Dębowiec, dnia 04.01.2010r.

 

 RGW  3410/ZP/16-5/2009

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia:  410138 – 2009 ; data zamieszczenia: 27.11.2009

oraz  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 427086-2009 z dnia 11.12.2009r.

 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.   Budowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach”

 

1.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PPUH AKCES Brunon Kieloch

ul. Zielona 1

43-502 Czechowice-Dziedzice

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

Cena = razem

1

PPUH SYNKRET Sp. z o.o.

 ul. Długa 69

41-506 Chorzów

1 079 477,56

0

2

C&Z  Caputa i Zając Spólka Jawna

ul. Dworcowa 22

34-300 Żywiec

1 029 613,70

0

3

Konsorcjum

FUH BUD – MAL Rafał Czrnecki LIDER

Zakł. Rem.Bud. Bronisław Malik

ul. Kozia 7A/21

43-300 Bielsko-Biała

 

ul. Szafirk.ów  9

43-100 Tychy

 

1 018 063,39

 

92,20

4

PPUH SKID Sp. o.o.

 

ul. Polna 16

43-250 Pawłowice

1 065 877,03

0

5

FAKTORIA SP.J. M.H.SZAFARCZYK

ul. Zawadzkiego 18

43-252 Golasowice

1 210 286,98

77,56

6

FAMEX – Bis Sp. z o.o.

 

ul. Mała Łąka 16

43-400  Cieszyn

1 241 104,88

0

7

PPHU VISBUD 1 Przemysław Grzegorzewski

ul. 1 Maja 83

43-460 Wisła

  

978 131,41

0

8

SERVICE BUD

Zbigniew Drozd

ul. Sportowa 7

43-450 Ustroń

 

1 211 439,15

0

 

9

KATIMEX Sp. z o.o.

 

ul. Krasińskiego 5a

43-300 Bielsko-Biała

 

 

1 078 588,62

 

0

10

Przedsiębiorstwo Budowlane 

EKKA Sp. z o.o.

 

ul. Pikiety 7

43-400 Cieszyn

 

982 979,84

 

0

11

PPUH AKCES Brunon Kieloch

 

ul. Zielona 1

43-502 Czechowice-Dziedzice

 

938 699,99

 

100

12

PPUH ARKOM Kończyce Małe

 

ul. Jagielońska 25A

Kończyce Małe

43-410 Zebrzydowice

 

1 089 176,77

 

86,18

 

 

 

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy/Adres Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

1

PPUH SYNKRET Sp. z o.o.

 

ul. Długa 69

41-506 Chorzów

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% co nie zostało potwierdzone przez Oferenta.

1. Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2

C&Z  Caputa i Zając Spólka Jawna

ul. Dworcowa 22

34-300 Żywiec

Uzasadnienie faktyczne:

Niezgodność oferty z SIWZ, (obmiar w pozycjach kosztorysowych różni się od przedmiaru robót), a w wyniku ich poprawienia zmianie ulegnie cena oferty-czyli istotnego elementu oferty

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4

PPUH SKID Sp. o.o.

ul. Polna 16

43-250 Pawłowice

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent w złożonej ofercie nie zamieścił  kosztorysu ofertowego z wyliczeniem poszczególnych elementów robót (brak wyceny instalacji p.poż.)

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6

FAMEX – Bis Sp. z o.o.

ul. Mała Łąka 16

43-400  Cieszyn

Uzasadnienie faktyczne:

Niezgodność oferty z SIWZ, (obmiar w pozycjach kosztorysowych różni się od przedmiaru robót), a w wyniku ich poprawienia zmianie ulegnie cena oferty-czyli istotnego elementu oferty

Oferent w złożonej ofercie nie zamieścił  kosztorysu ofertowego z wyliczeniem poszczególnych elementów robót (brak wyceny instalacji p.poż.)

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7

PPHU VISBUD 1 Przemysław Grzegorzewski

ul. 1 Maja 83

43-460 Wisła

Uzasadnienie faktyczne:

Niezgodność oferty z SIWZ, (obmiar w pozycjach kosztorysowych różni się od przedmiaru robót), a w wyniku ich poprawienia zmianie ulegnie cena oferty-czyli istotnego elementu oferty

Oferent w złożonej ofercie nie zamieścił  kosztorysu ofertowego z wyliczeniem poszczególnych elementów robót (brak wyceny instalacji p.poż.)

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8

SERVICE BUD

Zbigniew Drozd

ul. Sportowa 7

43-450 Ustroń

Uzasadnienie faktyczne:

Niezgodność oferty z SIWZ, (obmiar w pozycjach kosztorysowych różni się od przedmiaru robót), a w wyniku ich poprawienia zmianie ulegnie cena oferty-czyli istotnego elementu oferty

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9

KATIMEX Sp. z o.o.

Ul. Krasińskiego 5a

43-300 Bielsko-Biała

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% co nie zostało potwierdzone przez Oferenta.

 

Oferent w złożonej ofercie nie zamieścił  kosztorysu ofertowego z wyliczeniem poszczególnych elementów robót (brak wyceny instalacji p.poż.)

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10

Przedsiębiorstwo Budowlane 

EKKA Sp. z o.o.

ul. Pikiety 7

43-400 Cieszyn

Uzasadnienie faktyczne:

Niezgodność oferty z SIWZ, (obmiar w pozycjach kosztorysowych różni się od przedmiaru robót), a w wyniku ich poprawienia zmianie ulegnie cena oferty-czyli istotnego elementu oferty

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

                                                                                            Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                         /-/ mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na : Budowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:04.01.2010 15:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:04.01.2010 15:37