Dębowiec: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel.033 8562283 fax 033 8533885

Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec bezpośrednio z posesji mieszkańców.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec bezpośrednio z posesji mieszkańców oraz ich transport do miejsca ich unieszkodliwiania. 2. Pod pojęciem odpadów wielkogabarytowych rozumie się elementy wyposażenia domów takie jak: meble, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny (zamrażarki, lodówki, pralki, telewizory, komputery, itp.).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: październik 2009r.

 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                                 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferenci muszą złożyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty

·                                 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie w myśl art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych- druk b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębowiec (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2005 nr 236 poz. 2008)

PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2009r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy – biuro podawcze.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o konkursie ofert na: Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:06.10.2009 12:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:06.10.2009 12:42