wersja do wydruku Piotr Kozieł 29.03.2004 15:15

Decyzja o wymeldowaniu osoby z pobytu stałego

 

 

Decyzja o  wymeldowaniu osoby z pobytu stałego

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o wszczęcie postępowania podpisany przez wszystkich współwłaścicieli budynku lub współnajemców lokalu, w którym zawarte będą następujące informacje:
–imię i nazwisko osoby/osób, w stosunku do których ma być prowadzone postępowanie,
–kiedy osoba ta ostatecznie opuściła miejsce stałego zameldowania,
–gdzie obecnie przebywa (w przypadku, gdy wnioskodawcy znane jest aktualne miejsce pobytu, należy podać pełny adres, lub też zakład pracy, w którym osoba jest obecnie zatrudniona),
–czy osoba ta wyprowadzając się zabrała ze sobą wszystkie swoje rzeczy osobiste;
2)Załączniki:
1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do danego lokalu:
–umowę najmu lub przydziału lokalu,
–aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych (nie starszy niż 3 miesiące) w przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości,
2)kserokopie prawomocnych wyroków uzasadniające wniosek:
–rozwodowego,
–o eksmisji,
–o podziale majątku,
–ugody dotyczącej podziału majątku wspólnego (w tym prawa do lokalu lub budynku), bądź też inne dokumenty określające nową sytuację prawną danego lokalu lub budynku.

Opłaty
10,00 zł za wydanie decyzji, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.).

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki chyba, że konieczne jest zbieranie dowodów, informacji lub prowadzenie postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 12 & 2 i art. 35 & 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.)

Podstawa prawna załatwienia sprawy: art. 35 Ustawy z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 657 z późn.zm).

Jednostka odpowiedzialna
Biuro dowodów osobistych i ewidencji ludności
inspektor: Ilona Mięciel, pokój nr 16 tel. 33 8562285, 33 8533881 wew. 32

UWAGI
1.Wszczęcie postępowania jest możliwe wobec osoby, która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej 6 miesięcy, a nowego miejsca pobytu nie można ustalić.
2.Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu .

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja o wymeldowaniu osoby z pobytu stałego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Piotr Kozieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2004 15:15

Rejestr zmian dokumentu

ukryj