Protokół nr XII/2004
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 3 lutego 2004r.

Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 3 lutego 2004r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 13 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Zapytania radnych. 
3.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Dębowiec na rok 2004.
4.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 101/XI/03 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r. została przyjęta jednogłośnie.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2004 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
7.Sprawozdanie z działalności wójta.
8.Odpowiedzi na zapytania radnych.
9.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2003r.
10.Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad. 1 
Na wniosek Wójta Gminy do porządku obrad wprowadzono:
- jako punkt 6a: podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/I/02 Rady Gminy Dębowiec w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury.
Na protokolanta Przewodniczący RG  A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego.
Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2 Zapytania radnych
Radny M. Trombik – niektóre drogi prywatne w Dębowcu są odśnieżane. Według jakich kryteriów ? Należałoby uregulować zasady odśnieżania.
Radny M. Matejczuk – mieszkańcy „Pod Kamieńcem” w Ogrodzonej zgłaszają, że dojazd do ich posesji jest stale zabłocony w związku z budową drogi ekspresowej. Czy można zwrócić uwagę wykonawcy, aby w miarę możliwości utrzymywał porządek na tej drodze?
2) Czy jest odpowiedź na pismo skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w sprawie umieszczenia przystanku za lasem w Ogrodzonej?
Radny J. Niemiec – potwierdza to, co mówił Radny Matejczuk – droga w Ogrodzonej jest praktycznie nieprzejezdna (szczególnie w czasie odwilży)

Ad. 3
Projekt uchwały dotyczący dochodów omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
W tym oku otrzymaliśmy subwencję w wysokości:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 293 016
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 182 582
- część równoważąca subwencji ogólnej – 62 596
Mimo, że dochody rosną w stosunku do zeszłego roku, to niestety sytuacja budżetu nie jest optymistyczna.
Wójt A. Brudny – Jeżeli chodzi o dochody budżetu, to stale staramy się o należne nam dodatkowe środki od „Gazownictwa”. Jeżeli uda nam się tę sprawę rozwiązać pozytywnie, to do budżetu powinny jeszcze wpłynąć środki.
- wzrosła subwencja oświatowa w stosunku do zeszłego roku o około 140 tys. zł, ale musimy do niej jeszcze dołożyć około 115 tys. zł.
Projekt uchwały dotyczący wydatków omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Są planowane spore wydatki na wnioski o dofinansowanie z funduszu SAPARD.
Problem będzie z planami zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie mamy środków na realizację uchwał o stworzeniu planów.
Policja w Strumieniu otrzymała przydział na samochód służbowy i gminy, które są obsługiwane przez Policję w Strumieniu partycypują w kosztach tego radiowozu. Proponuje przekazać środki dla Policji, choć oczywiście nie mamy takiego obowiązku.
Byłaby wskazana wymiana samochodu bojowego w OSP w jednym z sołectw, ponieważ ich stan jest już bardzo zły. Oczywiście możemy otrzymać około 50% dotacji na taki zakup.
Może wystąpić problem z tzw. zasiłkami i pomocą w naturze. Chodzi tu o dopłaty do posiłków dla dzieci. W zeszłym roku wydaliśmy na ten cel około 90 tys. zł a otrzymaliśmy około 60 tys. zł. Nie wiemy czy w tym roku otrzymamy na to środki.
Jeśli chodzi o „nowe punkty świetlne” to dotyczy to „Samlowca” w Kostkowicach. Mamy na ten cel przeznaczone 30 tys. zł a najniższa oferta wynosiła 45 tys. zł. Zastanawiamy się jak rozwiązać tę sprawę.
Radny M. Trombik - Przewodniczący komisji budżetu – komisja analizowała projekt budżetu pod kątem spójności z wnioskami od mieszkańców. Wszystkie wnioski były zbierane w jeden plan wieloletni, ale niestety dostępne środki finansowe nie pozwalają na przestrzeganie tego planu. Dobrze byłoby realizować inwestycje mające na celu poprawę estetyki i wizerunku gminy tj. chodniki, oświetlenie itp. – przynajmniej częściowo, jednak jest tak, że to Wójt odpowiada za realizację budżetu i on najlepiej wie, na jakie zadania przeznaczyć środki. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy na 2004r.
Radny M. Matejczuk – Przewodniczący komisji oświaty – komisja oświaty również analizowała projekt budżetu. Wnioski dyrektorów szkół były zbyt wygórowane, ale po niewielkich poprawkach został ten problem rozwiązany. Ten budżet dla oświaty jest optymalny, a jeżeli później okaże się, że te środki są niewystarczające, to zostaną one uzupełnione. W tym budżecie praktycznie nie ma środków na wydatki inwestycyjne dla szkół, ale jeśli będzie możliwe wykonanie termomodernizacji budynków to będzie to bardzo duży krok w przód. Co do termomodernizacji budynku szkoły w Ogrodzonej proponuje, aby wykonać nową elewację również na starej części szkoły.
Bardzo istotnym jest planowanie przestrzenne, dlatego należałoby zacząć takie podziały robić, bo procedura uchwalania planu trwa około 1 roku. Jeżeli kwota stworzenia planu wahałaby się w granicach 100 000 zł, to może należałoby zaciągnąć kredyt i jak najszybciej zrobić plan zagospodarowania przestrzennego.
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy na 2004r.
Wójt A. Brudny – zastanawialiśmy się już nad zaciągnięciem kredytu na stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego, ale doszliśmy do wniosku, że  lepiej poczekać i przyjrzeć się jak będziemy funkcjonować bez planu. Jest oczywiście problem z obrotami nieruchomościami, ale poczekajmy jak z tą sprawą poradzą sobie inne gminy. Możliwe, że będziemy się decydować na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego, ale jeśli tak, to tylko kompleksowo całą gminę.
Wójt wnosi poprawkę w punkcie dotyczącym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum.
Uchwała nr 104/XII/04 w sprawie budżetu Gminy Dębowiec na 2004r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Projekt uchwały omówił Wójt A. Brudny. Proponujemy dodać do planu pozycję:
- ochrona kasztanowców – jest to zasadne, ponieważ większość gmin z naszego regionu podjęło się szczepienia kasztanowców a opinia fachowców jest taka, że jeżeli dużo drzew w okolicy zostanie zaszczepionych to przyniesie to większy efekt.
- w pozycji termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Simoradzu – dodatkowo ująć wymianę okien
- termomodernizacja budynku PP Dębowiec, a konkretnie wymiana okien w mieszkaniach.
Uchwała nr 105/XII/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 101/XI/03 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Projekt uchwały omówiła Z. Stabrawa – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyjaśniła jak obliczane są kryteria dochodowe.
Wójt A. Brudny – proponowany wariant dopłat jest optymalny.
Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2004 r. została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy K. Kubacka. Powołanie komisji jest wymagane w celu inwentaryzacji mienia państwowego.
Wójt A. Brudny – proponuje, aby przewodniczącym komisji została Sekretarz Gminy K. Kubacka, ponieważ zajmuje się tą sprawą od dłuższego czasu.
Radny Z. Chwastek – proponuje na członka Radnego R. Kłodę.
Radny R. Kłoda – wyraził zgodę.
Przewodniczący RG  A. Pastucha – proponuje Radnego Z. Gabrysia.
Radny Z. Gabryś – początkiem marca wyjeżdża i jego nieobecność może zakłócić pracę komisji.
Przewodniczący RG  A. Pastucha – nie jestem w żadnej komisji, dlatego mogę zostać członkiem tej komisji.
Uchwała nr 107/XII/04 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6a
Przewodniczący RG  A. Pastucha – proponuje Radnego R. Kłodę jako członka komisji Oświaty i Kultury.
Radny R. Kłoda – wyraża zgodę.
Uchwała nr 108/XII/04 w sprawie zmiany uchwały nr 3/I/02 Rady Gminy Dębowiec w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury została podjęta jednogłośnie.

Ad.7 W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
- przygotowywanie dokumentacji związanej z termomodernizacją planowanych budynków,
- działania związane z problemami wynikającymi z budowy drogi ekspresowej,
- przygotowywanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Dębowcu i modernizację oczyszczalni w Dębowcu,
- spotkanie z Prezesami klubów sportowych z terenu gminy,
Został rozstrzygnięty przetarg na budowę kanalizacji w Iskrzyczynie z funduszu Sapard.


Ad. 8
Odpowiedzi na pytania radnych udzielał Wójt Gminy A. Brudny.
Lista dróg gminnych przeznaczonych do odśnieżania jest ustalona, ale oczywiście są sytuacje interwencyjne, gdzie mieszkańcy prosili nas o odśnieżenie w związku z jakąś sytuacją losową.
Mamy odpowiedź z DODP w sprawie możliwości postawienia przystanku w Ogrodzonej. Niestety odpowiedź jest negatywna. Ze względów technicznych oraz bezpieczeństwa nie ma możliwości wybudowania tam przystanku. W przyszłości  (jeśli będzie to droga powiatowa) może zaistnieje możliwość postawienia tam przystanku.
Uciążliwości związane z zabłoconą drogą niestety będą występowały, szczególnie podczas odwilży. Będziemy interweniować u inwestora aby zwracał uwagę na porządek na drodze.

Ad.9
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.10 Wolne wnioski
Radny J. Niemiec – zastanawia się w jaki sposób kwalifikowano drogi do remontu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych? Konkretnie chodzi o ul. Topolową, dlaczego nie jest klasyfikowana jak droga Stefek – Gruszczyk?
Z-ca Wójta Z. Kohut – Całość drogi Topolowej nie leży na terenach gminnych, należy je wykupić .
Wójt A. Brudny – Do 2006 roku musimy wykupić grunty, na których są drogi gminne. One z mocy prawa staną się naszą własnością. Będziemy się zastanawiać jak rozwiązać tę sprawę .
Radny M. Trombik – nie ma wywieszonej flagi narodowej przed urzędem w czasie sesji.
Wójt A. Brudny – oczywiście w czasie sesji Rady Gminy będzie wywieszana flaga narodowa.


Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 3 lutego 2004 r. zakończono.


Protokołował: Remigiusz Jankowski                                              Obradom przewodniczył:
                                                                                                 mgr inż. Adam Pastucha

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XII/2004 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 3 lutego 2004r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:20.04.2004 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:19.04.2005 11:36