo przechodzący tam mieszkańcy chodzą po błocie.

Ad.3
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Zmiana jest związana z otrzymaniem wyrównania subwencji oświatowej oraz uzupełnieniem subwencji ogólnej.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu.
Czy wystarczy środków na remonty 2 dróg – ul. Słonecznej i Stefek – Gruszczyk?
Dlaczego planuje się wymianę przystanku „na Pasiekach” skoro nikt nie ujął tego we wnioskach do budżetu?
Może należałoby zrezygnować z kupna stołów na salę sesyjną, a te środki przeznaczyć na remonty dróg?
Czego dotyczą środki przeznaczone na dokumentację „Domu Wiejskiego” w Łączce?

Wójt Gminy A. Brudny – ze względu na to, że zimowe utrzymanie dróg kosztowało naszą gminę prawie dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim, więc środki na drogi w tym roku nie są zbyt duże. W tej chwili nie mamy cen realizacji tych dróg ponieważ nie zostały jeszcze rozstrzygnięte przetargi.
Przystanek „na Pasiekach” jest w bardzo złym stanie i wprawdzie nie było wniosków o jego wymianę ale wymaga on jak najszybszej wymiany.
Dokumentacja Domu Wiejskiego w Łączce dotyczy potrzeby stworzenia tzw. dokumentacji branżowej, która jest niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. To jest problem nie tylko Domu Wiejskiego w Łączce, ale należałoby wybrać inwestycje o wartości ponad 100 000 zł na tzw. rozwój wsi, na które w przyszłości można by ubiegać się o dofinansowanie.
Radny M. Trombik – Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny K. Kozieł – może lepiej środki zaplanowane na stoły na salę sesyjną przeznaczyć na dalszy remont pomieszczeń budynku urzędu?
Wójt A. Brudny – planujemy dokończenie remontu sali sesyjnej. W tej chwili brakuje tylko stołów i  remont zostanie zakończony.
Radny M. Matejczuk – komisja oświaty również dyskutowała na temat zmian w budżecie. Otrzymane wyrównanie subwencji oświatowej w całości zostanie przekazane na szkoły.
Uchwała nr 109/XIII/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Dotychczas budując boisko w Kostkowicach inwestowaliśmy na parceli nie będącej naszą własnością. Wymieniliśmy część drogi należącej do Gminy na parcele, na której znajduje się to boisko.
Radny M. Trombik – w imieniu Radnego J. Niemca – czy w przyszłości zostanie dokonana wymiana dalszej części drogi na działki budowlane?
Wójt A. Brudny – tak, są prowadzone działania zmierzające do wymiany z Bioinżynierią drogi należącej do Gminy na działki budowlane.
Uchwała nr 110/XIII/04 w sprawie zamiany  nieruchomości  położonych w Kostkowicach została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Projekt uchwały omówiła pracownik GOPS – Z. Stabrawa.
Dotychczas ustawa określała dodatek mieszkaniowy na 70%. W tej chwili Rada Gminy ma możliwość obniżenia go lub podwyższenia. GOPS wnioskuje aby pozostawić dodatek w wysokości 70% kosztów faktycznie ponoszonych za mieszkanie.
Radny M. Matejczuk – jeżeli obniżymy dodatek do 50%, nie zmieni to dodatku u wszystkich osób.
Z. Stabrawa – jest wiele rodzin, którym należałby się dodatek mieszkaniowy, a z różnych powodów go nie dostają.
Radny M. Trombik – Komisja budżetu jest zdania aby nie zmieniać stawki dodatku mieszkaniowego i zostawić 70%, dlatego składa wniosek o nie podejmowanie tej uchwały.
Głosowanie nad wnioskiem Radnego Trombika o nie podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego w Gminie Dębowiec. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6
Projekt uchwały omówił inspektor ds. oświaty - Remigusz Jankowski.
W związku z wprowadzeniem od września tego roku obowiązku uczęszczania sześciolatków do "zerówki" należy wyznaczyć sieć obwodów przedszkoli. Obwody praktycznie pokrywają się z obwodami szkół.
Uchwała nr 111/XIII/04 w sprawie utworzenia sieci obwodów przedszkoli publicznych w Gminie    Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Projekt uchwały omówił Wójt A. Brudny.
Należy przyjąć te zasady głównie ze względu na to, że zwolnił się lokal w ośrodku zdrowia w Dębowcu.
Sekretarz Gminy K. Kubacka – w zasadach ujęte zostało w § 3 pkt 2, iż te lokale będą wynajmowane również pracownikom jednostek organizacyjnych gminy – na czas wykonywania pracy. Tych osób nie dotyczą kryteria dochodu.
*Radny M. Matejczuk opuścił obrady.
Uchwała nr 112/XIII/04 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy została podjęta jednogłośnie. Głosowało 11 radnych.

*Radny M. Matejczuk wrócił na salę obrad.
Ad. 8
Projekt uchwały omówił z-ca Wójta Z. Kohut.
Ustawa nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W tym programie ujęte jest m.in. wielkość i stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy, analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, planowana sprzedaż lokali, zasady polityki czynszowej, sposób i zasady zarządzania lokalami, źródła ich finansowania.
Radny M. Trombik – z tego planu wynika, że gmina ma za mało lokali socjalnych?
Z-ca wójta Z. Kohut – w tej chwili mamy tylko 2 lokale socjalne i jeśli będą dalsze wyroki sądowe o przydział lokali socjalnych, nie będziemy mogli zapewnić takich lokali mieszkańcom.
Wójt A. Brudny – trudno jest przewidzieć ile rodzin będzie potrzebowało takiego lokalu. W tej chwili wiemy, że już są 3 wyroki eksmisyjne i musimy tym rodzinom przydzielić mieszkania socjalne.
Radny M. Trombik – dlaczego w planie remontów budynków w Kostkowicach budynek na ul. Dworskiej 76 jest remontowany w latach 2004, 2005 oraz 2008?
Z-ca wójta Z. Kohut – Wystąpił błąd. W planie remontów na 2008r. powinno być ul. Dworska 18.
Radny M. Trombik – dlaczego lokal socjalny ma mieć czynsz w wysokości połowy najniższego czynszu?
Z-ca wójta Z. Kohut – taki jest wymóg ustawowy.
Uchwała nr 113/XIII/04 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9
Projekt uchwały omówił Wójt A. Brudny.
Potrzeba podpisania tego porozumienia wynika ze zmiany ustawy o transporcie drogowym. Dotyczy to przejazdu autobusu podmiejskiego z Cieszyna do strażnicy w Gumnach.
Uchwała nr 114/XIII/04 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Cieszyn dotyczącego wspólnej realizacji komunikacji została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10
Projekt uchwały omówił Wójt A. Brudny.
Potrzeba wyrażenia opinii Rady Gminy w tej sprawie jest konsekwencją zobowiązania się Polski do ochrony terenów, w których wylęgają się ptaki. Przyjęcie dyrektywy wyznaczającej obszar chroniony na terenie naszej gminy może w przyszłości doprowadzić do pewnych ograniczeń np.     w działalności gospodarczej. Proponujemy, aby granicę obszaru chronionego przesunąć jedynie     w okolice stawów.
Radny B. Ciemała – co się będzie działo ze źródłem w Ogrodzonej? Czy ono również będzie objęte jakąś ochroną?
Wójt A. Brudny – źródło w Ogrodzonej jest bezcenne, głownie dla rzeki Knajki, wiec będziemy czynić wszelkie starania aby zadbać o jego stan.
Uchwała nr 115/XIII/04 w sprawie wpisania obszarów: "Dolina Górnej Wisły" oraz "Cieszyńskie Źródła Tufowe" położonych na terenie Gminy Dębowiec do Obszaru Specjalnej ochrony (OSO) i Specjalnego Obszaru Ochrony (SOO) w ramach Sieci Ekologicznej Natura 2000 została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Ad. 11 W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
prace związane z przygotowaniem programu Natura 2000,
wykonanie oświetlenia w Kostkowicach,
trwają procedury przetargowe na drogi, kanalizację i wodociągi,
w szkole podstawowej w Dębowcu i Gimnazjum były prowadzone kursy komputerowe i agroturystyczne z programu ARiMR.
trwają prace projektowe kanalizacji w Dębowcu,
trwają działania związane z podpisaniem porozumienia w sprawie kanalizacji z Gminą Cieszyn,
we wszystkich sołectwach były zebrania OSP, generalnie straże dają sobie radę, chociaż oczywiście brakuje środków,
odbyło się zebranie wiejskie w Iskrzyczynie,
odbyło się zebranie wspólnoty w Kostkowicach,
prowadzone są działania związane z budowa drogi ekspresowej. Według zapowiedzi w maju br. ma być uruchomiony nowy wiadukt w Ogrodzonej.
prowadzone prace nad połączeniem drogowym Dębowca z Rudnikiem,
wizytowaliśmy w Olbrachcicach w Szkole Polskiej i w Urzędzie Gminy,
jest możliwość zaciągnięcia umarzalnego kredytu na termomodernizację budynków. Prowadzimy działania związane z tą sprawą.

Ad.12
Odpowiedzi na pytania radnych udzielał Wójt Gminy A. Brudny.
postaramy się wyremontować nawierzchnię na przystanku przy blokach w Kostkowicach,
odnośnie ul. Rzecznej w Dębowcu – jest problem ponieważ właścicielami drogi są nie tylko zainteresowani mieszkańcy. Do tej pory właściciele nie wystąpili do gminy o przejęcie nawet tych części drogi, którymi dysponują w celu utworzenia drogi gminnej.
Bez współpracy z mieszkańcami gmina nie wiele będzie mogła zrobić.
Droga pod byłą zlewnią mleka nie jest wydzielona geodezyjnie, biegnie po gruncie należącym do osoby fizycznej. Część użytkowników korzysta z drogi na zasadzie służebności przejazdu.
Radny K. Kozieł – w tej chwili mieszkańcy mają ustną zgodę właścicielki na dojazd do swoich parcel.
w sprawie kanalizacji na ul. Rzecznej. Zastosowane rozwiązanie projektowe zapewnia ciągły odbiór ścieków od mieszkańców. Projekt kanalizacji jest do wglądu w referacie gospodarki wiejskiej Urzędu Gminy.
odnośnie dodatkowego słupa w Iskrzyczynie – niestety w tej chwili nie ma na taką inwestycję środków w budżecie,
co do ścieżki rowerowej –  na tych terenach byłoby bardzo ciekawe utworzenie ścieżki rowerowej, ale nie jest to teren gminy, a właściciel nie zgodził sie na utworzenie tam ścieżki. Jednak będziemy próbować i może uda stworzyć się tam tereny pod rekreację rowerową.
co do wody płynącej po drodze w Ogrodzonej – sprawdzimy dlaczego tak się dzieje i postaramy się temu zapobiec,
odnośnie drogi w Łączce, postaramy się aby Dromex naprawił tę drogę,
przejście przez wysepkę w Dębowcu – mamy płytki chodnikowe i zostanie to miejsce nimi wyłożone.

Ad. 13
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 3 lutego 2004r. został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 14
Przewodniczący RG A. Pastucha odczytał pismo w sprawie dopłat do budowy pomnika ks. Szersznika w Cieszynie.
Radni ustalili, iż decyzja w sprawie dofinansowania budowy pomnika zostanie podjęta po uzyskaniu informacji o stanowisku innych gmin z naszego powiatu.
Sołtys Konecki – należy odwodnić drogę koło kościoła katolickiego w Dębowcu
- jaka jest możliwość prawna usunięcia kasztanowca z przed posesji P. Kocur w Dębowcu?
Radny G. Donocik - przeciek na dachu U.G. - czy zgłoszono to wykonawcy?
Z-ca Wójta Z. Kohut – zostało to zgłoszone wykonawcy i zostanie naprawione.
Radny Z. Chwastek – Nie uporządkowano placu robót po wykonaniu kanalizacji w Simoradzu – dotyczy to głównie poboczy.
- kiedy zostaną wyremontowane drogi gminne (zalepione dziury po zimie)?
Wójt A. Brudny – będą prowadzone przeglądy pogwarancyjne kanalizacji, więc wykonawca będzie musiał uporządkować plac budowy.
Sołtys Woźniak – remont drogi na Zadki jest bezcelowy bo po przejeździe ciężkich samochodów ta droga ulegnie zniszczeniu.
Sołtys Śniegoń – Nie jest dobrym pomysłem aby na drodze Tarnawa w Iskrzyczynie świeciła co druga lampa. Kiedy można się spodziewać wymiany opraw oświetlenia na tym odcinku?
Wójt A. Brudny – w tym roku nie jest planowana wymiana opraw.        
Radny M. Matejczuk – 1) odnośnie pisma z powiatu dot. Remontów dróg powiatowych należy złożyć wniosek aby odcinek drogi z Ogrodzonej do Kostkowic był realizowany wcześniej.             2) Zdecydowanie należy dołożyć wszelkich starań aby powstał Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy. Prędzej czy później pieniądze na ten plan będziemy musieli wydać! Większość gmin ościennych tworzy już Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli byłoby to możliwe to jak najszybciej należy rozważyć możliwości finansowania stworzenia planu.      
Wójt A. Brudny –  odnośnie planu remontu dróg powiatowych. Istnieje pytanie czy w ogóle zaczynać rozmowę z powiatem na temat współfinansowania remontów dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Uważam, że można by współfinansować remonty dróg powiatowych, ale jedynie tych, które w przyszłości będą przekazane gminie. Są to drogi Gumna – Zamarski, Kostkowice – Ogrodzona oraz Ogrodzona – Kisielów. Oczywiście jeśli ich remont zostanie wykonany w latach 2005 – 2006.
Rada Gminy jednogłośnie zobowiązała Wójta do przedłożenia pisma Staroście Cieszyńskiemu        o możliwości współfinansowania tych 3 dróg.
Radny B. Ciemała – jeżeli zaczniemy ze Starostą "negocjować", to droga Ogrodzona – Kostkowice może nie zostać wyremontowana, a jest to niezbędne.
Radny G. Donocik – proponuje dopisać do wniosku, że współfinansowaniem zostanie objęta również droga Międzyświeć – Dębowiec.
Radny M. Trombik – jeśli będziemy współfinansować wszystkie drogi powiatowe to co stanie się z drogami gminnymi?
Wójt A. Brudny – jeżeli dopłata do jakiejś drogi powiatowej będzie w granicach 15% - to należy odpowiedzieć sobie na pytanie, która droga jest ważniejsza? Któraś z planu dróg gminnych czy któraś droga powiatowa.
Droga Międzyświeć – Dębowiec jest w złym stanie jedynie do centrum Iskrzyczyna. Nie dostaje się dopłat na remont części drogi.
Przewodniczący RG A. Pastucha – proponuje nie wpisywać do wniosku drogi Międzyświeć – Dębowiec, tylko te 3 wcześniej uzgodnione drogi.
Wójt A. Brudny – odnośnie Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W tej chwili mamy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale jest opinia głownego geodety kraju, że można dokonywać podziału gruntów na podstawie opinii wójta.
Radny M. Matejczuk – jeżeli występuje zabudowa sąsiednia to otrzymanie pozwolenia na budowę trwa około pół roku, ale co wtedy jeżeli w sąsiedztwie nie ma budynków?
Wójt A. Brudny – każda sprawa jest indywidualna i nie wiadomo jak długo trwa uzyskanie pozwolenia na budowę jeśli nie ma w okolicy budynków.
Przewodniczący RG A. Pastucha – przypomina radnym o konieczności złożenia do 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych.

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 31 marca 2004 r. zakończono.


Protokołował: Remigiusz Jankowski                                           Obradom przewodniczył
                                                                                              mgr inż. Adam Pastucha

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIII/2004 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 31 marca 2004r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:30.04.2004 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:30.04.2004 11:25