Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: Budowę Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach”

RGW 3410/ZP/12-2/2009                                            Dębowiec, dnia 16.10.2009r.

 

                                                                                          Do wiadomości

                                                                                          Wszyscy uczestnicy postępowania

 

                                                        

ZAWIADOMIENIE   O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Budowę Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach”

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawa zamówień publicznych  Zamawiający (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W trakcie prowadzenia postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski zarzucające naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Po analizie – Zamawiający uznał je za zasadne. Jednocześnie Zamawiający stwierdził inne braki w SIWZ oraz w kosztorysie ofertowym, które powodują, że należałoby przeprowadzić nie tylko modyfikację SIWZ, ale wprowadzić do niej istotne zmiany, co mogło by ograniczać ilość wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie.

Wobec powyższego unieważnia się przetarg z uwagi na fakt, że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Jednocześnie informuję, iż na powyższe postępowanie zostanie ogłoszony nowy przetarg.

 

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2, Ustawy  Prawa zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                        mgr inż. Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na: Budowę Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2009 20:19

Rejestr zmian dokumentu

ukryj