Dębowiec, dnia 24.11.2009r.

 

 RGW  3410/ZP/15/2009

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia:  368014 – 2009 ; data zamieszczenia: 21.10.2009

 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.   „Budowa  boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu"

 

1.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

KONSORCJUM

MAGNAT Sp. z o.o. lider konsorcjum

Ul. Sztolniowa 49, 44-251 Rybnik

ARIM Sp. z o.o.

Ul. Karola Miarki 33

58-500 Jelenia Góra

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów

Cena = razem

1

PPHU „GB” Grzegorz Baran

ul. Partyzantów 11/112

41-200 Sosnowiec              

530 324,90 

0

2

„Hemet” Sp. z o.o.

 

ul. Fabryczna 23a

65-001 Zielona Góra

520 761,65

93,63

3

UNIPOL Sp. z o.o.

 

ul. Duńska 73

71-795 Szczecin

463 816,96

0

4

MORIS-SPORT Sp. z o.o.

ul. Równoległa 1

02-235 Warszawa

558 249,08

87,34

5

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

ul. Tamka 38

00-355 Warszawa

549 834,37

88,68

6

POLCOURT

 

ul.Gen. Zajączka 11,lok 07

01-510 Warszawa

627 972,21

77,65

7

Prestige Sp. z o.o.

 

ul. Świerczewska 5

71-066 Szczecin

529 781,49

92,04

8

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

GRETASPORT Ilona Stańczyk

ul. Jaworowa 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

 

621 941,86

 

0

9

KONSORCJUM

MAGNAT Sp. z o.o.

ARIM Sp. z o.o.

ul. Sztolniowa 49, 44-251 Rybnik

ul. Karola Miarki 33

 

487 595,28

 

100

10

POL CASH Robert Moś

PROFI Marzena Surmińska

P.H. OPOKA Katarzyna Włodarczyk

ul. Wolności 153

42-460 Mierzęcice    

 

 

440 766,87

 

0

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone ofert:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy/Adres Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

1

PPHU „GB” Grzegorz Baran

Ul. Partyzantów 11/112

41-200  Sosnowiec              

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

1. Zamawiający żądał dostarczenia dokumentów potwierdzających parametry oferowanej nawierzchni. Zamawiający wezwał do uzupełnienia w/w dokumentów. Przedłożona deklaracja zgodności nie spełnia wymagań Zamawiającego, nie jest dokonana przez jednostkę upoważnioną do udzielania europejskich aprobat technicznych.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3

UNIPOL Sp. z o.o.

Ul. Duńska 73

71-795 Szczecin

 

Uzasadnienie faktyczne:

1. Oferowana nawierzchnia trawiasta TigerTurf Multi Turf 20  nie spełnia parametrów wymaganych przez Zamawiającego: ilość włókien min. 45 000 szt/m2. Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień odnośnie parametrów ilości włókien. Rekomendacja techniczna dopuszcza tolerancję w zakresie ilości pęczków jednak jest ona na poziomie + / -  10%, co może skutkować wartością jeszcze mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

GRETASPORT Ilona Stańczyk

Ul. Jaworowa 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Uzasadnienie faktyczne:

1. Zamawiający żądał dostarczenia dokumentów potwierdzających parametry oferowanej nawierzchni. Zamawiający wezwał do uzupełnienia w/w dokumentów. Przedłożona deklaracja zgodności nie spełnia wymagań Zamawiającego, nie jest dokonana przez jednostkę upoważnioną do udzielania europejskich aprobat technicznych.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10

KONSORCJUM

POL CASH Robert Moś

PROFI Marzena Surmińska

P.H. OPOKA Katarzyna Włodarczyk

Ul. Wolności 153

42-460 Mierzęcice    

 

Uzasadnienie faktyczne:

1. Oferowana nawierzchnia trawiasta UNIECO GREEN VG 220 Grip  nie spełnia parametrów wymaganych przez Zamawiającego: ilość włókien min. 45 000 szt/m2. Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień odnośnie parametrów ilości włókien. Rekomendacja techniczna dopuszcza tolerancję w zakresie ilości pęczków jednak jest ona na poziomie + / -  10%, co może skutkować wartością jeszcze mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust.1 pkt. 2) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

                                                                                               Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                          /-/ mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:25.11.2009 12:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:25.11.2009 12:39