Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2009/2010

Dębowiec: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2009/2010
Numer ogłoszenia: 351772 - 2009; data zamieszczenia: 08.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, faks 033 8533881.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2009/2010 polegające na prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg gminnych zapewniającego przejezdność dróg, w pierwszej kolejności głównych ciągów komunikacyjnych, dojazdów do szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i obiektów gminnych. 2. Do zadań Wykonawcy należy: a) usunięcie opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocza oraz obiekty towarzyszące drodze (zatoki autobusowe, parkingi); b) posypywanie żużlem i solą miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach gminnych 3. Realizację przedmiotu zamówienia wykonawca wykonuje przy zastosowaniu własnego lub pozostającego w dyspozycji wykonawcy, sprawnego technicznie sprzętu. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie całodobowej dyspozycyjności operatorów sprzętu. Materiały do zastosowania w akcji (żużel, sól drogowa) zapewnia Zamawiający. 4. Przedmiot zamówienia podzielono na cztery zadania: Zadania I - obejmuje drogi gminne na terenie sołectw Dębowiec - (na wschód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej), Kostkowice oraz Iskrzyczyn Zadanie II - obejmuje drogi gminne na terenie sołectwa Dębowiec - (na zachód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej) Zadanie III - obejmuje drogi gminne na terenie sołectwa Simoradz Zadanie IV - obejmuje drogi gminne na terenie sołectw: Ogrodzona, Łączka oraz Gumna Zadanie V - obejmuje starą drogę DK I na terenie gminy Dębowiec o długości 5,04 km..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Oferent przystępujący do przetargu powinien spełniać następujące wymagania: a)oferent musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia, b)mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany w personel c)posiadać sprzęt jaki został podany w specyfikacji technicznej /zał.nr 8 do siwz/ 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako wyłącznej podstawy przetargu. 3.Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania z dostarczoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także dokonania objazdu dróg oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 4.Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 i art.90 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli są niezgodne z ustawą lub ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.Zamawiający dokona wykluczenia oferentów zgodnie z treścią art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności tych, którzy nie złożyli wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. IV.1. 6.Oferty wykonawców, którzy zostali wykluczeni traktowane będą jako odrzucone. 7.Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: załącznik nr 1- formularz ofertowy (druk nr 1 siwz) - w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych: załącznik nr 2 - oświadczenie w trybie art. 22 i art. 24 ustawy PZP (druk nr 2 SIWZ), załącznik nr 3 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, załącznik nr 3 - oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, załącznik nr 4 - oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - w celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech ostatnich lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (druk nr 3 SIWZ), załącznik nr 6 - informacja na temat personelu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia (druk nr 4 SIWZ) załącznik nr 5 - podwykonawcy uczestniczący w zamówieniu (druk nr 5) załącznik nr 7 - wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia (druk nr 6 SIWZ) załącznik nr 8 - projekt umowy (druk nr 7 ) załącznik nr 9 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 8. Załączniki do oferty muszą być załączone w odpowiedniej kolejności, a w przypadku, gdy Wykonawca nie załącza odpowiedniego załącznika należy złożyć odpowiednią stronę załącznika z adnotacją: -nie dotyczy-. 9. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wymagania dotyczące dokumentów określonych w punkcie 7 ppkt b) i c) należy traktować łącznie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec pok nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec biuro podawcze.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I - sołectwa Dębowiec (na wschód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej), Kostkowice oraz Iskrzyczyn.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) usunięcie opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocza oraz obiekty towarzyszące drodze (zatoki autobusowe, parkingi); b) posypywanie żużlem i solą miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach gminnych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II - obejmuje drogi gminne na terenie sołectwa Dębowiec - (na zachód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) usunięcie opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocza oraz obiekty towarzyszące drodze (zatoki autobusowe, parkingi); b) posypywanie żużlem i solą miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach gminnych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III - obejmuje drogi gminne na terenie sołectwa Simoradz.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) usunięcie opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocza oraz obiekty towarzyszące drodze (zatoki autobusowe, parkingi); b) posypywanie żużlem i solą miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach gminnych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV - obejmuje drogi gminne na terenie sołectw: Ogrodzona, Łączka oraz Gumna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) usunięcie opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocza oraz obiekty towarzyszące drodze (zatoki autobusowe, parkingi); b) posypywanie żużlem i solą miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach gminnych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie V - obejmuje starą drogę DK I na terenie gminy Dębowiec o długości 5,04 km..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) usunięcie opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocza oraz obiekty towarzyszące drodze (zatoki autobusowe, parkingi); b) posypywanie żużlem i solą miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach gminnych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2009/2010
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.10.2009 16:18