Dębowiec, dnia 02.10.2009r

RGW 3410/K/10/2009

 

                 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA PEŁNIENIE FUNKCJI  INSPEKTORA NADZORU

 

Prowadzący postępowanie:    Gmina Dębowiec

ul. Katowicka 6

43-426   Dębowiec        

                                             

Przedmiot zamówienia:          Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań: „Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu z modernizacją kotłowni”

              

1.       Zakres robót obejmuje:

a)

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach przygotowujących do odbioru,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy, dokonanie czynności odbiorowych wraz z odbiorem końcowym inwestycji,

b)

- sprawdzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych

c)

 - egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy

 

II. Termin wykonania zamówienia:      22.12.2009r.

 

III. Warunki i informacje dla wykonawcy:

1.       O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia budowlane niezbędne do wykonywania funkcji inspektora nadzoru w   

  pełnym zakresie przedmiotowym odpowiadającym  zakresowi robót

- posiadają zaświadczenie o przynależności do O I I B

- posiadają zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

W/w dokumenty należy dołączyć do formularza ofertowego.

 

IV.     1. Ofertę cenową należy złożyć osobiście lub przesyłką w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w

Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec w nieprzekraczalnym terminie do dnia  07.10.2009 r. do godz. 10:00

2. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia oferty w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem oraz numerami telefonów Wykonawcy, w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie koperty.

3. Osoby upoważnione do kontaktu:

W sprawach merytorycznych Krzysztof Wawak tel. 033 8533881 w.18

W sprawach procedury przetargowej Renata Michnik 033 8533881 w.28

          

V.      Zamawiający informuje, że do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który złoży ofertę w/g załączonego wzoru formularza oraz przedstawi ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o konkursie ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań: „Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych” „Termomodernizacja bud.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:02.10.2009 15:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:02.10.2009 15:51